Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up <p>“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) คือปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและถือเป็นหลักปฏิบัติด้วยการคัดสรรบทความที่มีคุณภาพมาเผยแพร่&nbsp; เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคงและพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และการเสนอผลงานวิจัยที่เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์&nbsp; โดยมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ และตีพิมพ์ทุก ๆ 6 เดือน/ปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ&nbsp; ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)</p> มหาวิทยาลัยพะเยา en-US Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 2286-9395 <p>ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบข้อความในบทนิพนธ์ของตน มหาวิทยาลัยพะเยาไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับบทความที่ตีพิมพ์เสมอไป ผู้สนใจสามารถคัดลอก และนำไปใช้ได้ แต่จะต้องขออนุมัติเจ้าของ และได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน พร้อมกับมีการอ้างอิงและกล่าวคำขอบคุณให้ถูกต้องด้วย</p> <p>The authors are themselves responsible for their contents. Signed articles may not always reflect the opinion of University of Phayao. The articles can be reproduced and reprinted, provided that permission is given by the authors and acknowledgement must be given.</p> บทบรรณาธิการ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/223217 <p>วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่สารประโยชน์ทางวิชาการ โดยนำเสนอแง่คิดในมุมมองที่หลากหลาย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มนักวิชาการที่สนใจในเรื่องต่าง ๆ&nbsp; วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 7 ซึ่งเผยแพร่ในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562&nbsp; กองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความที่น่าสนใจ โดยผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะเรื่อง นั้น ๆ เพื่อให้เป็นผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและคุณประโยชน์ต่อสังคม</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วารสารฯ ฉบับนี้ได้นำเสนอบทความทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ&nbsp; ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา&nbsp; การจัดการเรียนการสอน อันเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่สถานศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติ &nbsp;สาระความรู้ทางวรรณกรรม ภาษาศาสตร์ศิลปะการแสดง การบริหารจัดการทางธุรกิจ ตลอดทั้งเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ&nbsp; ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ล้วนเป็นสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์และไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความที่มีคุณค่าและสารประโยชน์มาเผยแพร่&nbsp; พร้อมทั้งขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทรรศน์มาเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางวิชาการกับทางวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการสร้างสรรค์ความรู้ทางวิชาการให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป</p> รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-10-28 2019-10-28 7 2 E E FACTOR ANALYSIS OF THE 21st CENTURY LEARNING PERSON CHARACTERISTICS OF MATTHAYOMSUEKSA 3 STUDENTS UNDER LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/209864 <p>The purposes of this research were 1) to study the factor of the 21<sup>st</sup> century learning person characteristics of Matthayomsueksa 3 students under Loei Primary Educational Service Area Office 1, and 2) to test the consistency of the structural equation model of the 21<sup>st</sup> century learning person characteristics with empirical data. The proportional Stratified random sampling was applied for 400 Matthayomsueksa 3 students under Loei primary educational service area office 1. The research tool was a questionnaire. There are 101 items. Data was analyzed to obtain percentage, mean, standard deviation, skewness, kurtosis, chi-square (c<sup>2</sup>), Peason’s product-moment correlation coefficient and confirmatory factor analysis.</p> <ol> <li>The factor of the 21st century learning person characteristics of Matthayomsueksa 3 students under Loei primary educational service area office 1 has four factors : Learning behavior, Communication Technology, Thinking, problem solving and resolving, and Life skills for learning. The factor loading of four factors were 0.94, 0.95, 0.92 and 0.89 respectively and factor scores were between 0.25 to 1.65</li> <li>The test result of the consistency of structural equation model with empirical data showed that the c<sup>2</sup> = 44.22, df = 43, P-value = 0.42, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, CFI = 1.00, RMSEA = 0.00. Thus, the model has a good consistency with empirical data.</li> </ol> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of this research can be used as information for teachers. And those who are involved in the management of education at the level of Matthayomsueksa 3 to encourage students to increase a learning person characteristics in the 21<sup>st</sup> century.</p> Wantani Sriburin Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-09-06 2019-09-06 7 2 1 23 A Comparisons of Learning Achievements and Analytical Thinking Abilities in Mathematics of Prathomsuksa 5 Students between Using The Problem Based Learning (PBL) and The Traditional Teaching Model https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/209798 <p><strong>Abstract</strong></p> <p>The&nbsp; purposes&nbsp; of&nbsp; this&nbsp; research&nbsp; were 1) to&nbsp; study &nbsp;achievement &nbsp;and&nbsp; abilities &nbsp;of&nbsp; analytical&nbsp; thinking&nbsp; of&nbsp; mathematics&nbsp; using&nbsp; problem&nbsp; based&nbsp; learning&nbsp;&nbsp;&nbsp; and&nbsp; the&nbsp; traditional&nbsp; teaching&nbsp; model.</p> <p>&nbsp;2) to&nbsp; compare &nbsp;achievement &nbsp;and&nbsp; abilities &nbsp;of&nbsp; analytical&nbsp; thinking&nbsp; of&nbsp; mathematics&nbsp; using&nbsp; problem&nbsp; based&nbsp; learning&nbsp; and&nbsp; the&nbsp; traditional&nbsp; teaching&nbsp; method.&nbsp; The&nbsp; samples &nbsp;were&nbsp; 52&nbsp; Prathomsuksa 5&nbsp; students &nbsp;from&nbsp; &nbsp;2 classrooms of Ban&nbsp; Erawan&nbsp; School&nbsp; selected by&nbsp; sample&nbsp; random&nbsp; sampling. The research instruments were lesson&nbsp; plan,&nbsp; mathematics&nbsp; achievement&nbsp; test&nbsp; and&nbsp; analytical&nbsp; thinking&nbsp; abilities &nbsp;test. The&nbsp; statistics&nbsp; used&nbsp; for&nbsp; data&nbsp; analysis&nbsp; were &nbsp;mean,&nbsp; standard&nbsp; deviation, t-test &nbsp;and&nbsp; One-way MANOVA.</p> <p>The&nbsp; results&nbsp; of&nbsp; the&nbsp; study&nbsp; were:</p> <ol> <li>The learning &nbsp;achievement &nbsp;of &nbsp;students &nbsp;learning&nbsp; by using&nbsp; problem&nbsp; based&nbsp; learning&nbsp; was 19.12 &nbsp;(s = &nbsp;3.29) &nbsp;and&nbsp; mathematical &nbsp;analytical &nbsp;thinking &nbsp;ability was 13. (s = 1.90) and The &nbsp;learning &nbsp;achievement &nbsp;of &nbsp;students &nbsp;learning&nbsp; by using &nbsp;traditional&nbsp; teaching&nbsp; model &nbsp;was 16.69 (s = 3.07)&nbsp; and&nbsp; mathematics &nbsp;analytical &nbsp;thinking &nbsp;ability was 11.96 &nbsp;( s = 2.03).</li> <li>The &nbsp;learning &nbsp;achievement &nbsp;of &nbsp;students &nbsp;learning&nbsp; by using&nbsp; problem&nbsp; based&nbsp; learning &nbsp;and&nbsp; mathematical &nbsp;analytical &nbsp;thinking &nbsp;ability was higher&nbsp; than&nbsp; using&nbsp; traditional&nbsp; teaching &nbsp;model&nbsp; mean&nbsp; score&nbsp; of&nbsp; at&nbsp; the&nbsp; significant &nbsp;level&nbsp; of .05&nbsp;</li> </ol> รัญชนา ทรงไชย Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-08-23 2019-08-23 7 2 24 41 Comparison between 5 steps and 11 steps of teaching method on Short-run skills in Mathayomsuksa 2’s students of Lahansai Ratchadapisek School https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/219772 <p>The purposes of this study were 1) to study before and after learning achievement in starting block skill for sprints in track events. 2) to compare the results of 5 and 11 steps teaching methods for the starting block skill for sprints in track events for the students of Mattayomsuksa 2 of Lahansai Ratchadapisek School. Subjects were consisted of 74 people, Mattayomsuksa 2/6 and 2/7 students during the second semester of academic year 2018 in Lahansai district, Buriram province at Buriram Primary Educational Service Area Office 3. Subject were by purposive sampling method. The instruments for the study included 3 lesson plans of the 5 and 11 steps regarding the starting block skill for sprints in track events. Subjects were measured by 10 multiple choices learning achievement tests and 5 rating scales of practical skills record form by means of finding percentage, standard deviation, mean, t-test dependent sample and t-test independent sample.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The findings:</p> <ol> <li>1. The students had more theory and practice scores after using 5 and 11 methods than betore teach.</li> <li>2. The practical test after teaching, the students were learned 11 steps had more scores than learned 5 steps. (p ≤ .05)</li> </ol> <p>The results of the study were as follows: The experiment group and the control group had post-test scores more than pre-test scores with statistical significance at the level .05. The teaching by using the 11 steps of the teaching process which had the teaching steps and details that is more than teaching using the 5 steps of the teaching process. The results of comparing in learning of the students who participated in using 11 steps of teaching process got an average score of post-test scores rather than teaching by using 5 steps of teaching process with statistical significance at the level .05.</p> <p>Therefore, teaching with the 11 steps of teaching process is effective for teaching skills in athletics. It is rather than teaching with the 5 steps of teaching process which will be a guideline for further development of the teaching model in Physical Education.</p> อมรเทพ วันดี วิภาพร โอสถปราสาท ช่อแก้ว ร่ำรวย Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-10-04 2019-10-04 7 2 42 57 The components of the novel in Thai S.E.A. Write Award-finalist annual 2015 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/208160 <p>This research aimed to study the novel in Thai S.E.A. Write Award-finalist annual 2015 of 9 novels.&nbsp; The study’s framework includes the components of the novel: the plots, theme, characterization, dialogues, settings and writing styles. The result reveals that the 9 novels presents main plot which is the result of the character’s actions that leads to the sub-plot. Theme presents social reflection nowadays. The components of mate selection showing the characters’ conflicting thought is similarly prevalent in all the 9 novels. The round charaters run the narratives and realistically. The dialogues are realistically compatible to the characters’ personality and their emotional state in each situation. The setting include both real and imaginary setting. The real setting are clear and described realistically. The imaginary setting are suitably created according to situations in the stories. The writing style is good. The narrative and descriptive language as well as the use of figurative language is perfectly and it is the unique style of each author</p> เยาวภา มูลเจริญ Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-08-23 2019-08-23 7 2 75 87 การพัฒนาความสามารถในการฟัง - พูด และพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการเรียนรายวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2 โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/207811 <p>The objectives of this classroom research were 1) to study students’ achievement in learning the German language for communication 2, 2) to develop students’ listening – speaking abilities and assertive behavior in learning the German language for communication 2 by using role-play activities, and 3) to study the levels of students’ satisfaction towards learning by using role-play activities. The target group was 31 students, who studied in the second semester of the 2017 academic year at the International School of Tourism. Research instruments were plan for learning activities in the course syllabus, pre-test and post-test, behavior observation form, and questionnaire on students’ satisfaction on teaching and learning by using role-play activities. The percentage, mean, and standard deviation were used to analyze the data. The findings indicated that: 1) the students’ post-test scores were higher than the pre-test scores, 2) the students’ listening – speaking abilities and assertive behavior increased after using role-play activities, and 3) the students were satisfied with learning by using role-play activities at high level.</p> ชุลีวรรณ ปราณีธรรม Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-08-23 2019-08-23 7 2 88 105 A Longitudinal Study of the Acquisition of Chinese Multi-Meaning Adverb “Jiu” by Thai University Students in the Native Language Environment https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/208425 <p>Based on the compositions corpus of the different grades of 100 Thai Chinese Students majoring in TCL who enrolled in 2014 at Mae Fah Luang University. This paper explore and analyzes in detail the distribution of correct and erroneous use of adverb “jiu” by Thai university students, the types of errors, the development process and trends, Acquisition order and other issues in the native language environment by the method of corpus linguistics and case tracking. The results show that: (1) As a whole, the acquisition of adverb “jiu” is more ideal by Thai university students, and the overall error rate tends to decrease with the improvement of grade level. The frequency of using Chinese adverbs “jiu” is consistent with that of native speakers of Chinese and other foreign Chinese learners. (2) In terms of correct use, the small sense of the major Chinese adverbs “jiu” by Thai university students and the corresponding forms of their use are relatively concentrated. (3) When Thai university students acquire Chinese adverb “jiu”, the error rate of is substitution obviously the highest on the whole as well as on the grade of each class. In terms of semantics, the error rate of “jiu” in the meaning of time-sense is relatively highest, and the error of “jiu” in the meaning of a conjunctive is second. (4) The acquisition sequence of adverbs "jiu" by Thai university students is as follows: “jiu3” and “Jiu7” are first acquired, then is “jiu1” and “Jiu2”,and “jiu4, jiu5, jiu6” are finally acquired. According to the above research results, we put forward corresponding teaching classification.</p> lin caijun Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-08-23 2019-08-23 7 2 125 155 Environmental Management of Green Hotel Business in Chiang Mai Province https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/209101 <p>The objectives of this study are aim to 1) study the environmental management of Green Hotel Business in Chiang Mai Province 2) study push factors and obstacle factors of the environmental management of Green Hotel Business in Chiang Mai Province, and 3) achievement analysis of the environmental management of Green Hotel Business in Chiang Mai Province. The hotel sample of this study was Green Hotel in Chiang Mai Province. The data were collected from 23 hotel personnel of hotel inside Chiang Mai city that was The International Hotel Chiang Mai YMCA and outside Chiang Mai city was Panviman Chiang Mai Spa Resort. Questionnaire was a tool. The method of data analysis was content analysis, and descriptive statistic were Mean, and Standard Deviation.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results were found that hotel policies relevant to green hotel standard rules and regulations, plans had been appropriate with hotel operations, ran the business according to nature and environment prevent regulation by significant, however push factors and obstacle factors found that most of trouble due to hotel staffs lacked of knowledge of nature and environment prevention which could solved the trouble by training all of hotel staffs about nature and environment prevention until they’d got full of understanding and followed the green hotel standard rules and regulations. Outcomes of economic were achieved to reduce electricity bills and water bills, social was prevented pollutions effect of villages around neighborhood and also physically of hotels were increased more shady, scenery, and clean which were amazed for relaxing.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Keywords:</strong> Environment management, Push factors and obstacle factors, Achievement of environment management, Green hotel business</p> นางสาวพักตร์สมิตา สิงห์คำ Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-09-18 2019-09-18 7 2 230 246 The influencing factors of Facebook as a tool of perception related to Public Relation of Kasem Bundit University among high school students https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/208466 <p>The purposes of this study were to examine the influencing factors of Facebook as a tool of perception related to Public Relation of Kasem Bundit University among high school students, to investigate the level of information perception related to Kasem Bundit University’s activities among high school students, &nbsp;to study the relationship between Facebook as a tool to promote Kasem Bundit University’s activities and the perception of KBU’s activities among high school students.</p> <p>A survey study was conducted by randomly distributing a set of questionnaires with .965- reliability in order to analyze an unidentified amount of sample group by applying Non-Probability sampling. In addition, a set of questionnaires were also randomly distributed to 323 persons on Purposive Sampling.</p> <p>The finding showed that the influencing factors at the highest level related to News released, positive motivation activities, information distributions, positively related organization identification, special activities and events. In addition, the medium level were the factors of environment and corporate social responsibility activities, and communities related activities. The highest level related to Kasem Bundit University’s information were the personal attitude and motivation, and at the medium level on interests and expectation.</p> <p>The results were consistent with the hypothesis showed that applying social media such as Facebook to promote Kasem Bundit University activities and information influenced the perception among high school students; for example, new student’s application activities, concept of taking photos competition and the slogan of “Ways to Success… at Kasem Bundit University”.&nbsp; In addition, the influencing factors from KBU’s activities such as Future Career Path” in variety of faculty, “Dek Kasem Scholarship” activities signified positive relation to Social Media that inspired high school students’ attitude to KBU faculty related to students’ future career path from the slogan of new students’ application “Ways to Success… at Kasem Bundit University” had influenced high school students’ perception of KBU information and activities significantly.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> จิตราภรณ์ เจริญมิน Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-08-23 2019-08-23 7 2 264 281 Working Satisfaction of Teachers of the Demonstration School of Ramkhamhaeng University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/221883 <p>The objectives of this research were to study on working satisfaction of teachers’ the Demonstration School, Ramkhamhaeng University and to compare the working satisfaction of teachers’ the Demonstration School, Ramkhamhaeng University.The quantitative research to data collected from 110 teachers who were contract teachers and teacher employees. Data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.), dependent t-Test, and One-way Analysis of Variance, The results showed as follows: working satisfaction of teachers’ the Demonstration School, Ramkhamhaeng University was at a high level (=3.86). Hypothesis testing resulted as follows: teachers with different position status had working satisfaction was no significance difference. Teachers with different experience had working satisfaction with a statistical significance at .05.</p> อัญชนา มุ่งหมาย ฉันทนา ปาปัดถา Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-10-18 2019-10-18 7 2 58 74 An Analysis of Linguistic Humor in the Humorous Scenes of Pee Mak Phra Kanong https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/221884 <p>This study aimed to investigate the linguistic techniques used in creating humor in the humorous scenes in a Thai comedy <em>Pee Mak</em> <em>Phra Kanong</em>.&nbsp; The study adopted the categories and types of humor proposed by Berger (1997) and by Pinit-Phuwadol (1998) as the analytical framework.&nbsp; Twenty percent of the humorous scenes were systematically selected for the analysis.&nbsp; The results revealed that the techniques of analogy, pun and loanwords were mostly employed in creating humor.</p> Nantawan Senchantichai Papitchaya Kadsantier Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-10-18 2019-10-18 7 2 106 124 THE EXPERIMENT OF THAI DANCE FROM THE LABAN MOVEMENT ANALYSIS. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/221902 <p>This research aims to study about the principal analysis of movement theory, by Laban, adapting with Thai dancing. The study focused on basic performance in order to be the role model creating new dancing styles based on Mea Bodlak styles. Moreover, the adaptation studied the principal analysis of movement theory about 8 Laban for generating creativity of Thai dancing styles. The researcher had collected data by review the previous literature, interview and observing of participation and non-participation practices by 3 samples which were performers, Laban instructors and honorary people to review the quality of creativity.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results indicated that 1) the new Thai dancing styles in the features of ready-made styles were designed by the story or imitating natural movements based on meanings of Mea Bodlak verse as changing organs of human body by arrange level, direction and arms and hands movement to create the new styles and also referring to Thai dance physical language and being a basis of design Thai dance styles which preserved the identity of original Thai dance styles. 2) most of new Thai dancing styles through a smooth movement which was continually done by a basic of Thai dance styles in running, turning, animal imitation. Moreover, feature movements of touching, pushing, shaking and stretching which were a part of manner movements and linked to Thai dance ready-made styles. However, in other feature movements of whipping, cutting and boxing, it could not demonstrate smooth feeling and movement so, it was less used to adapt with Thai dance features and 3) to create the creative Thai dancing styles, following the principal of body movements by Laban, and it demonstrates the beautiful and delicate movements on stage. In case of that, this research increased the creativity of conservative to Thai dancing styles which continuously improving the performances as well as the guideline of the creativity of dramatic arts in the future</p> นงนภัส ขจรมาลี Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-10-18 2019-10-18 7 2 180 189 The Creative Process of the Southern Folk Dance by Aslimala Troupe https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/219815 <p>The purpose of this research was to studying the choreography process, composition and process of Malay folk dance in the south of Assi-Mala and interviews.The research found that the process of creating Malay folk dance in South of Assali Mali is divided into 2 forms, 6 sets as shown below. The courtship pattern consists of 1) Sammalisum Dance 2) Kipaspayong Dance 3) Tarilebanatemburine Dance. The dance style consists of choreography 1) Yoketcitikaheng Dance 2) Taribuhnghaduare Dance 3) Applied Tarilileng Dance. Choreography is a combination of dance in the Malay region such as Nang Leng Folk Dance in the South, Thai Dance and Dance in Malaysia. The composition of the show is divided into 5 parts are these 1) Concept 2) Music 3) Choreography 4) Costume 5) Equipment for display The creative process has 3 important steps: 1) Creative planning stage 2) Creative stage 3) Presentation and improvement. And from the study found that the Malay folk dance of southern Asli Mala still be a unique artistic presence, the show is clearly visible and he traditional Malay culture and traditions remain. This research was designed to inherit the Southern Arts and Culture and the art of the show is widespread in academic. Can be a way to create a performance of the dance of students, students and individuals interested in performing arts.</p> จิระเดช นุกูลโรจน์ Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-10-18 2019-10-18 7 2 156 179 The Guidelines for Managing Foreign Workers in the Eastern part of Thailand https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/221916 <p>This article aims to present the guidelines for managing foreign workers in the eastern part of Thailand, with the following objectives: 1) to study the status and problems of migrant workers; 2) to study the problems of managing foreign workers affecting the national security; and 3) to create a workforce management approach in the eastern part of Thailand to apply to relevant agencies. This research uses qualitative research methodology, focusing on specific issues that lead to the establishment of a foreign worker management approach. Target informant include: 1) 3 members of the Royal Thai Navy; 2) 5 national security policy</p> <p>agencies; 3) 16 officials responsible for managing foreign workers; 4) 18 employers and operators in the fishery and industrial sectors; 5) 6 contractors; 6) 5 national security experts; and 7) 5 foreign workers management specialists. The total number of 42 people came from a specific selection. The research tools were unstructured interviews. Analysis and synthesis of qualitative research data by means of analytical descriptive method, the validation of data is by means of triangulation technique and to confirm the strategy by experts conformation.</p> <p>The research found that the appropriate form of management of foreign workers affecting national security are four elements: 1) the policy on foreign workers; 2) the laws and regulations governing foreign workers; 3) organization; management of foreign workers; and 4) to create a database of migrant workers. The guidelines for managing migrant workers in eastern Thailand include the following: 1) the determination of policies and measures on foreign workers; 2) the guidelines for the implementation of policies on migrant workers for concrete practice; 3) to monitor and evaluate the management of foreign workers. 4) to determine success factors in the management of migrant workers. 5) projects related to the management of foreign workers. This approach can be applied in the management of foreign workers for national security in Thailand. This will make the management of foreign workers in Thailand more effective and systematic in the future.</p> พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง เศรษฐชัย ชัยสนิท ธนู อยู่สุขี ชูเกียรติ ช่วยเพชร Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-10-18 2019-10-18 7 2 190 229 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถเครือข่ายธุรกิจดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/221930 <p>This research paper aims to propose the guidelines for capacity networking of Scuba business for sustainable tourism. It employs both quantitative and qualitative research method to study 3 areas of diving activity in Thailand; which are 1) Koh Tao, Surat Thani Province; 2) Koh Lan, Chonburi Province; and 3) Koh Raja, Phuket Province. The Existing situation of Scuba business networking in the studied areas are different. The network in Koh Tao is the most related with tourism in terms of accommodation, restaurant, and other small business. It is also more potential in terms of amenities, particularly in medical and security services. Both of services are necessary service for Scuba diving tourism activity; due to the activity is high risk of accident and incident from its procedure and equipment, as well as the natural condition.</p> <p>The guidelines for capacity networking of Scuba business for sustainable tourism are 1) the use of social measures prior the legal measure; 2) the development of Marine Watch Dog network from the existing Scuba business network; 3) the initiatives of Scuba tourism standard; 4) the policy of &nbsp;cross-sectoral collaboration among private, public, and local agencies in Scuba tourism; 5) the capacity building and development for sustainable development, together with knowledge-based community in marine resources and its utilization; 6) &nbsp;the promotion of local dive leader and tour guide for Scuba diving in Thailand.</p> สุดสันต์ สุทธิพิศาล เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ ฐาดินี พงษ์รูป Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-10-18 2019-10-18 7 2 282 294 The study of job embeddedness and turnover intention of beauty assistant in department stores, Bangkok area https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/207920 <p>การศึกษาวิจัย เรื่อง&nbsp; ปัจจัยการฝังตรึงในงานที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงานขายเครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฝังตรึงในงานของพนักงานขายเครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อนำไปกำหนดแนวทางในการจัดการและนโยบายในการส่งเสริมการฝังตรึงในงานของพนักงานขายเครื่องสำอาง&nbsp; ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ พนักงานขายเครื่องสำอาง ของบริษัท A จำนวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย &nbsp;และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างตัวแปรโดยใช้ t-test และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน&nbsp; F-test (Analysis of Variance : ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Least Square Difference (LSD) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานขาย&nbsp;&nbsp; อายุ 20 - 25 ปี สถานภาพโสดระดับการศึกษาปริญญาตรี มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและอัตราเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท ปัจจัยที่ส่งผลต่อการฝังตรึงในงาน ได้แก่ ด้านความลงตัวกับองค์กรและสภาพแวดล้อมโดยรอบมากที่สุด รองลงมา คือด้านสิ่งที่ต้องสละทางวัตถุหรือจิตใจเมื่อออกจากงาน ด้านความเชื่อมโยงกับบุคคลในองค์กรและครอบครัว ตามลำดับ</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>งในงานของพนักงานขายเครื่องสำอาง&nbsp; ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ พนักงานขายเครื่องสำอาง ของบริษัท A จำนวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย &nbsp;และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ระหว่างตัวแปรโดยใช้ t-test และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน&nbsp; F-test (Analysis of Variance : ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Least Square Difference (LSD) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานขาย&nbsp;&nbsp; อายุ 20 - 25 ปี สถานภาพโสดระดับการศึกษาปริญญาตรี มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดและอัตราเงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท ปัจจัยที่ส่งผลต่อการฝังตรึงในงาน ได้แก่ ด้านความลงตัวกับองค์กรและสภาพแวดล้อมโดยรอบมากที่สุด รองลงมา คือด้านสิ่งที่ต้องสละทางวัตถุหรือจิตใจเมื่อออกจากงาน ด้านความเชื่อมโยงกับบุคคลในองค์กรและครอบครัว ตามลำดับ</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Kevalin Puangyoykeaw Setthakorn Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-10-18 2019-10-18 7 2 247 263