ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับและภาวะความสามารถของสมองบกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุ

Main Article Content

สุพิภา พวงสมบัติวนิช

บทคัดย่อ

บทนํา: ภาวะความสามารถของสมองบกพร่องเล็กน้อยเป็นภาวะที่อยู่ระหว่างความสามารถของสมองปกติตามอายุกับภาวะสมองเสื่อมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ทั้งนี้พบว่าปัญหาการนอนหลับสัมพันธ์กับการเสื่อมของระบบประสาท


วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับและภาวะความสามารถของสมองบกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุ


แบบวิจัย: การศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางวัสดุและวิธีการ:ศึกษาในผู้มีอายุตั้งแต่60 ปีขึ้นไปที่มาคลินิกตรวจโรคเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคมพ.ศ. 2563 โดยใช้แบบสอบถาม3 ส่วนได้แก่1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป2) แบบสอบถามประเมินคุณภาพการนอนหลับThe Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) ฉบับภาษาไทยและ 3) แบบทดสอบประเมินความสามารถของสมองMontreal Cognitive Assessment (MoCA test) ฉบับภาษาไทยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติmultivariate logistic regression (p-value<0.05)


ผลการศึกษา: ผู้ร่วมงานวิจัย 275 คนมีความชุกของภาวะความสามารถของสมองบกพร่องเล็กน้อยร้อยละ60.4 มีคุณภาพการนอนหลับโดยรวมไม่ดีร้อยละ53.8 ปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความสามารถของสมองบกพร่องในผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญคือคุณภาพการนอนหลับโดยรวมไม่ดี(adjusted OR 8.23, 95% CI; 3.76-18.01) และระดับการศึกษาที่ตํ่ากว่าปริญญาตรี (adjusted OR 4.65, 95%CI; 1.95-11.05) ขณะที่พฤติกรรมการดื่มชา/กาแฟเป็นบางโอกาสหรือดื่มประจํา(adjusted OR 0.32; 95%CI; 0.13-0.81)มีความสัมพันธ์ในเชิงป้องกัน


สรุป: คุณภาพการนอนหลับมีความสัมพันธ์อย่างมากกับภาวะนี้ดังนั้นเมื่อผู้สูงอายุมีปัญหาการนอนหลับควรตระหนักถึงและคัดกรองภาวะความสามารถของสมองบกพร่องเล็กน้อยต่อไป

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

เอกสารอ้างอิง
1. จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามอายุ เพศ และจังหวัด พ.ศ.2562 [อินเตอร์เน็ต].กรุงเทพ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ; 2563[วันที่อ้างอิง 12 ธันวาคม 2563]. ที่มา: http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx
2. American Psychiatric Association. Neurocognitive Disorder. In: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition. Washington, DC. American Psychiatric Association. 2013; 591-643.
3. วลี รัตนวัตร์, ดาวชมพู นาคะวิโร, ภัทรพร วิสาจันทร์. ความชุกของาวะความสามารถของสมองบกพร่องเล็กน้อยในบุคลากรโรงพยาบาลช่วงวัยก่อนเกษียณ. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2561; 63(1): 55-64.
4. Vorapun Senanarong, Kamolthip Harnphadungkit, Niphon Poungvarin, Sathit Vannasaeng, Samut Chonwisal, Tipa Chakorn, et al. The dementia and disability project in Thai elderly: rational, design, methodology and early results. BMC neurology. 2013; 13: 3.
5. Rosebud O. Roberts, David S. Knopman, Michelle M. Mielke, Ruth H. Cha, V. Shane Pankratz, Teresa J.H. Christianson, et al. Higher risk of progression to dementia in mild cognitive impairment cases who revert to normal. American Academy of Neurology. 2014; 82: 317-325.
6. Postuma RB, Gagnon JF, Vendette M, Fantini ML, Massicotte-Marquez J, Montplaisir J, et al. Quantifying the risk of neurodegenerative disease in idiopathic REM sleep behavior disorder. Neurology. 2009; 72(15): 1296-1300.
7. Adam P. Spira, Lenis P. Chen-Edinboro, Wu MN, Yaffe K. Impact of Sleep on the Risk of Cognitive Decline and Dementia. Current Opinion in Psychiatry. 2014; 27(6): 478–483.
8. ตะวันชัย จิระประมุขพิทักษ์, วรัญ ตันชัยสวัสดิ์. ปัญหาคุณภาพการนอนหลับของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2540; 42: 123-32.
9. Hemrungrojn S. Montreal Cognitive Assessment (MoCA) Thai version [Internet]. 2007[cited 27 Nov 2019]. Available from: http:// www.mocatest.org/pdf_files/test/MoCATest-Thai.pdf.
10. Jiranan Griffiths, Lakkana Thaikruea, Nahathai Wongpakaran, Peeraya Munkhetvit. Prevalence of Mild Cognitive Impairment in Rural Thai Older People, Associated Risk Factors and their Cognitive Characteristics
11. Akekalak Sangsirilak. The prevalence of cognitive impairment in elderly. Medical journal of Srisaket Surin Burirum Hospitals. 2016;31
12. Weerakorn Thichumpa, Nopporn Howteerakul, Nawarat Suwannapong, Visasiri Tantrakul. Sleep quality and associated factors among the elderly living in rural Chiang Rai, northern Thailand. Epidemiol Health. 2018;40:e2018018
13. Rosdinom Razali, Julianita Ariffin, Aznida Firzah Abdul Aziz, Sharifah Ezat Wan Puteh, Suzaily Wahab, Tuti Iryani Mohd Daud. Sleep quality and psychosocial correlates among elderly attendees of an urban primary care centre in Malaysia. Neurology Asia. 2016;21(3):265–273
14. Aging and sleep[Internet]. Washington: SleepFoundation.org; 2019[cited 2020 Dec 25]. Available from: http:// www.sleepfoundation.org/aging-and-sleep
15. Shanna L. Burke, Tianyan Hu, Christine E. Spadola, Tan Li, Mitra Naseh, Aaron Burgess, et al. Mild cognitive impairment: associations with sleep disturbance, apolipoprotein e4, and sleep medications. Sleep Med. 2018 December; 52: 168–176.
16. Yue Jirong, Huang Changquan, Wu Hongmei, Dong Bi-Rong. Association of sleep quality and dementia among long-lived Chinese older adults. AGE. 2013; 35: 1423-1432
17. Zijun Xu, Dexing Zhang, Regina W. S. Sit, Carmen Wong, Jennifer Y. S.Tiu, Dicken C. C.Chan, et al. Incidence of and Risk factors for Mild Cognitive Impairment in Chinese Older Adults with Multimorbidity in Hong Kong. Scientific Reports. 2020; 10: 4137
18. F. Panza, V Solfrizzi, M.R. Barulli, C. Bonfigrio, V. Guerra, A. Osella, et al. Coffee tea and caffeine consumption and prevention of late-life cognitive decline and dementia: A systematic review. The journal of nutrition health & aging. 2015 Mar; 19(3): 313-28
19. Vincenzo Solfrizzi, Francesco Panza, Bruno P. Imbimbo, Alessia D’Introno, Lucia Galluzzo, Claudia Gandin, et al. Coffee Consumption Habits and the Risk of Mild Cognitive Impairment: The Italian Longitudinal Study on Aging. Journal of Alzheimer’s Disease. 2015; 47: 889–899.