กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอภิปัญญา ของผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสระดับเริ่มต้น

Main Article Content

สิรจิตต์  เดชอมรชัย
ชนยา  ด่านสวัสดิ์

บทคัดย่อ

            การส่งเสริมอภิปัญญามีความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ จัดการและตรวจสอบการเรียนรู้ของตน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมอภิปัญญาของผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสในรายวิชาภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน (ฝ.070) จำนวน 17 คน โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลจากการสังเคราะห์แบบบันทึกการเรียนรู้ แบบประเมินตนเองและจากการสนทนากลุ่มผู้เรียนพบว่านักศึกษาสะท้อนว่าได้เรียนรู้วิธีการประเมินความคิดของตนเอง การจัดระบบความคิด และการวางแผนในการเรียนและการทำชิ้นงานได้มากขึ้น อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถทำงานจนสำเร็จลุล่วงได้ นอกจากนี้พบว่านักศึกษามีเจตคติต่อการเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตั้งใจในการมาเรียนภาษาฝรั่งเศส และรู้สึกว่าการเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ สามารถนำความรู้ไปใช้ได้

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biographies

สิรจิตต์  เดชอมรชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์  เดชอมรชัย

Ph.D. (Linguistics), Laval University, Canada

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-Mail:  sirajitd@gmail.com

ชนยา  ด่านสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนยา  ด่านสวัสดิ์

ปริญญาโท (Français Langue Étrangère),Université Stendhal Grenoble III, France

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-Mail:  dchanaya@hotmail.com