วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

 

ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

          วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปีที่ 14 ประกอบไปด้วยบทความวิชาการที่น่าสนใจจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอก จำนวน 9 บทความ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนภาษา ด้านภาษาศาสตร์ และด้านภาษาและคติชนวิทยา

          ด้านการเรียนการสอนภาษา ได้แก่ 1) การใช้เทคนิคคำถามเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง 2) ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3) การพัฒนาหลักสูตรการอ่านออกเสียงควบกล้ำภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ตามแนวการสอนแบบสมดุลภาษา และ 4) กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญาของผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสระดับเริ่มต้น

          ด้านภาษาศาสตร์ ได้แก่ 1) รูปภาษาแสดงการเบี่ยงบังในการโฆษณาสรรพคุณและการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาการลดน้ำหนัก 2) ความหมายเชิงมโนทัศน์ของคำว่า “โกง” ในภาษาไทย: การวิเคราะห์ตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน และ 3) หน้าที่ในการสื่อสารและวากยสัมพันธ์ของประโยคแปรในภาษาไทย กรณีหน่วยสร้างประโยคหัวเรื่องเด่น

          ด้านภาษาและคติชนวิทยา ได้แก่ 1) อุดมการณ์ของชนชั้นกลางไทยในนวนิยายเรื่อง รัตนโกสินทร์ และ 2) ท้าวเวสสุวัณคือใครในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาและฮินดู

          นอกจากนี้ยังนำเสนอบทความปริทรรศน์ เรื่อง “สตรีนิยม” : การศึกษาวิธีวิทยาผ่านงานวิทยานิพนธ์ร่วมสมัยของไทย ซึ่งแสดงให้เห็นระเบียบวิธีวิจัยและแนวคิดทฤษฎีที่สะท้อนจากผลงานวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่อง “สตรีนิยม” จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

          คณะผู้จัดทำขอขอบคุณสมาชิกและผู้อ่านที่ให้ความไว้วางใจวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้จากบทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมนาด อินทจามรรักษ์

                             บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2019-02-12

ท้าวเวสสุวัณคือใครในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาและฮินดู

ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล, อรอุษา  สุวรรณประเทศ

121-136