แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามการรับรู้ของครูผู้สอน จังหวัดลพบุรี

ผู้แต่ง

  • ธิดารัตน์ คำชัยวงษ์ -
  • เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล

คำสำคัญ:

แนวทางการพัฒนา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, มาตรฐานการดำเนินงาน

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามการรับรู้ของครูผู้สอน ในจังหวัดลพบุรี 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลพบุรี

          กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 199 คน และผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จำนวน 5 คน ได้มาโดยคัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 1) หัวหน้างานด้านการศึกษาจังหวัดลพบุรี                                     2) นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด 3) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ 4) ผู้นำเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กจังหวัดลพบุรี 5)ผู้อำนวยการกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

          ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามการรับรู้ของครูผู้สอนในจังหวัดลพบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน โดยเรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ มาตรฐานด้านงานบุคลคล, มาตรฐานด้านงานสอนตามหลักสูตร, มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่, มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, มาตรฐานด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน 2) แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหารควรมีคำสั่งมอบหมายงาน มีการตรวจสอบ การรายงานผล และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านงานบุคคล ควรจัดประชุมพนักงานประจำเดือน และมีการนิเทศการสอนของครูภาคเรียนละ 2 ครั้ง ด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ควรจัดทำโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และควรเลือกสุขภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะเหมาะสำหรับเด็ก ด้านงานสอนตามหลักสูตร ควรส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนการสอน ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน ควรจัดกิจกรรม/โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูล และประเมินความพึงพอใจการให้บริการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และด้านการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรจัดกิจกรรม/โครงการ ให้ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์การต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)