Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up <p>“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) คือปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและถือเป็นหลักปฏิบัติด้วยการคัดสรรบทความที่มีคุณภาพมาเผยแพร่&nbsp; เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคงและพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และการเสนอผลงานวิจัยที่เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ และตีพิมพ์ทุก ๆ 6 เดือน/ปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)</p> มหาวิทยาลัยพะเยา en-US Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 2286-9395 <p>ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบข้อความในบทนิพนธ์ของตน มหาวิทยาลัยพะเยาไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับบทความที่ตีพิมพ์เสมอไป ผู้สนใจสามารถคัดลอก และนำไปใช้ได้ แต่จะต้องขออนุมัติเจ้าของ และได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน พร้อมกับมีการอ้างอิงและกล่าวคำขอบคุณให้ถูกต้องด้วย</p> <p>The authors are themselves responsible for their contents. Signed articles may not always reflect the opinion of University of Phayao. The articles can be reproduced and reprinted, provided that permission is given by the authors and acknowledgement must be given.</p> Construction of Prisoners in Orasom Suddhisakorn Documentaries https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/218390 <p>Construction of prisoners in Orasom Suddhisakorn’s nonfiction writing emphasizes readers to perceive the identity of prisoners with two strategies; the first is lexicalization and the second is discourse pragmatic strategies. The lexicalization relates to the strategy that shows the writer’s points of view to the prisoners, using lexical and phrasal selection and homophoric referencing. For discourse pragmatic strategy, it is applicable to intensify the context through word selection, enhancing the readers’ understanding and confidence in the text. They are 6 strategies; reasoning, presuppositions, intertextuality, metaphor, modality and syntax. This construction created the image of a prisoner interpreted and presented through the perspective of a non-fiction writer who conveyed the facts of the prisoner construction which leads to the creation of the truth for society.</p> Atiphong Peatchkerd Premvit Vivattanaseth Copyright (c) 2021 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-05-24 2021-05-24 9 1 304 323 Sustainable Vision for City Sustainability: A Case Study of Delhi and Jaipur, India https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/233918 <p>The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) were committed by the United Nations to adopt by the member states of the United Nations to create a sustainable development goals for all human beings. All nations have already committed to achieving the goals of the SDGs by 2030. India has played an important role in shaping the sustainable development goals with the mission of sustainable development of the country. As of the largest country by area and the second largest population in the world. Additionally, to achieve sustainable development it requires systematic solutions, technology development, urban planning, improvement of infrastructures and service, investment promotion, and public consciousness. To overcome these challenges, the five missions were set up to facilitate the implementation of these goals such as Smart Cities Mission, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT), Mission Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY Mission), Swachh Bharat Mission and Urban Transport. The adaptive governance framework and the example of implementation projects in India suggest perhaps it may be adaptable for developing countries to achieve the SDGs goals by 2030.</p> Thitibhorn Phantachang Copyright (c) 2021 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-05-24 2021-05-24 9 1 279 303 Social Network Usage Behaviors on Information Literacy Skills of Undergraduate Students in University of Phayao https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/210890 <p>The purposes of the research were to investigate 1) social network usage behaviors, 2) the process of online learning network on information literacy skills, 3) problems, ways of problem solving and 4)suggestions of online learning network on information literacy skills. The sample group consisted of 121 undergraduate students selected by multi-stage sampling at University of Phayao. The instrument applied for data collection was the questionnaire. The data obtained was analyzed by frequency and percentage. The results of the research showed that &nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) The undergraduate students at University of Phayao mostly used Facebook.com every day and used it less than 5 hours per day to catch up the information feed, have comments, discuss within online group and sometimes look back to the information. Moreover, they usually posted, shared or gave consideration to the content of information. The students sometimes changed attitudes towards the information influenced on having knowledge and keeping up with the times, and they downloaded information to keep it up; then they occasionally prioritized and tell it to others.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2) The process of online learning network on information literacy skills were 2.1) most of undergraduate students at University of Phayao caught up information to know via Facebook.com (a Facebook Page created by teachers of each course) and Wikipedia.com. Additionally, they chose the information from reliable writers and shared that information through the use of Facebook.com 2.2) Most students kept track of useful information by means of Youtube.com, and they chose the information by their favorites. Also, they shared it by Facebook.com.&nbsp; 2.3) Mostly, the students kept track of information they needed to know from Youtube.com; furthermore, they chose it from well-known websites and shared it on Facebook.com</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3) The undergraduate students at University of Phayao had a problem of choosing information to know from social network. In addition, they generally solved problems by looking into information from reliable resources, making a judgement of information to know selection and taking the information to know into consideration before online sharing.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4)They also made suggestions of having more dependable websites, resources and learning websites, and they advised to concern with choosing the information to know.</p> Thanakorn Pookorn Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-09-06 2019-09-06 9 1 216 232 The Learning Process of Mon Ethnic Identities: A Case Study of Ban Wang Ka, Nong Lu Sub-district, Sangkhla Buri District, Kanchanaburi Province https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/246871 <p>The ethnic Mon of Ban Wang Ka immigrated to Thailand in 1948 mainly because of political reason. Their ethnic identities are results of economic, social and political interactions and selections of cultural differences as their symbols using the past to serve the present.&nbsp; These identities are language, housing, dressing, food, rituals, beliefs, traditions, music and dance. The learning process of Mon ethnic identities happens as community culture where people struggle for wellbeing and survival.&nbsp;&nbsp; Relationship in the community causes production culture.&nbsp; They build a value system with various rituals that lead to a relationship system that makes people in the community live together happily with peace.&nbsp; This illustrates the multi-identities of the ethnic Mon of Ban Wang Ka as reflected in the slogan “Thai bodies with Mon’s hearts”.</p> Nobparat Chaichana Apichart Jai-aree Prasong Tanpichai Copyright (c) 2021 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-01 2021-03-01 9 1 256 278 Development Instructional Model in Waveguide and Propagation using PIAEDA Learning Model https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/246864 <p>Objectives of this research were to developed and find the efficiency of an instructional model on Waveguide and Propagation. The concept of learning model and other related researches have been studied. Thus, we develop and design the student centered learning model called the PIAEDA learning model. Researching Tools were as follows the Waveguide and Propagation instructional contain with teacher guide, teacher plan, content, achievement test, PowerPoint and CST Microwave Studio<sup>®</sup>. Sample group was 15 students who were studying in Bachelor of Industrial Technology from the Program in Telecommunication Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. This paper results showed the quality of developed research tools is evaluated by the five experts that the PIAEDA learning model is more appropriate &nbsp;&nbsp;(X= 4.14, S.D. = 0.63). The efficiency of the PIAEDA learning model was equal to 1.08 that was consistent to the standard criteria of Meguigans’s. The quality of learner's satisfaction is more satisfy level (X= 4.25,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S.D. = 0.77) which agreed with the research hypothesis. Therefore, the developed learning model can be used effectively in partial teaching on Applied Electromagnetic subject.</p> Wittarit Khotmanee Copyright (c) 2021 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-03-01 2021-03-01 9 1 15 28 An Approach to Developing Tourism Marketing in Samut Sakhon Province. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/252164 <p>This research aims 1) to study ways of developing tourism marketing in Samut Sakhon province; 2) to study the demographic and behavioural characteristics of Thai tourists travelling in Samut Sakhon province; 3) to study the opinion of Thai tourists regarding the tourism marketing mix in Samut Sakhon province; and 4) to investigate how the opinions of Thai tourists regarding the tourism marketing mix vary according to demographic factors. This research was conducted using quantitative methods. A questionnaire was employed to collect data from 400 participants. The data were analyzed by percentage, average, and standard deviation. The statistical method used to test assumptions in this research is the one-way ANOVA or F test.</p> <p>The results of the research indicate that most Thai tourists desire to travel in order to relax and find fulfilment in life. Faith and religious belief is another important reason for travelling, as well as the desire to visit a variety of tourist site attractions. Factors that can encourage tourists to travel include advertisements, promotion, and other writing to suggest tourist attractions to them. The most popular tourist sites are religious places such as “San Phan Tai Nora-Singh” or sacred shrines. Tourists learn about interesting tourist sites through the internet and feel impressed with the tourism activities at the tourist sites. The most popular community for tourists is the “Phan Tai Nora-Singh community”. In terms of tourism marketing, the factor that concerns tourists the most is “Product” (average 3.80), and the factor that concerns them the least is “People” (average 3.22).</p> Nuttharin Pariwongkhuntorn Seri Wongmontha Jusana Techakana Chawalee Na Thalang Copyright (c) 2021 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-05-11 2021-05-11 9 1 185 201 The Development Information Technology System Management to Create Competitive Advantage in Print Media Business, Lao PDR https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/252169 <p>This research aims to study the print media business management in Lao PDR.&nbsp; It also analyzed the system design for the development of print media business management system in Lao PDR. And to evaluate technology for print media business management in Lao PDR to create competitive advantage in the print media business group in Lao PDR. This study is research and development consisting of documentary research and survey research. Information groups are 44 print media operators in Lao PDR. In the process of software development, the research also evaluating the system into 3 dimensions; Unit testing, System testing, and Accepting testing. This is to make sure that the system is will be suitable for business process and management can use this software to improve in term of management. The research findings reveal that;</p> <p>1. The results of the study of print media business management in Lao PDR, covering the management of customer dimensions, financial management, internal management. The study found that the printing business in Lao PDR, mostly 96.5%, is a small business that starts from a family business. The investment is mainly the family's money and invest in technology around 5-8 million Bath. In the field of operations, most of the operator learn from the actual doing (On the job training), where the owners have knowledge, understand the business process and then transferring that knowledge to employees. In term of internal management, mostly use the method of verbally sending or verbally telling work and then recording work in notebook format. Therefore the owner having problems when needing information or statistic for decision making, tracking the progress of work including the standard of pricing which affects the standard and image of business operations.</p> <p>2.&nbsp; The results of the design and analysis of system development revealed that printing business in Lao PDR mainly focuses on the use of documents and human resources in operations. Therefore, it creating problem in finding historical data, takes longer time to search for information and sometime documents are lost. The summary of monthly and yearly results requires time to collect data. Therefore, the software system will help facilitates users or printing companies in many ways especially tracking historical data search data in the database system. In addition, the system also has real time calculation, thus increasing the work efficiency of employees and organizations as a whole.</p> <p>The developed system aims for continuous work process from customer order, customer contact, work handling by which person, status in production line (finished or pending) to deliver to customer. Only in the production process, production, contact, production and delivery. The system also able to print out related document in every process, also able to track status of many works at the same time, incase work still not complete the system will show why not complete and operator will input information what is the problem. Once the problem was solved, the operator will update the status and the system will show that the work was completed.</p> <p>3. The results of the evaluation of the software system in the field of printing business administration showed that user interface design is beautiful, convenient to use in unit testing. There is work flow in system and bugs free. Meanwhile system’s requirement has been tested by computer experts and programmers to analyze the usage in the development process. The system found that experts have analyzed and approved all issues. In addition, 95 percent or more are satisfied with the developed software in acceptance testing by computer students and printing business operators in Lao PDR. From in-depth interviews with printing business operators in the Lao PDR, the developed software plays an important role in creating competitive advantage for printing business companies in Lao PDR especially when analyzing the printing business elements in Lao PDR, the business of the Lao people as well as consumers, languages, personnel and culture in printing business in Lao PDR.</p> Anousone Phachanthavong Sathaporn Saengsupho Somkit Keawtip Bongkochmas Ekiem Copyright (c) 2021 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-05-11 2021-05-11 9 1 158 184 Love Metaphors in the lyrics of Thongchai Mcintyre https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/252220 <p>The objectives of this research were to study metaphorical expressions about love concept in the lyrics of Thongchai Mcintyre. Also, the data was collected from 2007 to 2013. There are a total of 193 songs. There were 5 conceptual metaphors in this study, such as [LOVE IS NATURE], [LOVE IS INVENTION/BUILDING], [LOVE IS EDUCATION], [LOVE IS GAME / COMPETITION] and [LOVE IS ACCESSORIES / CLOTHES] Furthermore, all these concepttual metaphors also reveal that love is a basic of Human and love requires complex learning and care.</p> Noppawan Muangkaew A-thipat Nitnara Copyright (c) 2021 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-05-21 2021-05-21 9 1 108 124 The needs assessment on the educational management for Prisoner in Loei Provincial Prison https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/190557 <p>This research aimed to study 1) assess the needs and priorities of needs for educational management for prisoner in Loei Provincial Prison, 2) compare the need of educational management classified by education and punishment, and 3) study guidelines for developing educational management. The samples were 303 prisoner, which was obtained by stratified random sampling. The research instrument consisted of 1) the questionnaire and 2) in-depth interview form. The quantitative data were analyzed by mean, standard deviation, and using the Modified Priority Needs Index (PNI<sub>Modified</sub>) technique to prioritize the needs The test statistics were One-way ANOVA, while qualitative data was analyzed by content analysis.</p> <p>The findings showed as follows :</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1. The needs of educational management, in overall found that. The priority of the needs was the learning resources, followed by the curriculum and the type of education management. When classified by item, the first three needs: 1) Learning corner arrangement in the library through various media. 2) Prisoners could study by themselves according to the schedule, and 3) Inviting lecturers from other organizations.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2. Prisoners with different educational backgrounds and different penalties, are different needs for statistical significance at the level of .05. It was found that the prisoners with primary education levels and prisoners with a penalty of less than 2 years had needs more than other groups.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3. Guidelines for developing educational management: 1) should provide the library consist of variety of media and all so external lecturers. 2) should provide the courses that related to the labor market, modern curriculum, mind development program. and 3) educational management style should be the group meeting.</p> เทพพิทักษ์ ดีแป้น Patthraporn Kessung Narumon Sakpakornkan Copyright (c) 2021 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-05-21 2021-05-21 9 1 79 107 A Study of Myanmar Migrant Workers’ Employment of Small-Medium Enterprises in Phisanulok https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/252517 <p>A Study of Myanmar Alien Workers’ Employment of Small-Medium Enterprises at Phisanulok aims to (1) study the Myanmar alien workers’ employment of Thai SMEs at Phisanulok, (2) study significant factors affecting the Myanmar alien workers’ employment of Thai SMEs, and (3) study a relationship between employment factors and work characteristics in SMEs. 384 were randomly selected as a sample by using both of descriptive statistics and interracial statistics which are frequency, mean, SD, T-Test, ANOVA, correlation, and regression to analyze the data. The results reveals that Thai SMEs are agreed to employ the alien workers, as well as the hypothesis reveals that the different in gender, age, type of enterprise, number of labor, method of employment, and wage rate lead to the different in work characteristics. Moreover, the regression analysis reveals that labor shortage (X1), governance (X4), and state policy and law (X5) influence the alien workers’ employment by 26.6, 22.7, and 19.5 respectively. The correlation analysis reveals that there are four pairs of factors have highly positive relationships by the working characteristics and dangerous job has the highest correlation at .890.&nbsp;</p> Asst. Prof. Dr.Naphat Wuttaphan Copyright (c) 2021 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-05-24 2021-05-24 9 1 125 157 Attitudes of the students in University towards smoking electronic cigarettes and cigarettes https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/219786 <p>The Purpose of studying the attitudes of students in University towards smoking electronic cigarettes and cigarettes were to study the level of attitude perception and compare the attitudes of Suan Sunandha Rajabhat University students between smoking the electronic cigarettes and cigarettes.&nbsp; Quantitative research was used for collecting the data. The samples were 400 students in University in academic year 2018 chosen by using Taro Yamane formula. The questionnaire about personal factors and harmful smoking perception test was used for compiling data. Percentage, mean, standard deviation (SD), t-test and F-test were used for data analysis.</p> <p>The findings revealed as follows.​</p> <p>The level of the attitude on smoking electronic cigarettes and cigarettes of the students in University is moderate (X= 3.08, S.D = 2.90). The level of perception on smoking electronic cigarettes and cigarettes of the students in University is moderate (X= 6.80, S.D = 1.74). Those who had different sex, age, habitat status and harmful smoking knoeledge hadn’t have different involvement in attitude on smoking electronic cigarettes and cigarettes. Those who had different years, average income and trying to smoke had different involvement in attitude on smoking electronic cigarettes and cigarettes.</p> Tippayarat Boonma Boonwat Sawangwong Wanchak Noichan Copyright (c) 2021 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-05-24 2021-05-24 9 1 202 215 The Learning Outcomes of Physical Education Students According to Thai Qualifications Framework for Higher Education, Chiang Mai University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/246935 <p>This research aimed to investigate and compare the opinion toward the learning outcomes according to the National Qualifications Framework for Higher Education. The sample consisted of 106 preservice teachers with the major of physical education in the Faculty of Education, Chiang Mai University in 2019. They were at different years of the program. The data was collected by using a self-reporting from the five-scale questionnaire with six aspects totaling accounted for 141 questions. Which was verified for content validity from each IOC by three experts, ranging from 0.67 to 1.00 and also calculated confidentially by using Cronbach's alpha coefficient (a) that equal to 0.993. The data were analyzed to calculate frequency, percentage, mean, standard deviation and one-way analysis of variance, as well as Scheffé method. The results indicate that:</p> <ol> <li class="show">The opinion toward the learning outcomes according to the National Qualifications Framework for Higher Education and individually regarding each aspect are collectively high. The highest mean is the moral and ethical aspect, following by the aspects of knowledge, the cognitive skills, interpersonal skills and responsibility, computational, communication and ICT skills, and learning skills.</li> <li class="show">The opinion from the preservice teachers with different years were significantly different according to learners toward the National Qualifications Framework for Higher Education in the aspects of interpersonal skills and responsibility has a different in learning skills at the level of .05. However, Scheffé test indicated that there were no significant differences between each pair of the preservice teachers toward the different years.</li> </ol> chinawat kaiket Natchajarn Rodwattanaditsakul Parkorn Tuisry Thachakorn Pukamarn Patara Yantaragorn Copyright (c) 2021 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-05-25 2021-05-25 9 1 56 78 A Model of Professional Learning Community by Using Bilingual Folktales of a Group of Muang Phayao 1 Thai and English Teachers in a Primary Level https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/247349 <p>Professional learning community (PLC) becomes an approach to develop teachers’ profession and students. This research article aims to present PLC model by using folktales. This research was a qualitative research using a case study of 6 school principals and 12 teachers called “a group of Muang Phayao 1”. An observation, a semi-structured interview and an assessment visit’s field note were employed to collect data. The data were analyzed by content analysis. The results reveal that the integration of PLC model and folktales improved both teacher professional development and language learners. Some teachers portrayed their PLC concepts and behaviors in their practices incredibly. This research also highlights that the PLC model should be implemented in other school contexts in cooperation with university networks and the project of U-School mentoring system under the Office of the Higher Education Commission (OHEC). In the aspect of a long-term process and its sustainability, school principals and the directors of Phayao Primary Educational Service Area Offices should include the model implementation in their action plans and systematically put into practices.</p> Darinthorn Inthapthim Copyright (c) 2021 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-05-25 2021-05-25 9 1 29 55 Board Compensation Characteristics and Firm Performance : The Empirical Evidence from Listed Firms in The Market for Alternative Investment, Thailand https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/249910 <p>The purpose of this study is to examine the relationship between board compensation characteristics and performance of firms listed on The Market for Alternative Investment, Thailand. The 144 firms listed on The Market for Alternative Investment in 2018 data are collected from annual reports, 56-1 forms, and firms’ financial statements. Using multiple regression analysis, this study finds that the independent committee compensation is positively associated to firm performance. Furthermore, firm size which is control variable in this study is positively associated to firm performance. These results imply that board compensation characteristic is associated with performance of firms listed on The Market for Alternative Investment, Thailand.</p> อรุณี ยศบุตร Copyright (c) 2021 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-05-25 2021-05-25 9 1 233 255 The results of the assessment of the Model of Students Affairs Administration to develop the 21st Century Learning Skills of Autonomous University. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/252461 <p>The purpose of this research was to evaluate the usefulness and feasibility the Model of Students affairs administration to develop the 21<sup>st</sup> Century Learning Skills of Autonomous University by handing out the questionnaires to the Student Affairs Executive, professor who working in student affairs, the staff of the student affairs department at the university level and the faculty. In order to evaluate the usefulness and feasibility of 21 sites, a total of 936 people using a proportional sampling method (Proportional Sampling), according to the amount compared to the table of Krejcie &amp; Morgan, can be 274 people or more, with the actual questionnaire collected 220 copies, representing 80.29 percent.</p> <p>The results of the research showed that the results of the evaluation based on the evaluation from the user of the usefulness and feasibility of this Model. The overall application was at a high level. There are elements of input factors at a high level.</p> Phakkhaporn Korkerd Thidawan Unkong Sombat Nopparak Nanthima Nakaphong Asvaraksha Copyright (c) 2021 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-18 2021-06-18 9 1 1 14