Vol. 8 No. 2 (2020): July – December 2020

					View Vol. 8 No. 2 (2020): July – December 2020

ในปัจจุบันวิทยาการความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นในทุกขณะ ประกอบกับนักวิชาการต่างประสงค์จะเสนอแนวคิดและเทคนิควิธีอันเป็นที่มาขององค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการ เพื่อเป็นการสนองตอบต่อสภาวการณ์ดังกล่าว วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้  ซึ่งเป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 8 จึงเป็นอีกฉบับหนึ่งที่กองบรรณาธิการได้เพิ่มพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากสำนักต่าง ๆ ใช้เป็น “สนามแห่งการประลองความรู้ทางวิชาการ” ได้อย่างเต็มที่ โดยวารสารฯ ฉบับนี้มีบทความในประเด็นที่หลากหลายในศาสตร์ทางการศึกษา การบริหารจัดการ รวมทั้งสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งหมด 15 เรื่อง ซึ่งบทความดังกล่าว กองบรรณาธิการได้พยายามคัดสรร “บทความคุณภาพ” มานำเสนอโดยคำนึงถึงคุณค่าที่ท่านผู้อ่านพึงจะได้รับ ทั้งในด้านการเพิ่มพูนความรู้ในมุมมองที่แตกต่าง การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานที่ท่านผู้อ่านรับผิดชอบ ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดของศาสตร์นั้น ๆ ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เนื้อหาของบทความทุกเรื่องล้วนเป็นสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์และไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

 

Published: 2020-11-27

Full Issue

Review Article

Research Article