ท้าวเวสสุวัณคือใครในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาและฮินดู

Main Article Content

ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล
อรอุษา  สุวรรณประเทศ

บทคัดย่อ

            บทความวิจัยเรื่อง ท้าวเวสสุวัณคือใครในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาและฮินดู มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการปรากฏของพระนาม บทบาทหน้าที่และความสำคัญของท้าวเวสสุวัณในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาและฮินดู เป็นการวิเคราะห์เอกสาร แสดงผลการศึกษาด้วยการพรรณนาความ ที่มุ่งหาคำอธิบายเพื่ออภิปรายเชิงเปรียบเทียบการปรากฏของพระนาม บทบาทหน้าที่และความสำคัญของท้าวเวสสุวัณในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาและฮินดู ผลการศึกษาการปรากฏของพระนามพบว่า ท้าวเวสสุวัณคือองค์เดียวกับท้าวกุเวรและท้าวไพรศรพณ์ มีบทบาทหน้าที่และความสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ (1) บทบาทในการเป็นผู้คุ้มครองดูแลศาสนา (2) บทบาทในการเป็นจตุโลกบาล และ (3) บทบาทในการเป็นผู้สั่งสอนและช่วยเหลือ การวิจัยครั้งนี้ทำให้ทราบสารสาระของท้าวเวสสุวัณว่า ไม่ว่าท่านจะมีพระนาม บทบาทหน้าที่ และดำรงอยู่ในกาละและเทศะใด ดังที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาและฮินดู ได้สะท้อนภาพของท่านในการเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ที่มุ่งบำเพ็ญเพียรสู่ความหลุดพ้น มุ่งสู่ปรมาตมัน

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biographies

ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล

นายปริวัตร ศิระเกียรติสกุล

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คติชนวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-Mail:    pariweaw.peaw@gmail.com

อรอุษา  สุวรรณประเทศ

ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ

ศศ.ด.(คติชนวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ประจำภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-Mail:  onusas@nu.ac.th