การใช้เทคนิคคำถามเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง

Main Article Content

รุ่งฤดี  แผลงศร

บทคัดย่อ

           งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยโดยการใช้เทคนิคคำถามสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ แผนการสอนการพูดโดยการใช้เทคนิคคำถาม แบบประเมินผลการพูด แบบประเมินตนเองด้านการพูด และ    แบบสอบถามความคิดเห็น วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละเป็นเกณฑ์ประเมิน


           ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผลการประเมินการพูด 5 ครั้งพบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด (80-100) ส่วนผลการประเมินตนเองด้านการพูดของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งพบว่า มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 82.17 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด (80-100) ส่วนผลรายการประเมินตนเองด้านการพูดของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง 4 หัวข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.26 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด (80-100) และผลการวิจัยจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้งสามารถสรุปความคิดเห็นของนักศึกษาได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้คำถามอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.70  สรุปได้ว่า การใช้เทคนิคคำถามสามารถนำไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biography

รุ่งฤดี  แผลงศร

รองศาสตราจารย์รุ่งฤดี  แผลงศร

อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

E-Mail:  rungrude@g.swu.ac.th