ความหมายเชิงมโนทัศน์ของคำว่า “โกง” ในภาษาไทย: การวิเคราะห์ตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน

Main Article Content

พิชญ์สินี  เสถียรธราดล
อรทัย  ชินอัครพงศ์

บทคัดย่อ

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหมวดหมู่ถ้อยคำที่มีความสัมพันธ์ทางความหมายกับคำว่า “โกง” ซึ่งถ้อยคำดังกล่าวรวบรวมจาก พจนานุกรม หนังสือพิมพ์ และฐานข้อมูลคลังภาษาไทยแห่งชาติฯ  โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์เชิงครอบครัว[1]ด้วยคุณสมบัติทางความหมายที่เป็นต้นแบบของคำว่า  “โกง” ทั้งนี้งานวิจัยนี้ได้เสนอ  องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความหมายเชิงมโนทัศน์และขอบเขตทางความหมายของคำว่า  “โกง” พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการโกงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจากการใช้หมวดหมู่ทางความหมายของคำว่า “โกง” ผลการวิจัยพบคุณสมบัติทางความหมายที่เป็นต้นแบบ จำนวน  6  คุณสมบัติ  ซึ่งประกอบด้วย  [เจตนา]  [ร้าย]  [ไม่ตรง]  [ข้อตกลง]  [ผลประโยชน์]  และ [อุบาย]  และพบถ้อยคำที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ทางความหมายเดียวกับคำ  “โกง”  จำนวน 522  ถ้อยคำ โดยจำแนกได้เป็น 36 หมวดหมู่ อาทิ >ทุจริต<  >โกง<  >ลวง<  >ปลอม<   >เอาเปรียบ< เป็นต้น

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biographies

พิชญ์สินี  เสถียรธราดล

นางสาวพิชญ์สินี  เสถียรธราดล

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-Mail:    wisdom_sai@hotmail.com

อรทัย  ชินอัครพงศ์

ดร.อรทัย  ชินอัครพงศ์

ศศ.ด.(ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-Mail:  ochin1965@gmail.com