Archives

 • July - December 2023
  Vol. 11 No. 2 (2023)

   “Trends of Humanities and Social Sciences Research”  เป็นวารสาร ฉบับที่ 11 ของปีที่ 2 ของ ปี 2023  โดยฉบับนี้นำเสนอทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยของประเทศไทยที่ค่อนข้างหลากหลาย ตั้งแต่ บทความทางการศึกษา บทความทางภาษาและภาษาศาสตร์ บทความที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้านประชากร บทความด้านกีฬา บทความที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา และบทความเกี่ยวกับศาสตร์อื่น ๆ วารสารฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความทางวิชาการหนึ่งเรื่อง และ บทความวิจัยสิบสี่เรื่อง แต่ละบทความมีความน่าสนใจและให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ หรือ อาจกล่าวได้ว่าวารสารฉบับนี้เป็นการนำเสนอความรู้ในหลายประเภทที่ถูกถักทอด้วย
  ความมุ่งมั่นและจากนักวิชาการไทย

 • January - June 2023
  Vol. 11 No. 1 (2023)

  The current issue of the Humanities and Social Sciences Journal of the University of Phayao features a total of 15 research articles, covering a diverse range of disciplines including linguistics, education, and management. The notable increase in the number of articles indicates a growing body of high-quality research that meets the rigorous criteria for publication. These research findings are expected to contribute to the advancement of knowledge and benefit society as a whole.

  Finally, the Humanities and Social Sciences Journal of the University of Phayao will intensively concentrate on the quality of the articles to meet the Thai Journal Index (TCI). Continue to rank in TCI1. See you in the next issue.

 • July - December 2022
  Vol. 10 No. 2 (2022)

  เนื้อหาของบทความที่ขอนำเสนอในวารสารฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อันเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่สถานศึกษาสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  สาระความรู้ทางวรรณกรรม ภาษาศาสตร์ ศิลปะการแสดง การเมืองการปกครอง  การบริหารจัดการทางธุรกิจ ตลอดทั้งเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ล้วนเป็นสาระความรู้ที่นำเสนอประเด็นและแง่คิดในอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

  กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการและท่านผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความที่มีคุณค่าและสารประโยชน์มาตีพิมพ์เผยแพร่ และขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กลั่นกรองและคัดสรรผลงานจนกระทั่งได้บทความคุณภาพมานำเสนอในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   ซึ่งกองบรรณาธิการจะยังคงมุ่งมั่นที่จะคัดสรรบทความคุณภาพมานำเสนอเพื่อให้วารสารฯ เป็นพื้นที่แห่งความรู้ทางวิชาการที่จะอำนวยประโยชน์แก่เยาวชนและนักวิชาการโดยทั่วไปอย่างแท้จริง

 • January - June 2022
  Vol. 10 No. 1 (2022)

  ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เกิดขึ้นและพัฒนาไปในทุกขณะ ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นภารกิจประการหนึ่งของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะเลือกสรรบทความที่มีสารประโยชน์ทางวิชาการมาเผยแพร่และนำเสนอแก่ท่านผู้อ่าน ซึ่งวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 10 ที่ยังคงเป็นสนามแห่งการประลองความรู้ทางวิชาการที่นำเสนอสาระความรู้ที่หลากหลายในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ทั้งทางด้านการศึกษา ภาษาและวรรณกรรม นาฏศิลป์ การบริหารจัดการ ตลอดจนด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ซึ่งบทความดังกล่าวล้วนเป็นบทความคัดสรรที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้เป็นผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าที่ท่านผู้อ่านพึงจะได้รับ ทั้งในด้านการเพิ่มพูนความรู้ในมุมมองที่แตกต่าง การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดของศาสตร์นั้น ๆ ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เนื้อหาของบทความทั้ง 17 เรื่องที่ปรากฏในวารสารฯ ฉบับนี้ ล้วนเป็นสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์และไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

            กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและส่งบทความที่มีคุณค่ามาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ซึ่งกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นวารสารวิชาการอีกฉบับหนึ่งที่จะอำนวยประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ ความคิดแก่นักวิชาการและท่านผู้อ่านทุกท่านให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

 • July-December 2021
  Vol. 9 No. 2 (2021)

  บทบาทสำคัญประการหนึ่งของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาคือ การเป็นเวทีวิชาการที่ทำหน้าที่เป็น “สนาม” แห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการกับท่านผู้สนใจทั่วไป อันจะทำให้เกิดการพัฒนาและความแตกฉานในวิทยาการด้านต่าง ๆ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 9 ปีวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยกองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความคุณภาพที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเฉพาะด้านมานำเสนอเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์แก่วงวิชาการไทย ซึ่งฉบับนี้มีจำนวน 5 เรื่อง อันประกอบด้วยศาสตร์ทางด้านการศึกษา ซึ่งมีทั้งการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ศาสตร์ทางด้านภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา  ศาสตร์ทางด้านกฎหมาย ตลอดจนศาสตร์ทางสังคมที่แสดงวิถีการดำรงชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ของคนในสังคมปัจจุบัน  นอกจากนั้น ยังมีบทความที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัยในอีกมุมมองหนึ่งที่เน้นวิธีการที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมในปัจจุบัน สร้างสรรค์ความรู้ทางวิชาการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ให้แก่ท่านผู้อ่านแล้ว ยังจะทำให้ท่านผู้อ่านเกิดความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภูมิปัญญาของมนุษย์ที่ได้สร้างขึ้นอย่างชาญฉลาดและมีการปรับประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

 • January - June 2021
  Vol. 9 No. 1 (2021)

        วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้ ได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 9 ของการนำเสนอสารประโยชน์ทางวิชาการแก่ท่านผู้อ่าน และจะยังคงก้าวต่อไปตามเจตนารมณ์ของปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) โดยกองบรรณาธิการจะได้คัดสรรบทความคุณภาพที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเฉพาะด้านมาเผยแพร่เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคง เข้มแข็ง และพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ในทุกรูปแบบ

        วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 นี้ขอเสนอบทความทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน อันเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ สาระความรู้ทางภาษาและวรรณกรรม  การบริหารจัดการทางธุรกิจ การพัฒนาสังคมและชุมชน ที่ได้นำเสนอในอีกมุมมองที่แตกต่างของศาสตร์นั้น ๆ ตลอดทั้งเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ล้วนเป็นสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์และไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

        กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ และขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กลั่นกรองและคัดสรรผลงานจนกระทั่งได้บทความคุณภาพมานำเสนอ กองบรรณาธิการขอเชิญชวนนักวิชาการที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทรรศน์มาร่วมเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อการสร้างสรรค์ความรู้ทางวิชาการให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

 • July – December 2020
  Vol. 8 No. 2 (2020)

  ในปัจจุบันวิทยาการความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นในทุกขณะ ประกอบกับนักวิชาการต่างประสงค์จะเสนอแนวคิดและเทคนิควิธีอันเป็นที่มาขององค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการ เพื่อเป็นการสนองตอบต่อสภาวการณ์ดังกล่าว วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้  ซึ่งเป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 8 จึงเป็นอีกฉบับหนึ่งที่กองบรรณาธิการได้เพิ่มพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากสำนักต่าง ๆ ใช้เป็น “สนามแห่งการประลองความรู้ทางวิชาการ” ได้อย่างเต็มที่ โดยวารสารฯ ฉบับนี้มีบทความในประเด็นที่หลากหลายในศาสตร์ทางการศึกษา การบริหารจัดการ รวมทั้งสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งหมด 15 เรื่อง ซึ่งบทความดังกล่าว กองบรรณาธิการได้พยายามคัดสรร “บทความคุณภาพ” มานำเสนอโดยคำนึงถึงคุณค่าที่ท่านผู้อ่านพึงจะได้รับ ทั้งในด้านการเพิ่มพูนความรู้ในมุมมองที่แตกต่าง การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานที่ท่านผู้อ่านรับผิดชอบ ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดของศาสตร์นั้น ๆ ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เนื้อหาของบทความทุกเรื่องล้วนเป็นสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์และไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

   

 • Journal of Humanties and Social Sciences University of Phayao
  Vol. 8 No. 1 (2020)

              ภารกิจสำคัญของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนำเสนอความรู้อันมีคุณค่าทางวิชาการสู่สังคมได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 8 ซึ่งกองบรรณาธิการยังคงคัดสรรบทความที่หลากหลายด้วยสาระและผ่านการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องจนเป็นบทความคุณภาพ มาบรรจุลงในเล่มเพื่อสะท้อนแง่คิด มุมมองและความลุ่มลึกของความเป็น “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

 • January - June 2019
  Vol. 7 No. 1 (2019)

  “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) คือปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและถือเป็นหลักปฏิบัติด้วยการคัดสรรบทความที่มีคุณภาพมาเผยแพร่เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการ อันจะนำไปสู่ การสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคงและพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้ ยังคงได้รับการคัดสรรบทความจากกองบรรณาธิการและการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอนานาสาระความรู้และแง่คิดที่หลากหลายจากบทความต่าง ๆ ที่เพิ่มจำนวนเรื่องขึ้นกว่าฉบับที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับวงการการศึกษา อันเป็นการสนองตอบต่อความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

 • July - December 2018
  Vol. 6 No. 2 (2018)

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นผลิตผลทางวิชาการที่  กองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความที่เพียบพร้อมด้วยสารประโยชน์มานำเสนอโดยมีจุดประสงค์สำคัญที่จะเผยแพร่แง่คิดในมุมมองที่หลากหลาย  ตลอดจนเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มนักวิชาการเพื่อให้สมคุณค่าแห่งความเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI)

 • July – December
  Vol. 7 No. 2 (2019)

 • January - June 2018
  Vol. 6 No. 1 (2018)

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่สารประโยชน์ทางวิชาการเป็นปีที่ 6 โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นเวทีวิชาการของนิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการทั่วไปได้นำเสนอสาระความรู้ในประเด็นและมุมมองต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดสรรจากกองบรรณาธิการและการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในวารสารฉบับนี้ยังคงเสนอสาระความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่หลากหลายด้าน

 • July - December 2017
  Vol. 5 No. 2 (2017)

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 5  ซึ่งทางกองบรรณาธิการได้นำบทความที่มีสารประโยชน์ทางวิชาการมานำเสนอ โดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อเสนอแง่คิดในหลายมุมมอง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มนักวิชาการที่สนใจในเรื่องต่าง ๆ  สำหรับวารสารฉบับนี้ได้นำเสนอนานาสาระความรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับวงการการศึกษา อันจะทำให้ผู้อ่านได้ทราบและรับรู้ถึงวิทยาการในวงการการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ

 • January - June 2017
  Vol. 5 No. 1 (2017)

  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเผ่ยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และการเสนอผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดออก: ปีละ 2 ฉบับต่อปี เดือน มกราคม – เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม

  บทความวิจัยทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ ซึ่งบทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอย่างน้อย 2 ท่าน

  ข้อความหรือบทความในวารสารฉบับนี้เป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับทัศนะหรือความคิดเห็นดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 • September - December 2016
  Vol. 4 No. 3 (2016)

 • May - August
  Vol. 4 No. 2 (2016)

 • January - April
  Vol. 4 No. 1 (2016)

 • September - December
  Vol. 3 No. 3 (2015)

 • May - August
  Vol. 3 No. 2 (2015)

 • January - April 2015
  Vol. 3 No. 1 (2015)

1-20 of 26