Archives

 • July – December 2020
  Vol. 8 No. 2 (2020)

  ในปัจจุบันวิทยาการความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นในทุกขณะ ประกอบกับนักวิชาการต่างประสงค์จะเสนอแนวคิดและเทคนิควิธีอันเป็นที่มาขององค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการ เพื่อเป็นการสนองตอบต่อสภาวการณ์ดังกล่าว วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้  ซึ่งเป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 8 จึงเป็นอีกฉบับหนึ่งที่กองบรรณาธิการได้เพิ่มพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากสำนักต่าง ๆ ใช้เป็น “สนามแห่งการประลองความรู้ทางวิชาการ” ได้อย่างเต็มที่ โดยวารสารฯ ฉบับนี้มีบทความในประเด็นที่หลากหลายในศาสตร์ทางการศึกษา การบริหารจัดการ รวมทั้งสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งหมด 15 เรื่อง ซึ่งบทความดังกล่าว กองบรรณาธิการได้พยายามคัดสรร “บทความคุณภาพ” มานำเสนอโดยคำนึงถึงคุณค่าที่ท่านผู้อ่านพึงจะได้รับ ทั้งในด้านการเพิ่มพูนความรู้ในมุมมองที่แตกต่าง การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานที่ท่านผู้อ่านรับผิดชอบ ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดของศาสตร์นั้น ๆ ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เนื้อหาของบทความทุกเรื่องล้วนเป็นสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์และไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

   

 • January - June 2021
  Vol. 9 No. 1 (2021)

        วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้ ได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 9 ของการนำเสนอสารประโยชน์ทางวิชาการแก่ท่านผู้อ่าน และจะยังคงก้าวต่อไปตามเจตนารมณ์ของปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) โดยกองบรรณาธิการจะได้คัดสรรบทความคุณภาพที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเฉพาะด้านมาเผยแพร่เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคง เข้มแข็ง และพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ในทุกรูปแบบ

        วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 นี้ขอเสนอบทความทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอน อันเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ สาระความรู้ทางภาษาและวรรณกรรม  การบริหารจัดการทางธุรกิจ การพัฒนาสังคมและชุมชน ที่ได้นำเสนอในอีกมุมมองที่แตกต่างของศาสตร์นั้น ๆ ตลอดทั้งเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ล้วนเป็นสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์และไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

        กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ และขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กลั่นกรองและคัดสรรผลงานจนกระทั่งได้บทความคุณภาพมานำเสนอ กองบรรณาธิการขอเชิญชวนนักวิชาการที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทรรศน์มาร่วมเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อการสร้างสรรค์ความรู้ทางวิชาการให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

 • Journal of Humanties and Social Sciences University of Phayao
  Vol. 8 No. 1 (2020)

              ภารกิจสำคัญของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนำเสนอความรู้อันมีคุณค่าทางวิชาการสู่สังคมได้ย่างเข้าสู่ปีที่ 8 ซึ่งกองบรรณาธิการยังคงคัดสรรบทความที่หลากหลายด้วยสาระและผ่านการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องจนเป็นบทความคุณภาพ มาบรรจุลงในเล่มเพื่อสะท้อนแง่คิด มุมมองและความลุ่มลึกของความเป็น “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

 • January - June 2019
  Vol. 7 No. 1 (2019)

  “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) คือปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและถือเป็นหลักปฏิบัติด้วยการคัดสรรบทความที่มีคุณภาพมาเผยแพร่เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการ อันจะนำไปสู่ การสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคงและพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้ ยังคงได้รับการคัดสรรบทความจากกองบรรณาธิการและการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอนานาสาระความรู้และแง่คิดที่หลากหลายจากบทความต่าง ๆ ที่เพิ่มจำนวนเรื่องขึ้นกว่าฉบับที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับวงการการศึกษา อันเป็นการสนองตอบต่อความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

 • July - December 2018
  Vol. 6 No. 2 (2018)

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นผลิตผลทางวิชาการที่  กองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความที่เพียบพร้อมด้วยสารประโยชน์มานำเสนอโดยมีจุดประสงค์สำคัญที่จะเผยแพร่แง่คิดในมุมมองที่หลากหลาย  ตลอดจนเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มนักวิชาการเพื่อให้สมคุณค่าแห่งความเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI)

 • July – December
  Vol. 7 No. 2 (2019)
 • January - June 2018
  Vol. 6 No. 1 (2018)

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่สารประโยชน์ทางวิชาการเป็นปีที่ 6 โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นเวทีวิชาการของนิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักวิชาการทั่วไปได้นำเสนอสาระความรู้ในประเด็นและมุมมองต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดสรรจากกองบรรณาธิการและการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในวารสารฉบับนี้ยังคงเสนอสาระความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่หลากหลายด้าน

 • July - December 2017
  Vol. 5 No. 2 (2017)

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 5  ซึ่งทางกองบรรณาธิการได้นำบทความที่มีสารประโยชน์ทางวิชาการมานำเสนอ โดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อเสนอแง่คิดในหลายมุมมอง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มนักวิชาการที่สนใจในเรื่องต่าง ๆ  สำหรับวารสารฉบับนี้ได้นำเสนอนานาสาระความรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับวงการการศึกษา อันจะทำให้ผู้อ่านได้ทราบและรับรู้ถึงวิทยาการในวงการการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ

 • January - June 2017
  Vol. 5 No. 1 (2017)

  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเผ่ยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และการเสนอผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดออก: ปีละ 2 ฉบับต่อปี เดือน มกราคม – เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม

  บทความวิจัยทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ ซึ่งบทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอย่างน้อย 2 ท่าน

  ข้อความหรือบทความในวารสารฉบับนี้เป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับทัศนะหรือความคิดเห็นดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 • September - December 2016
  Vol. 4 No. 3 (2016)
 • May - August
  Vol. 4 No. 2 (2016)
 • January - April
  Vol. 4 No. 1 (2016)
 • September - December
  Vol. 3 No. 3 (2015)
 • May - August
  Vol. 3 No. 2 (2015)
 • January - April 2015
  Vol. 3 No. 1 (2015)
 • September - December
  Vol. 2 No. 3 (2014)
 • May - August
  Vol. 2 No. 2 (2014)
 • January - April
  Vol. 2 No. 1 (2014)
 • September - December
  Vol. 1 No. 3 (2013)
 • May - August
  Vol. 1 No. 2 (2013)
1-20 of 21