ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกปริชานในผู้สูงอายุที่มีภาวะปริชานบกพร่องระยะต้นในชุมชน

Main Article Content

ศวิตา ทองขุนวงศ์
พิภพ จิตรนำทรัพย์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกปริชานในผู้สูงอายุที่มีภาวะปริชานบกพร่องระยะต้นในชุมชน


วัสดุและวิธีการ: เป็นการศึกษารูปแบบการทดลองขั้นต้นโดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลองในผู้สูงอายุเขตพื้นที่อําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาทําโปรแกรมฝึกปริชานที่บ้านในระยะเวลา8 สัปดาห์วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ผลคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมด้วยสถิติค่าที


ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่มีภาวะปริชานบกพร่องระยะต้น(mild cognitive impairment: MCI) จํานวน 42 คนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องได้ครบ30 คนมีค่าเฉลี่ยคะแนนปริชานหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเท่ากับ16.20±2.62 คะแนนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมซึ่งเท่ากับ14.20±2.35 คะแนนโดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.001 (95%CI: 1.36-2.64)


สรุป: โปรแกรมฝึกปริชานที่ออกแบบสอดคล้องกับบริบทของไทยโดยผู้สูงอายุทํากิจกรรมเองที่บ้านนี้สามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยคะแนนปริชานของผู้สูงอายุที่มีภาวะปริชานบกพร่องระยะต้นในชุมชนได้

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

เอกสารอ้างอิง
1. กัมมันต์ พันธุมจินดาและศรีจิตรา บุนนาค. สมองเสื่อม โรคหรือวัย:รวบรวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมก่อนวัย อัลไซเมอร์และการดูแลรักษา. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ: 2540
2. Shimizu N, Umemura T, Matsunaga M, Hirai T. Effects of movement music therapy with a percussion instrument on physical and frontal lobe function in older adults with mild cognitive impairment: a randomized controlled trial. Aging & Mental Health. 2018 Dec 2;22(12):1614–26.
3. Domínguez-Chávez CJ, Murrock CJ, Guerrero PIC, Salazar-González BC. Music therapy intervention in community-dwelling older adults with mild cognitive impairment: A pilot study. Geriatric Nursing. 2019 Nov;40(6):614–9.
4. Zou L, Loprinzi PD, Yeung AS, Zeng N, Huang T. The Beneficial Effects of Mind-Body Exercises for People With Mild Cognitive Impairment: a Systematic Review With Meta-analysis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2019 Aug;100(8):1556–73.
5. Zhang L, Li B, Yang J, Wang F, Tang Q, Wang S. Meta-analysis: Resistance Training Improves Cognition in Mild Cognitive Impairment. Int J Sports Med. 2020 Oct;41(12):815–23.
6. Bahar-Fuchs A, Martyr A, Goh AM, Sabates J, Clare L. Cognitive training for people with mild to moderate dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Mar 25;3:CD013069.
7. Wang Y, Jia R, Liang J, Li J, Qian S, Li J, et al. Effects of non‐pharmacological therapies for people with mild cognitive impairment. A Bayesian network meta‐analysis. Int J Geriatr Psychiatry. 2020 Jun;35(6):591–600.
8. Liang J, Xu Y, Lin L, Jia R, Zhang H, Hang L. Comparison of multiple interventions for older adults with Alzheimer disease or mild cognitive impairment: A PRISMA-compliant network meta-analysis. Medicine. 2018 May;97(20):e10744.
9. Basak C, Qin S, O’Connell MA. Differential effects of cognitive training modules in healthy aging and mild cognitive impairment: A comprehensive meta-analysis of randomized controlled trials. Psychology and Aging. 2020 Mar;35(2):220–49.
10. Timothy Kwok, Anita Wong, Grace Chan, YY Shiu, Ko-Chuen Lam, Daniel Young. Effectiveness of cognitive training for Chinese elderly in Hong Kong. 18 Feb;2013(8).
11. สุพรรณ ศรีธรรมมา. บทที่ 7 รูปแบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ ภาวะสมองเสื่อม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2559
12. วีณา ลิ้มสกุล, เกศรา ตั้นเซ่ง, จวง เผือกคง. ประสิทธิผลของโปรแกรมกระตุ้นความสามรถสมองในผู้สูงอายุที่มีสมรรถภาพสมองบกพร่องระยะต้น. 2561(3):63–54.
13. จิตติมา ดวงแก้ว. ผลของโปรแกรมฝึกการรู้คิดในผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในสถานสงเคราะห์คนชราของภาครัฐ[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต] กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2558
14. รัชดาภรณ์ หงส์ทอง. ผลของโปรแกรมการระลึกความหลังต่อการรู้คิดของผู้สูงอายุสมองเสื่อม[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556
15. สุดารัตน์ ปุณโณฑก. ผลของโปรแกรมการระลึกความหลังร่วมกับการบำบัดเพื่อการรับรู้ วัน เวลา สถานที่ และบุคคลต่อความสามารถในการรู้คิดและความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 2554
16. ตระการกุล ฉัตรวงศ์วิวัฒน์, วิภาวี คงอินทร์ และเพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมด้านความจำต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในผู้สูงอายุ, วารสารสภาการพยาบาล.2556;28(2),98-108.
17. Timothy Kwok, Anita Wong, Grace Chan, YY Shiu, Ko-Chuen Lam, Daniel Young. Effectiveness of cognitive training for Chinese elderly in Hong Kong. 18 Feb;2013(8).
18. Belleville, S. Gilbert, B. Fontaine, F. Gagnon, L. Menard, E. and Gauthier, S., Improvement of episodic memory in person with mild cognitive impairment and healthy older adult: Evidence from cognitive intervention program. Dementia and geriatric cognitive disorder, 2006;22, 486-499.
19. ปิ่นมณี สุวรรณโมสิ. ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อความจำในผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่อง[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2557
20. Sanders LMJ, Hortobágyi T, la Bastide-van Gemert S, van der Zee EA, van Heuvelen MJG. Dose-response relationship between exercise and cognitive function in older adults with and without cognitive impairment: A systematic review and meta-analysis. Regnaux J-P, editor. PLoS ONE. 2019 Jan 10;14(1):e0210036.
21. Loprinzi PD, Blough J, Ryu S, Kang M. Experimental effects of exercise on memory function among mild cognitive impairment: systematic review and meta-analysis. The Physician and Sportsmedicine. 2019 Jan 2;47(1):21–6.
22. Biazus-Sehn LF, Schuch FB, Firth J, Stigger F de S. Effects of physical exercise on cognitive function of older adults with mild cognitive impairment: A systematic review and meta-analysis. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2020 Jul;89:104048.
23. Wang Y, Jia R, Liang J, Li J, Qian S, Li J, et al. Effects of non‐pharmacological therapies for people with mild cognitive impairment. A Bayesian network meta‐analysis. Int J Geriatr Psychiatry. 2020 Jun;35(6):591–600.
24. de Souto Barreto P, Demougeot L, Vellas B, Rolland Y. Exercise Training for Preventing Dementia, Mild Cognitive Impairment, and Clinically Meaningful Cognitive Decline: A Systematic Review and Meta-analysis. The Journals of Gerontology: Series A. 2018 Oct 8;73(11):1504–11.
25. Law C-K, Lam FM, Chung RC, Pang MY. Physical exercise attenuates cognitive decline and reduces behavioural problems in people with mild cognitive impairment and dementia: a systematic review. Journal of Physiotherapy. 2020 Jan;66(1):9–18.
26. Karssemeijer EGA (Esther), Aaronson JA (Justine), Bossers WJ (Willem), Smits T (Tara), Olde Rikkert MGM (Marcel), Kessels RPC (Roy). Positive effects of combined cognitive and physical exercise training on cognitive function in older adults with mild cognitive impairment or dementia: A meta-analysis. Ageing Research Reviews. 2017 Nov;40:75–83.
27. Chan JSY, Deng K, Wu J, Yan JH. Effects of Meditation and Mind–Body Exercises on Older Adults’ Cognitive Performance: A Meta-analysis. Heyn PC, editor. The Gerontologist. 2019 Nov 16;59(6):e782–90.
28. Zhang H, Huntley J, Bhome R, Holmes B, Cahill J, Gould RL, et al. Effect of computerised cognitive training on cognitive outcomes in mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2019 Aug;9(8):e027062.
29. Sherman DS, Mauser J, Nuno M, Sherzai D. The Efficacy of Cognitive Intervention in Mild Cognitive Impairment (MCI): a Meta-Analysis of Outcomes on Neuropsychological Measures. Neuropsychol Rev. 2017 Dec;27(4):440–84.
30. Liang J, Shen W, Li J, Qu X, Li J, Jia R, et al. The optimal treatment for improving cognitive function in elder people with mild cognitive impairment incorporating Bayesian network meta-analysis and systematic review. Ageing Research Reviews. 2019 May;51:85–96.