รูปภาษาแสดงการเบี่ยงบังในการโฆษณาสรรพคุณและการออกฤทธิ์ ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก

Main Article Content

พรนภัส  ทองพลู

บทคัดย่อ

            บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปภาษาแสดงการเบี่ยงบังที่ปรากฏในการโฆษณาสรรพคุณและการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก จากข้อมูลแผ่นพับโฆษณาจำนวน 111 ฉบับ ซึ่งมีขนาดของฐานข้อมูล คือ 64,966 คำ โดยมุ่งวิเคราะห์รูปภาษาแสดงการเบี่ยงบังในระดับคำและวลีตามคำนิยามเชิงหน้าที่ของไฮแลนด์ (Hyland, 1998) และทดสอบรูปภาษาด้วยเกณฑ์การละ (ellipsis) ตามแนวคิดของครอมตัน (Crompton, 1997)


            ผลการศึกษา เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ทางไวยากรณ์ของสถาบันภาษาไทย (2552) พบรูปภาษาแสดงการเบี่ยงบังในระดับคำที่เป็นคำกริยานำ คำกริยาต้องเติมเต็ม คำกริยาอกรรม คำช่วยกริยา และ คำบอกจำนวน รวมทั้งในระดับวลี ได้แก่ กริยาวลี และ บุพบทวลี ซึ่งรูปภาษาดังกล่าวได้ทำหน้าที่ลดระดับความชัดเจนของถ้อยคำ ลดระดับความมั่นใจ หรือลดการผูกมัดตนเองในการกล่าวถ้อยคำในบริบทการกล่าวอ้างสรรพคุณและการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก

Article Details

How to Cite
บท
บทความวิจัย / บทความวิชาการ
Author Biography

พรนภัส  ทองพลู

นางสาวพรนภัส  ทองพลู

นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-Mail:  p_dreammy@hotmail.com