Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up <p>“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) คือปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและถือเป็นหลักปฏิบัติด้วยการคัดสรรบทความที่มีคุณภาพมาเผยแพร่&nbsp; เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคงและพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และการเสนอผลงานวิจัยที่เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์&nbsp; โดยมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ และตีพิมพ์ทุก ๆ 6 เดือน/ปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ&nbsp; ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)</p> en-US <p>ผู้นิพนธ์ต้องรับผิดชอบข้อความในบทนิพนธ์ของตน มหาวิทยาลัยพะเยาไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับบทความที่ตีพิมพ์เสมอไป ผู้สนใจสามารถคัดลอก และนำไปใช้ได้ แต่จะต้องขออนุมัติเจ้าของ และได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน พร้อมกับมีการอ้างอิงและกล่าวคำขอบคุณให้ถูกต้องด้วย</p> <p>The authors are themselves responsible for their contents. Signed articles may not always reflect the opinion of University of Phayao. The articles can be reproduced and reprinted, provided that permission is given by the authors and acknowledgement must be given.</p> premvitv@hotmail.com (รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์) hu.journal.up@gmail.com (น.ส.วริศรา คลังนุ่ม) Wed, 17 Jun 2020 15:56:35 +0700 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 editorial https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/244051 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ภารกิจสำคัญของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนำเสนอความรู้อันมีคุณค่าทางวิชาการสู่สังคมได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 8 ซึ่งกองบรรณาธิการยังคงคัดสรรบทความที่หลากหลายด้วยสาระและผ่านการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องจนเป็นบทความคุณภาพ มาบรรจุลงในเล่มเพื่อสะท้อนแง่คิด มุมมองและความลุ่มลึกของความเป็น “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; บทความที่กองบรรณาธิการภูมิใจนำเสนอในวารสารฉบับนี้ มีทั้งบทความวิชาการ<br>และบทความวิจัย โดยเริ่มจากบทความรับเชิญเรื่อง “พระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” โดย ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์&nbsp; ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้สะท้อนพระปรีชาสามารถทางด้านอักษรศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระชนกา&nbsp; ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันทำให้วรรณกรรมไทยมีความโดดเด่นทั้งในแง่สุนทรียภาพทางวรรณกรรมและความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ บทความต่อมาคือ บทความปริทัศน์เรื่อง “ตลาดน้ำปริทัศน์” ที่เสนอมุมมองตลาดน้ำ ทั้งในแง่ของการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและการเป็นธุรกิจบริการอย่างหนึ่งส่วนบทความวิชาการและบทความวิจัย วารสาร ฯ ฉบับนี้ได้นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ด้วยแง่มุมที่หลากหลาย รวม 13 เรื่อง ซึ่งบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้ง 13 เรื่องนั้น นอกจากจะให้ความรู้ในแง่ของข้อค้นพบใหม่ที่เป็นมุมมองหนึ่งแล้ว ยังเป็นเสมือน “ชนวน”ที่จุดประกายความคิดที่จะทำให้เกิดแนวทางการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความที่มีคุณค่าและสารประโยชน์มาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา&nbsp; หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจะเป็นวารสาร วิชาการอีกเล่มหนึ่งที่จะอำนวยประโยชน์ทางวิชาการแก่ท่านผู้อ่าน ซึ่งทางกองบรรณาธิการจะยังคงมุ่งมั่นที่จะคัดสรรและสรรหาบทความคุณภาพมานำเสนอเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด อันเป็นการขยายพื้นที่ทางวิชาการให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป</p> Premvit Vivattanaseth Copyright (c) 2020 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/244051 Thu, 18 Jun 2020 10:41:48 +0700 The genius of the literature of His Majesty the King Maha Bhumibol Adulyadej the Great, Boromphon Bophit https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/243985 <p>His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great was genius in literary writing. He did not only inherit the literary conventions from the past poet kings but also created new forms, new contents and new thoughts which were modern and proper in the present time.&nbsp;</p> <p>His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great wrote many books with different genres: 2 essays, 11 translated articles, 2 translated biographical non-fictions, 1 Jataka, 1 non-fiction, many bless wishes in the New Year Cards given to His people every year and the Royal speeches&nbsp; in many occasions.</p> <p>The books written by His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great who is the Great Artist are the precious legacy. Thai people should apply His thoughts which can be found directly or indirectly in His books to practice in their daily lives with the long- last gratefulness.&nbsp;</p> Copyright (c) 2020 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/243985 Wed, 17 Jun 2020 13:57:28 +0700 Social Insurance Fund Investment to Strengthening Social Security System in Thailand https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/207588 <p>The Social Security Act, B.E. 2533 is to provide social insurance 7 types of benefits, which is sickness, maternity, invalidity, death, child allowance, old-age pension, and unemployment. The social insurance fund is contributed by employees, employers and the government. These are typically referred to as payroll taxes and difference from taxation of income and property. The Social Security Committee has power and duty to investment management that focused on highly secured assets, plus higher returns, and to reduce risks. In consideration of the investment returns in 2017, it was found that revenues are higher than expenditures. However, the Social Security Office should conduct research on topics: (a) planning expenditures of old-age pension, (b) expanding a contribution rate, (c) quality of health care system, and (d) reviewing the privatization of fund to achieve long-term profitability.</p> Kritsada Theerakosonphong Copyright (c) 2020 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/207588 Wed, 17 Jun 2020 14:00:45 +0700 Predicates in Chinese and English https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/215914 <p>The predicate plays an important role in a sentence structure<em>.&nbsp; </em>Without it, the reader or hearer does not understand what the subject does, possesses, or is<em>.&nbsp; </em>In some languages such as English, without the predicate, a complete sentence cannot be constructed<em>.&nbsp; </em>To draw an overall picture of predicates, this academic paper aims to investigate the predicates in Chinese and English<em>.&nbsp; </em>The main focus is placed on their forms rather than meanings and uses, since when a learner starts learning a new language, s<em>/</em>he is initially introduced to the form before the other two elements are taken into account<em>. </em>Besides the forms of predicates, this academic paper also presents the similarities and differences between the two languages<em>.&nbsp; </em>The final part covers the pedagogical implications to pave the way for teachers to employ the forms of second language predicates <em>(</em>L2<em>)</em>, specifically Chinese, to a new language learner<em>.</em></p> Yanhong Mu, Apichai Rungruang Copyright (c) 2020 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/215914 Wed, 17 Jun 2020 00:00:00 +0700 Investigation of grammatical errors committed by Turkmen learners of English https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/205275 <p>The domination of English as a global language has penetrated every corner of the world and that includes a Central Asian country, Turkmenistan. English has replaced Russian and is currently a compulsory language for the Turkmens. However, little has been known of Turkmen learners’ English proficiency. This study was therefore conducted to investigate such issues by analysing paragraphs written by 17 participants and identifying their grammatical errors. The theoretical framework for the analysis is adapted from Byrd and Benson (1994) who divided grammatical errors into three stages with 12 sub-categories. The results demonstrate that the highest number of errors occurred in the second stage (intermediate problems), which are mainly related to word-level errors. It is however worth noting that the number of errors does not necessarily correspond with the severity of errors. Arguably, these grammatical errors of Turkmen English learners may be caused by their native language interference. &nbsp;</p> Sonthida Keyuravong, Didar Seyitkuliyev, Thanis Bunsom Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/205275 Fri, 23 Aug 2019 00:00:00 +0700 Feminism through Female Characters: The Case Study of “Bai Yin Na - The Hidden Village on the Heilongjiang River Bank”, The Chinese-Thai Translation by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/198482 <p>The research aims to study (1) the role and the relationship of female characters in Chinese translated story called “Bai Yin Na” (The Hidden Village on the Heilongjiang River Bank) following the feminism theory and (2) also study socio-cultural issues in the story. The research found that (1) the female characters has roles related to “Liberal Feminism” and “Socialist Feminism”. (2) Chinese social and cultural conditions in the story reflect a patriarchy, an arranged marriage and a cultural belief. In additions, female has got soft power to link, drive and balance the society.&nbsp;</p> Chawalin Pengbun, Noppawan Muangkaew, A-thipat Nitnara, Pichai Kaewbut Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/198482 Fri, 23 Aug 2019 00:00:00 +0700 Weapon Handling Principles of Khon's Male Protagonist in Ramakien https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/208332 <p>“Weapon Handling Principles of Khon's Male Protagonist in Ramakien" aimed to study the origin and types of weapons used as the main prop in Khon performance, as well as the principles and methods of weapon handling found in Ramakien, the Khon performance by the Fine Arts Department. Data was collected from academic documentation, interviews, observation, participation in the training with the national artist who is the expert in male protagonist dance, as well as accumulation of researcher’s personal experience in teaching and performing the role of Khon's male protagonist for more than 17 years at Bunditpatanasilpa Institute, Ministry of Culture.</p> <p>The results showed that the origin of weapon’s types was derived from Ramakien literature, mural paintings and sculpture of gods according to Hindu beliefs, as well as the imitation of real weapons, recreated to be suitable for Khon performance. The types of weapons can be divided into 3 types: 1.Short-ranged weapons, 2.Long-ranged weapons, 3.Special weapons. The principles of weapon handling were as follows. Weapon holding - consisted of 7 characteristics: 1.Grasping, 2.Pinching, 3.gripping between fingers, 4.Gripping with palms, 5.Pressing in two hands, 6.Holding with <em>Lor Kaew</em> posture, and 7.Holding with <em>Cheeb</em> posture. Weapon handling used in Khon performance consisted of weapon handling in <em>Na Phat</em> dance; weapon handling in fight scene; weapon handling in scripts; weapon handling for carrying purpose; placing, receiving, and passing weapons. This included the styles of holding weapons at various levels and positions, as well as techniques for weapon handling in the dance, which can be used as a guideline for the accurate and beautiful performance.</p> Wisarut Arsasree Copyright (c) 2019 Phayao University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/208332 Fri, 23 Aug 2019 00:00:00 +0700 The The study of learning behavior pattern using science process skills through research-based learning activity of science student teachers: formulating hypotheses and experimental skills https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/214663 <p>This paper report the results of studying the learning behavior pattern involving with science process skills, formulating hypothesis skill and experimental skill, of science student teachers through research-based learning (RBL) activity. This study used qualitative research methodology and inductive analysis. The subject is 44 of the 3<sup>rd</sup> year science student teacher, selected by purposive sampling.&nbsp; Research-based learning approach was allowed to design learning activity and then applied to use for electric and energy course. That activity composed of 6 minor activities. Research data were collected from learning behavior questions involving with formulating hypothesis skill and experimental skill (IOC = 1.00), before and after learning activities. The result indicating that students reflected their learning behavior pattern related with formulating hypothesis skill as 4 patterns. Among these, there is 1 pattern which exhibited self-inquiry learning, calculated as 5.6% before RBL activities and increasing in 76.5% after RBL activities. For reflecting of learning behavior in experimental skills of the students, we found that before RBL activities, there also are 4 different learning pattern. And there is still 1 pattern that reflects learning by using experiments to discover a knowledge by themselves, calculated as 17.4%. The interesting finding is a learning behavior pattern that reflect student learning by using experiments to search for knowledge by themselves, after RBL activity, was found as a very high level of up to 100%. The showed results is completely different from the learning pattern in which students reflect their learning behavior before studying.</p> Bannarak Khumraksa, Prissana Rakbumrung Copyright (c) 2020 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/214663 Wed, 17 Jun 2020 15:24:10 +0700 The Gharavasa-dhamma that appears on the Esiimsi of the temple in the city of Phitsanulok Province. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/216890 <p>A study of Gharavasa-dhamma that appears on the Esiimsi from a temple in Mueang Phitsanulok district. Phitsanulok Province Which the research found that The content contained in the Esiimsi consists of 11 aspects, such as fortune, love, spouse, health, lawsuit, enemy, debt, teachings and beliefs, children, lost items. Work and travel.</p> <p>As for the Gharavasa-dhamma that appear in the Esiimsi is a talk about the virtues for a good household life: Dama, which means taming and training oneself. Improve oneself to progress the most, followed by Khanti, which means tolerance, do their job with diligence and not give up.</p> <p>Survey of risk-takers at the various temples in various districts in Mueang Phitsanulok In which 203 respondents were asked to enter from Google Forms, found that the majority are female 125 and males 78, aged between 21–30 years, 108 people, followed by the age 31–40 years, 37 people, professional students and 77 students, followed by the private sector. 37 people have single status, 173 people and marital status, <br>53 people. Most of the people who come to risk them leaves will come once a month, 173 people, but the level of belief in the results of the leaves is in the middle of 118 people, followed by a high level of 61 people. Bai Esiimsi will believe in fortune, 53 people, followed by work, 37 people and those who take the risk at most Esiimsi think that the Esiimsi teaches morals about life Carelessness, goodness, patience, perseverance Mind control, etc.</p> Supaporn Sutammaruk, Sukunyasopee Chaiklam Copyright (c) 2020 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/216890 Wed, 17 Jun 2020 15:26:00 +0700 “Ria Chia Wo” Coexistence for Food Security: A Case Study of Ban Thiphuye, Chalae Sub-district, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/216891 <p><strong>Abstract </strong></p> <p>The objective of this area study was to synthesize the way of life of Pow Karen of Ban Thiphuye, Chalae Sub-district, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province to learn about food security situation based on the “Ria Chia Wo” concept in the present social context.&nbsp; This qualitative study applied anthropological research methods in which data were collected from related literature and from the field through in-depth interviews, participant and non-participant observation in “private” and “public” spaces.&nbsp; The data were verified at every step and then analyzed.</p> <p>The study found that “Ria Chia Wo” is related to truths, religious teachings that makes it well-balanced for use as rules and regulations for living together in the community.&nbsp;&nbsp; It provides equality and strategies for people in the area to make their living in correspondence to the present situation and suitable for being located in a government’s restricted area (Khao Laem National Park).&nbsp; Moreover, it helps maintain wisdom of making a living and guides young people to learn to apply it in looking after the area where people live and earn their living together.&nbsp; People in the community live simple and peaceful lives with a dimension of appropriateness and balance in the forest.&nbsp; The “Ria Chia Wo” principles include restrictions on use of natural resources such as that on blocking a creek to catch fish.&nbsp; Another principle is their strict adherence to Buddhism beginning with the word “Sajja”.&nbsp; The community learns an important way of life based on upland rice production for a living which is an activity with beliefs and respect to Mother Nature, forest, water and many others.&nbsp; These are culture in congruence with sustainable agriculture inherited by the community for flexibility that allows adaptation to the changing situation without losing their identities, and maintains food security for the community.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Nobparat Chaichana Copyright (c) 2020 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/216891 Wed, 17 Jun 2020 15:27:48 +0700 Community Enterprise Management of Organic Vegetable group in Ban Buaw, Toon, Muang, Phayao https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/223865 <p>This study aims to investigate the disadvantages, the factors related to partnership and the guideline for management of pesticide free fruits and vegetable group’s community enterprise in DokBuow, Muang, Phayao. The samplings are 169 families joining organic vegetable group Questionnaires are mainly used in collecting data. Percentage, Means, Standard Deviation and Pearson Product Moment Correlation Coefficient are used to analyzed data. For qualitative data which are collected from interviewing of community leaders, community enterprise’s committee and state officials are also presented descriptively.</p> <p>The Findings reveal that supply of organic product in the area is insufficient for demand; moreover, the technological equipment for the product process is not effective to qualify the quality of the product. Benefits in joining pesticide free fruits and vegetable group’s shows significant factor of partnership at 0.01. For guideline in management, the results express in three dimensions. The first is administrative plan. It is designed by all members of the group. The second is group organization which assigns appropriate jobs for the right person, enhancing effective management. The third is leadership, allowing all members to share idea in strengthening management, open-minding to accept advice from the government sectors. Decision-making in management is under the committee of the group led by the head of the group. GAP is a standardized model in taking control of the quality of the products.</p> Warisara Klungnum, Nittaya Wongyos, Pakaporn Busabong Copyright (c) https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/223865 Wed, 17 Jun 2020 15:29:42 +0700 Socio-demographic Characteristics and Quality of Life Associated with Environmental Health Factor in Pak Panang Community, Nakhon Si Thammarat, Thailand https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/216876 <p><strong>Purpose</strong> This study is a descriptive study with the aim to determine Socio-demographic Characteristics and quality of life associated environmental health impact factors in Klongnoi Community Pak Panang district Nakhon Si Thammarat province&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Design</strong><strong>/</strong><strong>Methodology</strong> Overall, 433 Participants were interviewed altogether with questionnaires. An environmental Health Assessment Prevalence of Parasitic disease was conducted, by fecal examination and focus group advancement by representatives from the Village Health Volunteers "VHV". &nbsp;</p> <p><strong>Findings</strong> 80%of them were female aged more than 30 years old; with an average age of being 54.17 years old. 95%of them were Buddhist, and 5% were Muslim. Their marital status showed that 79% of them were married. The majority, which was 63%, showed that they had graduated from primary school; with an income between 8,500 Thai Bath a month. Furthermore, 73% of them were shown to be inadequate; with an average of 3 family members, an average 2 of family member that needed to be tended to. In the last 3 months, 38% of them had an illness, and 44% of them had a chronic disease. The most common diseases that these individuals had were; Diabetes Mellitus (DM) and Hypertension (HT). They did not receive annual medical checkups, and 57% obtained government services for their illnesses for their right to medical attention. For health behavioral factors, some of them had been smoking, and drinking alcohol. In addition, 23% of them ignored to exercise, and 17% of them still ate raw and semi-raw food. Their food behavior, lead to a high consumption in sweets; and in turn high caloric intake overall. For Socio-economic status, it was found that most of them had debt and most of barriers were consuming by 43%. The environmental health obstacles in the area were waste, rodents, insects, water supply and chemical pesticide being used. Also, there have been major issues with the broken road in the community, accident, and safety social issues. Most of them had an excellent quality of life, at 54%. From the sample group, 291 of them had a stool examination with a direct wet smear for parasite prevalence of disease. The data showed 1.72% of prevalence with Ascaris lumbricoid egg, strongyloides stercoralis rhabitiform lava; of which the same person was found in the equilibrium of parasites at a percentage of 2.41.</p> <p><strong>Conclusion</strong> In terms of the focus group discussion, it was found that participation of the community on environmental problems especially waste management water supply and flooding were the main issues; of which the community needed to solve. Lastly, Socio-economic status is associated with both health and quality of life; therefore integration with an organization to solve problems was in desperate need.</p> Phiman Thiraratanasunthon, Siriuma Jawjit, Wiyada Khanhian, Paleeratana Wongrith, Parita Pansane, Palratee E-tae Copyright (c) 2020 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/216876 Wed, 17 Jun 2020 15:31:41 +0700 Tourism business and the readiness to providing services for way of life tourism of Pak Phanang river basin, Pak Phanang district, Nakhon Si Thammarat. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/219054 <p>This research aimed at 1) to examine the readiness of entrepreneurs in providing tourism services for way of life tourism of Pak Phanang river basin, Pak Phanang district and 2)to compare the readiness of entrepreneurs in providing tourism services for way of life tourism of Pak Phanang river basin according to the types of tourism business.&nbsp; The research utilized questionnaires to collect data.&nbsp; The results were presented by descriptive statistics, and One Way Anova with Games-Howell statistic.</p> <p>The results showed that tourism entrepreneurs had high level of readiness in term of marketing management aspect. The results revealed that there was a difference between tourism entrepreneurs in lodging, restaurant and souvenir shops regarding their readiness in marketing management.&nbsp; Souvenir entrepreneurs showed highest level of marketing management readiness among others.&nbsp;Tourism entrepreneurs had highest level of readiness in term of management. The results indicated that there was a difference between tourism entrepreneurs in lodging, restaurant and souvenir shops regarding their readiness in management.&nbsp; Souvenir entrepreneurs showed highest level of marketing management readiness among others.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> Piangpis Sriprasert, Pitchyut Penmas, Sirinan Pantaruk, Thitima Rattnapong Copyright (c) 2020 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/219054 Wed, 17 Jun 2020 00:00:00 +0700 Services Effectiveness of Electronic Documents System at Surindra Rajabhat University https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/216212 <p>This research aims as follows: 1) to study guidelines for developing e-document system at Surindra Rajabhat University, 2) to develop the e-document system at Surindra Rajabhat University, and 3) to study services effectiveness of e-document system. The research methodology is action research which consists one loop including plan, action, observation, and reflection. The sample for study services effectiveness was 30 officers who used the e-document system and was collected by cluster random sampling. They came from every department. The research instruments were e-document system and users’ satisfaction questionnaire. Moreover, the methods of data analysis were frequency, percentage, means and standard deviation. The results found that the guidelines for developing e-document system at Surindra Rajabhat University were separated into two ways. Firstly, a guideline for application of the system including hardware, software, and people. Secondly, a guideline for the system development including the system could display via both of computers and portable devices, could set permission of the e-document for each user, could set priority for sending or receiving of the e-document, could search the e-document, could send email alert, and could use a user manual. Furthermore, the development of the e-document system showed the system was accomplished the guidelines for developing and the 63 items of effectiveness testing via black box method. Finally, the study of services effectiveness of e-document system showed that in total level was good. Moreover, the scores considering of each category showed system quality had respectively higher scores than data quality and service quality.</p> Siriluk Wungchob, Wijittra Potisarn, Warit Nualnang, Suwat Gluaythong, Thongchai Chuachan Copyright (c) 2020 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/216212 Wed, 17 Jun 2020 15:33:28 +0700 Problems and Impacts on the Smuggling of Migrants in the Contiguous Zone of Thailand https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/207900 <p>This research aims to study the situation of migrants smuggling problem, scope of jurisdiction and law enforcement in the contiguous zones between Thailand and neighbouring countries in order to find appropriate practical guidelines for Thailand. Upon the study, it has been found that the causes of migrants smuggling problem are; the domestic law on contiguous zones remains inexplicit as well as ambiguous contained in the Article 33 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982. The aforesaid causes not only create problem but also reproduce negative consequences, so the government required to work out on the issue hastily to protect national interests.</p> <p>The author suggests that the specific rules, measures and laws shall be enforced among the contiguous zones. Either, the relevant laws in 4 areas, namely, customs law, financial law, immigration law and sanitary law required to be amended in terms of extending their coverage to the contiguous zones. Particularly, the immigration law amendment as it is directly concerned to the migrants smuggling problem. In addition, the government should imply meaning of the Article 33 for the upmost benefit of the state; the third practice of International guidelines should be implemented to empower the customs law, financial law, immigration law and sanitary law as measures for both prevention and punishment in case any offense occurred in contiguous zones. &nbsp;Furthermore, due to the third practice is match to the purpose of the Article 33 the most as it defines the contiguous zones as a buffer and checking zone and able to effectively solve the migrants smuggling problem in the Contiguous Zone of Thailand.</p> Watthanan Pornlertpong Copyright (c) 2020 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/207900 Wed, 17 Jun 2020 15:42:31 +0700 Floating Market Studies: A Literature Review https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/218119 <p>Floating markets or riverside markets have been an important part of local economy, and could also merge Thai local history and contemporary era. Floating market is the topic studied by several scholars. The current article reviewed these research studies and they could be grouped as 6 themes. First, folk wisdom and priceless cultures could be found and preserved in floating markets. Second, the decoration, surrounding, and goods sold in floating market should be unique and worth to keep or explored. Third, the uniqueness of these places provides the tourists with relaxing moment and the sense of escaping from everyday routine. Forth, marketing mix has frequently been the major topic for research studies. Next, many scholars gave suggestion to improve the environment and economy of floating market, which mostly are about the cooperation among folks, hawkers, and government officials. Finally, various kinds of media, such as social network, TV, and local newspaper should be used as the tools to promote floating markets as the tourist attractions. The current article suggests that participatory action research should be employed by involving a technology that helps local people communicate with foreign tourists. This will directly increase local people’s income.</p> Proud Arunrangsiwed Copyright (c) 2020 Phayao University http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/218119 Wed, 17 Jun 2020 13:59:30 +0700