การพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้ำภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวการสอนแบบสมดุลภาษา

Main Article Content

วิฑูรย์  ทุยาวัด
สุกัญญา  เรืองจรูญ

บทคัดย่อ

            การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้ำภาษาไทยตามแนวการสอนแบบสมดุลภาษาและเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงควบกล้ำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบสมดุลภาษาและนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ


            ผลของการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงควบกล้ำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการสอนแบบสมดุลภาษาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม-แยกส่วน-องค์รวม

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biographies

วิฑูรย์  ทุยาวัด

นายวิฑูรย์  ทุยาวัด

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์การศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

E-Mail: boontan19832526@hotmail.com

สุกัญญา  เรืองจรูญ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  เรืองจรูญ

Ph.D. (Linguistics), University of British Columbia, Vancouver, Canada

E-Mail: sugunya@g.swu.ac.th