Archives

 • July - December 2022
  Vol. 10 No. 2 (2022)

  เนื้อหาของบทความที่ขอนำเสนอในวารสารฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อันเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่สถานศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  สาระความรู้ทางวรรณกรรม ภาษาศาสตร์ ศิลปะการแสดง การเมืองการปกครอง  การบริหารจัดการทางธุรกิจ ตลอดทั้งเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ล้วนเป็นสาระความรู้ที่นำเสนอประเด็นและแง่คิดในอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

  กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการและท่านผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความที่มีคุณค่าและสารประโยชน์มาตีพิมพ์เผยแพร่ และขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กลั่นกรองและคัดสรรผลงานจนกระทั่งได้บทความคุณภาพมานำเสนอในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   ซึ่งกองบรรณาธิการจะยังคงมุ่งมั่นที่จะคัดสรรบทความคุณภาพมานำเสนอเพื่อให้วารสารฯ เป็นพื้นที่แห่งความรู้ทางวิชาการที่จะอำนวยประโยชน์แก่เยาวชนและนักวิชาการโดยทั่วไปอย่างแท้จริง

 • January - June 2022
  Vol. 10 No. 1 (2022)

  ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เกิดขึ้นและพัฒนาไปในทุกขณะ ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นภารกิจประการหนึ่งของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะเลือกสรรบทความที่มีสารประโยชน์ทางวิชาการมาเผยแพร่และนำเสนอแก่ท่านผู้อ่าน ซึ่งวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 10 ที่ยังคงเป็นสนามแห่งการประลองความรู้ทางวิชาการที่นำเสนอสาระความรู้ที่หลากหลายในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ทั้งทางด้านการศึกษา ภาษาและวรรณกรรม นาฏศิลป์ การบริหารจัดการ ตลอดจนด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ซึ่งบทความดังกล่าวล้วนเป็นบทความคัดสรรที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้เป็นผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าที่ท่านผู้อ่านพึงจะได้รับ ทั้งในด้านการเพิ่มพูนความรู้ในมุมมองที่แตกต่าง การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดของศาสตร์นั้น ๆ ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เนื้อหาของบทความทั้ง 17 เรื่องที่ปรากฏในวารสารฯ ฉบับนี้ ล้วนเป็นสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์และไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

            กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและส่งบทความที่มีคุณค่ามาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นวารสารวิชาการอีกฉบับหนึ่งที่จะอำนวยประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ ความคิดแก่นักวิชาการและท่านผู้อ่านทุกท่านให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

 • July-December 2021
  Vol. 9 No. 2 (2021)

  บทบาทสำคัญประการหนึ่งของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาคือ การเป็นเวทีวิชาการที่ทำหน้าที่เป็น “สนาม” แห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการกับท่านผู้สนใจทั่วไป อันจะทำให้เกิดการพัฒนาและความแตกฉานในวิทยาการด้านต่าง ๆ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 9 ปีวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยกองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความคุณภาพที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเฉพาะด้านมานำเสนอเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์แก่วงวิชาการไทย ซึ่งฉบับนี้มีจำนวน 5 เรื่อง อันประกอบด้วยศาสตร์ทางด้านการศึกษา ซึ่งมีทั้งการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ศาสตร์ทางด้านภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา  ศาสตร์ทางด้านกฎหมาย ตลอดจนศาสตร์ทางสังคมที่แสดงวิถีการดำรงชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ของคนในสังคมปัจจุบัน  นอกจากนั้น ยังมีบทความที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัยในอีกมุมมองหนึ่งที่เน้นวิธีการที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมในปัจจุบัน สร้างสรรค์ความรู้ทางวิชาการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ให้แก่ท่านผู้อ่านแล้ว ยังจะทำให้ท่านผู้อ่านเกิดความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภูมิปัญญาของมนุษย์ที่ได้สร้างขึ้นอย่างชาญฉลาดและมีการปรับประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

 • July – December 2020
  Vol. 8 No. 2 (2020)

  ในปัจจุบันวิทยาการความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นในทุกขณะ ประกอบกับนักวิชาการต่างประสงค์จะเสนอแนวคิดและเทคนิควิธีอันเป็นที่มาขององค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการ เพื่อเป็นการสนองตอบต่อสภาวการณ์ดังกล่าว วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้  ซึ่งเป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 8 จึงเป็นอีกฉบับหนึ่งที่กองบรรณาธิการได้เพิ่มพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากสำนักต่าง ๆ ใช้เป็น “สนามแห่งการประลองความรู้ทางวิชาการ” ได้อย่างเต็มที่ โดยวารสารฯ ฉบับนี้มีบทความในประเด็นที่หลากหลายในศาสตร์ทางการศึกษา การบริหารจัดการ รวมทั้งสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งหมด 15 เรื่อง ซึ่งบทความดังกล่าว กองบรรณาธิการได้พยายามคัดสรร “บทความคุณภาพ” มานำเสนอโดยคำนึงถึงคุณค่าที่ท่านผู้อ่านพึงจะได้รับ ทั้งในด้านการเพิ่มพูนความรู้ในมุมมองที่แตกต่าง การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานที่ท่านผู้อ่านรับผิดชอบ ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดของศาสตร์นั้น ๆ ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เนื้อหาของบทความทุกเรื่องล้วนเป็นสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์และไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

   

 • January - June 2021
  Vol. 9 No. 1 (2021)

        วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้ ได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 9 ของการนำเสนอสารประโยชน์ทางวิชาการแก่ท่านผู้อ่าน และจะยังคงก้าวต่อไปตามเจตนารมณ์ของปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) โดยกองบรรณาธิการจะได้คัดสรรบทความคุณภาพที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเฉพาะด้านมาเผยแพร่เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคง เข้มแข็ง และพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ในทุกรูปแบบ

        วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 นี้ขอเสนอบทความทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน อันเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ สาระความรู้ทางภาษาและวรรณกรรม  การบริหารจัดการทางธุรกิจ การพัฒนาสังคมและชุมชน ที่ได้นำเสนอในอีกมุมมองที่แตกต่างของศาสตร์นั้น ๆ ตลอดทั้งเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ล้วนเป็นสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์และไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

        กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ และขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กลั่นกรองและคัดสรรผลงานจนกระทั่งได้บทความคุณภาพมานำเสนอ กองบรรณาธิการขอเชิญชวนนักวิชาการที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทรรศน์มาร่วมเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อการสร้างสรรค์ความรู้ทางวิชาการให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

 • Journal of Humanties and Social Sciences University of Phayao
  Vol. 8 No. 1 (2020)

              ภารกิจสำคัญของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนำเสนอความรู้อันมีคุณค่าทางวิชาการสู่สังคมได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 8 ซึ่งกองบรรณาธิการยังคงคัดสรรบทความที่หลากหลายด้วยสาระและผ่านการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องจนเป็นบทความคุณภาพ มาบรรจุลงในเล่มเพื่อสะท้อนแง่คิด มุมมองและความลุ่มลึกของความเป็น “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

 • January - June 2019
  Vol. 7 No. 1 (2019)

  “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) คือปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและถือเป็นหลักปฏิบัติด้วยการคัดสรรบทความที่มีคุณภาพมาเผยแพร่เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการ อันจะนำไปสู่ การสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคงและพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้ ยังคงได้รับการคัดสรรบทความจากกองบรรณาธิการและการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอนานาสาระความรู้และแง่คิดที่หลากหลายจากบทความต่าง ๆ ที่เพิ่มจำนวนเรื่องขึ้นกว่าฉบับที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับวงการการศึกษา อันเป็นการสนองตอบต่อความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

 • July - December 2018
  Vol. 6 No. 2 (2018)

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นผลิตผลทางวิชาการที่  กองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความที่เพียบพร้อมด้วยสารประโยชน์มานำเสนอโดยมีจุดประสงค์สำคัญที่จะเผยแพร่แง่คิดในมุมมองที่หลากหลาย  ตลอดจนเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มนักวิชาการเพื่อให้สมคุณค่าแห่งความเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI)

 • July – December
  Vol. 7 No. 2 (2019)

 • January - June 2018
  Vol. 6 No. 1 (2018)

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่สารประโยชน์ทางวิชาการเป็นปีที่ 6 โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นเวทีวิชาการของนิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการทั่วไปได้นำเสนอสาระความรู้ในประเด็นและมุมมองต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดสรรจากกองบรรณาธิการและการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในวารสารฉบับนี้ยังคงเสนอสาระความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่หลากหลายด้าน

 • July - December 2017
  Vol. 5 No. 2 (2017)

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 5  ซึ่งทางกองบรรณาธิการได้นำบทความที่มีสารประโยชน์ทางวิชาการมานำเสนอ โดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อเสนอแง่คิดในหลายมุมมอง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มนักวิชาการที่สนใจในเรื่องต่าง ๆ  สำหรับวารสารฉบับนี้ได้นำเสนอนานาสาระความรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับวงการการศึกษา อันจะทำให้ผู้อ่านได้ทราบและรับรู้ถึงวิทยาการในวงการการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ

 • January - June 2017
  Vol. 5 No. 1 (2017)

  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเผ่ยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และการเสนอผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดออก: ปีละ 2 ฉบับต่อปี เดือน มกราคม – เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม

  บทความวิจัยทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ ซึ่งบทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอย่างน้อย 2 ท่าน

  ข้อความหรือบทความในวารสารฉบับนี้เป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับทัศนะหรือความคิดเห็นดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 • September - December 2016
  Vol. 4 No. 3 (2016)

 • May - August
  Vol. 4 No. 2 (2016)

 • January - April
  Vol. 4 No. 1 (2016)

 • September - December
  Vol. 3 No. 3 (2015)

 • May - August
  Vol. 3 No. 2 (2015)

 • January - April 2015
  Vol. 3 No. 1 (2015)

 • September - December
  Vol. 2 No. 3 (2014)

 • May - August
  Vol. 2 No. 2 (2014)

1-20 of 24