Archives

 • Journal of Humanties and Social Sciences University of Phayao
  Vol. 8 No. 1 (2020)

              ภารกิจสำคัญของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนำเสนอความรู้อันมีคุณค่าทางวิชาการสู่สังคมได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 8 ซึ่งกองบรรณาธิการยังคงคัดสรรบทความที่หลากหลายด้วยสาระและผ่านการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องจนเป็นบทความคุณภาพ มาบรรจุลงในเล่มเพื่อสะท้อนแง่คิด มุมมองและความลุ่มลึกของความเป็น “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

 • January - June 2019
  Vol. 7 No. 1 (2019)

  “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) คือปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและถือเป็นหลักปฏิบัติด้วยการคัดสรรบทความที่มีคุณภาพมาเผยแพร่เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการ อันจะนำไปสู่ การสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคงและพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้ ยังคงได้รับการคัดสรรบทความจากกองบรรณาธิการและการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอนานาสาระความรู้และแง่คิดที่หลากหลายจากบทความต่าง ๆ ที่เพิ่มจำนวนเรื่องขึ้นกว่าฉบับที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับวงการการศึกษา อันเป็นการสนองตอบต่อความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

 • July - December 2018
  Vol. 6 No. 2 (2018)

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นผลิตผลทางวิชาการที่  กองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความที่เพียบพร้อมด้วยสารประโยชน์มานำเสนอโดยมีจุดประสงค์สำคัญที่จะเผยแพร่แง่คิดในมุมมองที่หลากหลาย  ตลอดจนเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มนักวิชาการเพื่อให้สมคุณค่าแห่งความเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI)

 • July – December
  Vol. 7 No. 2 (2019)
 • January - June 2018
  Vol. 6 No. 1 (2018)

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่สารประโยชน์ทางวิชาการเป็นปีที่ 6 โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นเวทีวิชาการของนิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการทั่วไปได้นำเสนอสาระความรู้ในประเด็นและมุมมองต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดสรรจากกองบรรณาธิการและการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในวารสารฉบับนี้ยังคงเสนอสาระความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่หลากหลายด้าน

 • July - December 2017
  Vol. 5 No. 2 (2017)

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 5  ซึ่งทางกองบรรณาธิการได้นำบทความที่มีสารประโยชน์ทางวิชาการมานำเสนอ โดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อเสนอแง่คิดในหลายมุมมอง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มนักวิชาการที่สนใจในเรื่องต่าง ๆ  สำหรับวารสารฉบับนี้ได้นำเสนอนานาสาระความรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับวงการการศึกษา อันจะทำให้ผู้อ่านได้ทราบและรับรู้ถึงวิทยาการในวงการการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ

 • January - June 2017
  Vol. 5 No. 1 (2017)

  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเผ่ยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และการเสนอผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดออก: ปีละ 2 ฉบับต่อปี เดือน มกราคม – เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม

  บทความวิจัยทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ ซึ่งบทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอย่างน้อย 2 ท่าน

  ข้อความหรือบทความในวารสารฉบับนี้เป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับทัศนะหรือความคิดเห็นดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 • September - December 2016
  Vol. 4 No. 3 (2016)
 • May - August
  Vol. 4 No. 2 (2016)
 • January - April
  Vol. 4 No. 1 (2016)
 • September - December
  Vol. 3 No. 3 (2015)
 • May - August
  Vol. 3 No. 2 (2015)
 • January - April 2015
  Vol. 3 No. 1 (2015)
 • September - December
  Vol. 2 No. 3 (2014)
 • May - August
  Vol. 2 No. 2 (2014)
 • January - April
  Vol. 2 No. 1 (2014)
 • September - December
  Vol. 1 No. 3 (2013)
 • May - August
  Vol. 1 No. 2 (2013)
 • January - April
  Vol. 1 No. 1 (2013)