การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูโรงเรียนกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ผู้แต่ง

  • สุธินาถ ช่วยประสม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • อำนวย ทองโปร่ง

คำสำคัญ:

การบริหารงานบุคคล, ผู้บริหารสถานศึกษา, โรงเรียนมัธยมศึกษา

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่ม 6  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 จำนวน 248 คน ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนกลุ่ม 6  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 สถิตที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Post hoc Comparison)

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สุธินาถ ช่วยประสม, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวสุธินาถ ช่วยประสม:ภูมิภาคศึกษา-ศิลปศาสตรบัณฑิต

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)