ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน-ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 21-10-2022

บทความวิจัย (Research Articles)