วารสารการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

 

 

เผยแพร่แล้ว: 29-12-2022

การผลิตมิวสิกวิดีโอด้วยแนวเพลงสไตล์การแร็ปเพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล

เกรียงไกร พละสนธิ, ธนาวุฒิ ปักการะนัง, พนัดดา โพธิ์พรมศรี

60-97