Trends of Humanities and Social Sciences Research https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up <p>“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) คือปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและถือเป็นหลักปฏิบัติด้วยการคัดสรรบทความที่มีคุณภาพมาเผยแพร่ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคงและพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และการเสนอผลงานวิจัยที่เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ และตีพิมพ์ทุก ๆ 6 เดือน/ปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)<br /><strong>** Trends of Himanities and Social Sciences Research ไม่มีมีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใดๆ ในขั้นตอน**</strong></p> en-US <p>ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบข้อความในบทนิพนธ์ของตน มหาวิทยาลัยพะเยาไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับบทความที่ตีพิมพ์เสมอไป ผู้สนใจสามารถคัดลอก และนำไปใช้ได้ แต่จะต้องขออนุมัติเจ้าของ และได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน พร้อมกับมีการอ้างอิงและกล่าวคำขอบคุณให้ถูกต้องด้วย</p> <p>The authors are themselves responsible for their contents. Signed articles may not always reflect the opinion of University of Phayao. The articles can be reproduced and reprinted, provided that permission is given by the authors and acknowledgement must be given.</p> [email protected] (Assoc. Prof. Dr. Phanintra Teeranon) [email protected] (Mrs. Maneekarn Wangsaeng) Mon, 01 Apr 2024 09:47:02 +0700 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Educational Neuroscience: Definition, Scope, and Neuroimaging https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/258998 <p>There has been the evolution and advances of neuroimaging technologies, for example, FMRI which can be used to study the processes of the nervous system by measuring differences in electromagnetic properties of blood and EEG which can measure the brain’s electrical activity based on the sum total of the electrical activity of each neuron. This has led to a more accurate body of knowledge about the learning process with scientific empirical evidence. As a result, it has contributed to the combination of sciences, thus developing a new field referred to as “Educational Neuroscience”. This field is a multidisciplinary science between psychology, education, and neuroscience, which aims to shed clear light on the learning process, to transcend learning limitations, and to create educational innovations with reliability and more accuracy. This integration of sciences is implemented on an ideological level, e.g., theories, ideals, and values, which amalgamate different sciences, a practice level, including methods and environment/society, and an outcome level.</p> Sanit Srikoon Copyright (c) 2022 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/258998 Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0700 “Farang Sakdina” and a Concept of Caste Division by Treasure and Dignity from M.R. Kukrit Pramoj’s Work https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/271552 <p>This article was sparked by reading a book titled “Farang Sakdina” (Feudal Farang) of M.R. Kukrit Pramoj, which provides knowledge on the history, the origin, including the principles of caste stratification in Western societies under the feudal regime. The roots of feudalism originated in the Roman Empire for the first time and in an era when the government was so weak that it could not provide thorough protection for the people. Although, feudalism was a common convention in the Roman Empire, such as in the territories of today's France and Germany, but it has developed into a complete point in British territory. The main principle is that the whole country's land belongs to the king, and the right of land was used to determine the status and duties of all people. Thailand was ruled by feudalism from the reign of King Borommatrailokkanat of the Ayutthaya period until the reign of King Rama V of the Rattanakosin period. A person's dignity is measured by the number of rai, which is a measure of rice field area. Then feudalism was used as a criterion for determining the rights, duties and status of a person. Reading the work of M.R. Kukrit Pramoj also reveals that the number of cows was used as a measure of honor and influence of a person in the Vedic age’s Aryan society, and Zambian society in South Africa before and after it emerged from British colonialism. However, the division of wealth and dignity in Western societies such as England is different from Eastern societies such as India, Thailand, including Zambian societies in the South African region. For in the Eastern world, "treasures" consisting of tangible objects such as land and cattle, and intangible object such as feudalism. Moreover, "dignity" in the sense of the person's status resulting from such possessions was not always go together. In addition, although Aryan societies in the Vedic age, including Zambia in the South African region, cows were used to assess the status of a person in the same way that Britain and Thailand used feudalism, but it's just the values of the people in one period of time, It is not a fixed rule nor it is established as a law.</p> Truong Thi Hang Copyright (c) 2023 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/271552 Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0700 Guidelines for Enhancing Health Literacy in Schools https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/270720 <p>Investing in health literacy for school-age children is of utmost importance, particularly in developing regions, as it can serve as the foundation for the development of a cost-effective healthcare system. Equipping school-age children and school personnel with health knowledge not only promotes good health outcomes in the present but also ensures a healthier future. The aim of this article is to provide a comprehensive understanding of health literacy, highlight its importance among school-age children, explore its relationship with health status and educational outcomes, and present the standards for promoting health literacy in schools across eight domains. Additionally, the academic article addresses directions for action on health literacy in schools. These guidelines can hold immense significance for the comprehensive development of school-age children in the 21st century, addressing their physical, mental, social, and spiritual well-being. Integration of health education with formal education sets practical objectives and fosters a deeper understanding of the critical role of health literacy in children's growth.</p> Nattapon Pansakun Copyright (c) 2024 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/270720 Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0700 The Development of Thai Language Course Video Materials to Promote the Proactive Learning Management Skills of Teachers in Lampang Province https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/261685 <p>The research objectives were 1) to establish and find the video media efficiency used in Thai language subject, 2) to study the video media effectiveness index used in Thai language subject, 3) to compare the active learning management skill used in Lampang province, and 4) to compare small sized school students’ learning achievement using video media in Thai language subject with the criteria of 80 percent. The purposive sampling technique was used in selecting eight Thai language teachers in small sized schools, Lampang province and thirty five students studying in small sized schools who were interested in joining the project. The instruments consisted of 10 Thai language teaching plan, 10 chapters of video clip media, an active learning management assessment, and an achievement test. Percentage, mean and standard deviation were used in statistic data analysis. The research revealed as followed: 1) Video media was suitable to use at the level of the highest, 4.50 mean scores, and 81.55/81.38 efficiency value; 2) The effectiveness index was 0.6010 at the percentage of 60.10. This value indicated students’ progress in their learning; 3) Teachers had higher active learning management skill than before they joined the training; and 4) Students’ learning achievement scores were higher than the criteria of 80 percent.</p> Thidarat Phomngam, Kanitkan Pankaew Copyright (c) 2023 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/261685 Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0700 A development of the integrated internal supervision model to enhance active learning management of teachers at Chiang Rai Municipality School 7 under Chiang Rai Municipality https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/270545 <p>This research aimed to 1) study the demographic information in order to develop the integrated internal supervision model to enhance active learning management 2) construct and validate quality of the integrated internal supervision model to enhance active learning management 3) study the result of using the integrated internal supervision model to enhance active learning management and 4) assess the opinion of teachers under supervision towards the integrated internal supervision model to enhance active learning management. The study was sectioned into 4 stages. The samples were 30 teachers. The instruments were an assessment form, an interview form and a multiple-choice test. The statistics for data analysis were mean, standard deviation, content analysis and t-test dependent.</p> <p><strong>The results showed that</strong></p> <ol> <li>The integrated internal supervision model was a supervision process which focused observing teachers’ behavior in teaching management for giving advice and feedback, improving and developing teaching quality with an emphasis on active learning management. This model was derived from an integration of Clinical Supervision, Mentoring Supervision and Cooperative Professional Development. The supervisors and teachers under supervision co-discussed the design of learning management plan, teaching observation, deployment of teaching, and sharing teaching feedback until the teaching goal was successfully achieved.</li> <li>The construction and quality validation of the integrated internal supervision model to enhance active learning management revealed that the model consisted 6 components i.e. 1) Principle 2) Objective 3) Content 4) Supervision Process 5) Evaluation 6) Success condition. The supervision process comprised 4 steps i.e. 1) D: Directional Planning 2) S: Supervisory Management 3) L: Learning and Development 4) D: Dynamics. The results indicated that the integrated internal supervision model and the handbook, in overall, were rated at the high level. Teachers showed knowledge, understanding, ability to write active learning lesson plan and positive attitude towards active learning management.</li> <li>The pilot study on deployment of integrated supervision model to enhance active learning management indicated that teachers showed higher knowledge and understanding of active learning management after participating in the development program at the statistical level of .05. Their ability to write the active learning lesson plan for reinforcement of active learning management, in overall, was rated at the highest level. The attitude towards active learning management, in overall, was also rated at the high level.</li> <li>The teachers’ opinion towards the integrated supervision model to enhance active learning management, in overall, was rated at the highest satisfied level.</li> </ol> Radubsil Buddee Copyright (c) 2023 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/270545 Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0700 The Effect of Implementation of Linguistic-Integrated Innovation for Teaching English to Minimize educational inequality of ethnic students in Phayao province https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/272455 <p>This research is an extension of the use of linguistic-integrated innovation for English teaching, conducted by the research team in the academic year 2019. The mentioned innovation was implemented with Mien students, an ethnic group, in Phayao province. The results revealed an improvement in their English pronunciation and sentence-writing skills. This research, therefore, extended the use of the mentioned innovation to English teachers teaching students of other ethnic groups in Phayao province in the academic year 2021. This innovation was implemented in classrooms, followed by monitoring, and evaluating the outcomes with three sample groups. The sample groups consisted of 1) six primary school English teachers from different schools under Phayao Primary Educational Service Area Offices 1 and 2 2) six school directors and 3) thirty-six ethnic students. Research instruments were 1) a 5-point Likert scale questionnaire of teachers and school directors for evaluating the innovation 2) a semi-structured interview form of teachers 3) teachers’ reflection forms 4) researchers’ observation field-note forms and 5) an open-ended questionnaire of students. All participating teachers were trained before actual implementation. Data was analyzed by arithmetic means, standard deviation, and content analysis. </p> <p>The findings revealed that 1) the innovation was evaluated by teachers and school directors as highly agreeing in all aspects 2) five teachers were able to efficiently apply the innovation in their English language classrooms, fostering strong interaction between teachers and students and 3) the students realized advantages of this innovation and wish for the teachers to continue employing it with other classes. In addition, the research team expected the school directors to initiate policies or guidelines on using the innovation in a practical way as it could improve students’ learning outcomes and reduce educational inequality among ethnic students residing in Phayao province.</p> Darinthorn Inthapthim, Narisa Paicharoen, Phitsinee Sathientharadol, Krerk Chetsadanuwat, Numfon Gunma Copyright (c) 2024 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/272455 Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0700 Grounded Theory on the Strength of Curriculum Development Systemin Demonstration Secondary School, Khon Kaen University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/270966 <p>This was qualitative research in the form of grounded theory. The purpose of this research was to present a theoretical conclusion from the strength of the curriculum development system at Demonstration Secondary School. The key informants included administrators, the curriculum development and learning management committee, the head of the learning group, and lecturers, totaling 6 people. The instrument was an in-depth interview with guided questions that included 1) basic information of key informants, 2) teaching and learning management, 3) school administration and management, 4) strengths and weaknesses of the curriculum development system, and 5) suggestions. The data were collected by transcripts of key informants’ interviews. The data were encoded and analyzed using ATLAS.ti program which can analyze unstructured data through coding.</p> <p> The result found that the strengths of the curriculum development system in the Demonstration Secondary School are in 3 dimensions, including 1) a systematic management process, 2) the availability of resources is an advantage, and 3) a comprehensive school curriculum.</p> Sanit Srikoon, Phanpatchanan Pisit Copyright (c) 2023 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/270966 Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0700 Exploratory Factor Analysis of Curious Mind of Ethical Mind in the 21st Century for Teacher Students, Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/274118 <p>The purpose of this research was to analyze the factors and indicators of curious mind of ethical mind in the 21<sup>st</sup> century among student teachers at Rajabhat University. The sample used in the research consists of 500 third-year students from the Faculty of Education, Rajabhat University. The sampling method was a method of stratified random sampling, with the randomized sampling stratum selecting one university per region, representing regions, and simple proportion random sampling within each university. The instrument used in the research was the Curious Mind of Ethical Mind Test. The quality of the measurement includes the whole content validity index (S-CVI), which is equal to 1.00, and the content validity rate (CVR), which is equal to 1.00. The discriminate value for each item is between 0.571 and 0.674, and the reliability is equal to 0.94. The data collected was used for exploratory factor analysis.</p> <p>The research results found that there have been four sub-components and twenty-one indicators of the curious mind of ethical mind in the 21<sup>st</sup> century of Rajabhat University. The variance of the components is arranged in the following order: there are six indicators for knowledge inquiry mind, five for the vocational skills development mind, five for the professional development mind, and four for the determined mind to the develop and keep up with changes. The variance is equal to 72.125 which each component describes the variance at a percentage of, 36.584, 15.569, 12.578, and 7.393, respectively.</p> Patthraporn Kessung, Orawan Kessung , Narumon Sakpakornkan Copyright (c) 2024 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/274118 Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0700 Strategies and Format of Strategies for Creating Humor in Facebook Page “Maew Auan” https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/271969 <p>This study aimed to investigate the strategies and format of strategies employed in creating humor on the Facebook page "Maew Auan." Data were collected from January 1, 2022, to December 31, 2022, encompassing a total of 228 posts. The research identified and ranked fifteen distinct humor creation strategies on the "Maew Auan."Facebook page, presenting them in descending order of prevalence. These strategies, ranked by frequency, include: 1) Strategies for presenting an alternative perspective on the truth, 2) Twisting, 3) Mockery, 4) Praising Animal humor, 5) Malicious pranks, 6) Utilization of rhetorical questions, 7) Exaggeration, 8) Metaphorical expressions, 9) Comparative humor through images, 10) Employment of irony, 11) Self- compliments and self-accusations, 12) Implication, 13) Satire, 14) Construction of illogical scenarios, and 15) Employment of indecent humor. As for the format of strategies for creating humor, there were 3 types: a single strategy, a combination of 2 strategies, and a combination of 3 strategies</p> Yuphaporn Khajeeram, Dumrong Nuntapasuk, Orathai Sutthi Copyright (c) 2023 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/271969 Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0700 The Influence of Service Convenience Affecting Toward Intention to Visit Large Retail Business in Rayong Province: The Mediating Role of Customer Satisfaction https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/272619 <p>The objectives of this research 1) to study the influence of service convenience on customer satisfaction 2) to study the influence of customer satisfaction on intention to use services of large retail businesses in Rayong Province. and 3) to study its role as an intervening variable of customer satisfaction between dimensions in measuring service convenience and intention to use services of large retail businesses in Rayong Province. Calculate sample size without knowing the population. At a confidence value of 95 percent, samples were collected from consumers. There were 400 people who had experience in using large retail businesses in Rayong Province, using questionnaires as a tool to collect data. Statistics used in data analysis include frequency, mean, and standard deviation. and test the hypotheses using a multiple regression equation.</p> <p>The results of the study found that most of the respondents were male Age between 26-35 years, bachelor's degree level Working as a civil servant or state enterprise Average monthly income 20,001 - 25,000 baht, living in Mueang Rayong District. Reasons for choosing to use the services of a large retail business in Rayong Province Because there are complete other services The purpose of using the services of a large retail business in Rayong Province is to purchase products or services. The most popular zone to use the service is the food and beverage zone. The most popular products purchased are food or drinks. Average cost per visit is 501-1,000 baht. Frequency of using large retail businesses. In Rayong province in a period of 1 month, that is, 2 - 3 times. The last day of service was Sunday. Service hours are <br />3:01 p.m. - 5:00 p.m. The average time it takes to purchase a product or service is 1 - 2 hours, and services in a business that make customers feel convenient are Having a variety of shops and having a variety of restaurants. </p> <p>The results of the study found that Service convenience has a positive effect on customer satisfaction. And customer satisfaction has a positive effect on intention to visit. Moreover, the results of the study of its role as an intervening variable found that Customer satisfaction plays a role as an intervening variable between dimensions in measuring convenience of service and intention to visit. But it only plays a partial role.</p> Kullawat Sungpaphan, Jirapa Phungbangkruay Copyright (c) 2024 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/272619 Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0700 Factors Influencing Customer Brand Loyalty Towards Functional Foods in Bangkok https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/272307 <p>The purpose of this study is to investigate how customers' brand loyalty to functional food brands is influenced by brand image, brand trust, and brand quality. This study uses a Google Forms questionnaire to gather information from a sample group of 400 individuals who live, work, or study in Bangkok and either routinely buy functional food or do so at least once a month. The statistical results' frequency distribution, percentage values, average standard deviation and multiple regression analysis were analyzed.</p> <p>The results of the study found that 1) Brand image factors include value, user personality, and benefits have a significant influence on brand loyalty of functional food customers at the 0.05 level, except for the brand image factor. Features that has no influence on brand loyalty of functional food customers. 2) Brand trust factors include brand competence, brand credibility, brand benevolence and brand reputation influence the brand loyalty of functional food customers at the 0.05 level, and 3) the perceived quality factor significantly influences the brand loyalty of functional food customers statistically significant at the 0.05 level.</p> Siritida Songkhwan, Wachiraphorn Wanitwiwatthanakarn, Jaratchwahn Jantarat Copyright (c) 2024 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/272307 Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0700 Enhancing English Speaking Skills for Daily Life Communication of Undergraduate Students Adopting Task-Based Language Learning Techniques https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/273841 <p>The purposes of this research were 1) to study the effect of using English conversation practices for daily life communication in improving the subjects English speaking abilities by adopting task-based learning techniques and 2) to develop English conversation by adopting task-based learning techniques enhancing English speaking skills for daily communication. The sample group in this research was 30 third-year students in an English major at the Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Sawan Rajabhat University, using purposive sampling. The tools used in the research were: 1) a pre-test for the heterogeneous group, 2) conversation practice adopting a task-based learning technique, and 3) an English-speaking behavior observation form for daily life communication. Data analysis and statistical values were collected and analyzed by statistical methods to analyze statistical values to find 1) the mean, 2) the standard deviation, and 3) to compare the achievement in English speaking by a task-oriented technique using a dependent sample t-test to compare the achievement in English speaking.</p> <p>The results of the research found that: 1) the ability to speak English for daily life communication adopting task-based activities of the third-year students majoring in English after implementation was significantly higher than before implementation at .05 and 2) The students' achievement in speaking English after the course of study had a passing score of not less than 70 percent of 28 persons, representing a percentage of 75 and some students did not meet the criteria of 2 people, as a percentage 25.</p> Rungsan Lakhamja Copyright (c) 2024 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/273841 Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 +0700