ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่ม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1

ผู้แต่ง

  • กิตติภูมิ มีมอญ -
  • อำนวย ทองโปร่ง

คำสำคัญ:

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา, การส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอน, โรงเรียนมัธยมศึกษา

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่ม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และขนาดของโรงเรียน กลุ่มวิจัยในครั้งนี้คือ ครูโรงเรียนในกลุ่ม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 269 คน 11 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe's post hoc comparison) ผลการวิจัยพบว่า

  1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่ม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่ม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 พบว่า ครูที่ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอน รวมถึงครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การใช้สื่อการเรียนการสอน และขนาดของโรงเรียนต่างกัน ครูมีความคิดเห็น โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)