ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Main Article Content

จิรวัฒน์  เพชรรัตน์

บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาไทย ได้แก่ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 271 คน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 79 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ด้วยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ หาค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า


                1.  ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง


                2.  ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรียงลำดับจากระดับดีมากไปหาระดับต่ำ คือ ความสามารถด้านการอ่าน ความสามารถด้านการฟัง ความสามารถด้านการเขียน และความสามารถด้านการพูด

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biography

จิรวัฒน์  เพชรรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  เพชรรัตน์

ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

E-Mail:  Ji580P@gmail.com