Problems and Expectations of The Media to Promote Health of Elderly Persons in Phayao Province

  • Nattha Nanthatanti คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
  • Nithita Nanthatanti Faculty of Business Administration and Communication Arts, University of Phayao, Phayao province 56000
Keywords: Problems and Expectations, Health communication, Elderly persons

Abstract

This research aimed to study problems and expectations from media exposure for health promotion of the elderly in Phayao Province, by quantitative and qualitative research. The researcher uses mixed methods research by using a questionnaire for 400 elderly people and focus group with 50 people

The results of the study showed that the problems in communication for health promotion of the elderly in Phayao Province were caused by insufficient information, information does not match the needs, and lack of participation of the elderly

In the issue of expectation for health promotion for the elderly in Phayao Province, it was found that the elderly had the expectation of receiving information that meets the needs which be used as a guideline for the treatment and prevention of diseases through the production process of media in which seniors can participate

Downloads

Download data is not yet available.

References

กาญจนา แก้วเทพ. (2546). การวิเคราะห์สื่อแนวคิดและเทคนิค พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ไฮเออร์เพรส.

กาญจนา แก้วเทพ, เธียรชัย อิศรเดช และสุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (2549). ปฐมบทแห่งองค์ความรู้เรื่องสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข. นนทบุรี: โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.).

กาญจนา แก้วเทพ. (2548). ปัจจัยในการสื่อสาร. เอกสารประกอบการสินชุดวิชาทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. (2549). ยึดหลักปักแน่นกับงานสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุขภาวะ. กรุงเทพฯ: โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.).

กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. (2549). สื่อพื้นบ้าน ขานรับงานสุขภาพ. กรุงเทพฯ: โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.).

กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. (2549). สื่อพื้นบ้านแข็งแก่ง สุขภาวะเข้มแข็ง. กรุงเทพฯ: โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.).

กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. (2543). สื่อเพื่อชุมชน: ประมวลองค์ความรู้. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

กำจร หลุยยะพงศ์. (2552). อัตลักษณ์และความสามารถทางการสื่อสารของแกนนำชมรมผู้สูงอายุ ต.โพธิ์ไทรงาท จ.พิจิตร ในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและชุมชน. วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ, 1(1).

จุมพล รอดคำดี. (2532). สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธันยพร ธนารุณ. (2556). การออกแบบสื่อผสมเพื่อการเรียนรู้โรคเบาหวานในผู้ป่วยวัยชรา. ศิลปะมหาบัณฑิต (ศศ.ม), มหาวิทยาลัยศิลปากร.

นิษฐา หรุ่นเกษม. (2549). การสื่อสารกับปฏิบัติการสร้างภาพตัวแทนผ่านสื่อพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บัวผิน โตทรัพย์. (2550). การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ฟังที่มีต่อรายการวิทยุชุมชนชมรมเครดิตยูเนียนภาคใต้ (เครือข่ายจังหวัดสุราษฎ์ธานี). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ปาริชาติ สถาปิตานนท์. (2545). ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์. (2549). ความสามารถด้านการสื่อสารสุขภาวะของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

พีระ จิระโสภณ และคณะ. (2547). เอกสารการสอนชุดวิชา 15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.

มนูญ พลายชุม. (2553). การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงโดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครเยาวชนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.).มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช.

รัตนวดี เศรษฐจิตร. (2550). กลยุทธ์การสื่อสารในการใช้และขยายผลสื่อของเล่น-การละเล่นพื้นบ้าน สู่การพัฒนาสุขภาวะเด็กและชุมชนบ้านหนองหล่ม ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นศ.ม.). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

สาโรจน์ เทวหสกุลทอง. (2548). พฤติกรรมและรูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.

สิริอร แก้วลาย. (2550). การเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการฟังรายการวิทยุชุมชตำบนเขากอบของผู้ฟังในเขตตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.

อัญชลี รัชนกุล. (2541). การับรู้ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของประชาชนต่อบทบาทของตำรวจชุมชนประจำตำบล. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

อุทัย เสริมศรี. (2553). แบบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนไทย-ลาว. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, จังหวัดสุรินทร์.

Everett M. Rogers & F. Floyd Shoemaker. (1971). Communication of innovations: a cross-cultural approach. 2nd edition. New York: the Free Press.

Jacobson, T. & Kolluri, S. (1999). Participatory Communication as Communication Action. Cresskill. New York: Hampton Press.

White, R. (1994). Participation development communication. New Delhi.

Published
2020-11-27
How to Cite
Nanthatanti, N., & Nanthatanti, N. (2020). Problems and Expectations of The Media to Promote Health of Elderly Persons in Phayao Province. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 8(2), 176-195. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/198916
Section
Research Article