Editorial Team

คณะกรรมการวารสาร ฯ

ที่ปรึกษา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์     

มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร. วารัชต์ มัธยมบุรุษ  

มหาวิทยาลัยพะเยา

กองบรรรณาธิการ

กองบรรรณาธิการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี     

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ ดร. เดือน คำดี                   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  กัมพูสิริ           

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย ปัญญาดี         

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ รัชชกูล             

มหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร. เจิดหล้า สุนทรวิภาต

มหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตนมณี   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์  วรอินทร์

ข้าราชการบำนาญ (รองเลขาธิการ สกอ.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณทิชา ภักดีคง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราวรรณ รัตนเกษตร

มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ยืนศักดิ์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.เตยงาม คุปตะบุตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.สุนทรีย์   ตั้งศรีวงศ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขานุการ

นายชำนาญ     แสงแก้ว

 

นางสาววริศรา   คลังนุ่ม