บทความปริทรรศน์ เรื่อง สตรีนิยม” : การศึกษาวิธีวิทยาผ่านงานวิทยานิพนธ์ร่วมสมัยของไทย

Main Article Content

อรจิรา  อัจฉริยไพบูลย์

บทคัดย่อ

            บทความปริทรรศน์ เรื่อง "สตรีนิยม" : การศึกษาวิธีวิทยาผ่านงานวิทยานิพนธ์ร่วมสมัยของไทย ผู้เขียนศึกษาวิทยานิพนธ์ จำนวน 38 เรื่อง ในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาเอก จำนวน 13 เรื่อง และปริญญาโท จำนวน 25 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์วิธีวิทยาเกี่ยวกับกระบสนทัศน์ "สตรีนิยม" ที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ร่วมสมัยของไทย ผู้วิจัยได้นำมาเป็นวิธีวิทยาในการศึกษาตัวบทวรรณกรรม ผ่านวาทกรรมการวิเคราะห์ตัวละครหญิงนับตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบัน


          ผลการศึกษาพบว่าในวิทยานิพนธ์ร่วมสมัยของไทยจำนวน 38 เรื่อง นั้นผู้วิจัยได้นำเสนอวิธีวิทนาเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ "สตรีนิยม" แบ่งออกได้เป็น 6 ประการ ได้แก่ การศึกษาตามเพศของนักเขียน การศึกษาเชิงสังคม การศึกษาตามการแบ่งประเภทของวรรณกรรม การศึกษาตามช่วงเวลาในการสร้างวรรณกรรม การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ และการศึกษาแนวอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับวงการวรรณคดีศึกษาของไทยอย่างลุ่มลึกต่อไป

Article Details

How to Cite
บท
บทความปริทรรศน์
Author Biography

อรจิรา  อัจฉริยไพบูลย์

อาจารย์อรจิรา  อัจฉริยไพบูลย์

กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-Mail:   ornjiraa@hotmail.com