การพัฒนาเครือข่าย “คนเลี้ยงไก่ ไก่เลี้ยงคน” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งเพื่อสร้างสังคมดีมีสุขอย่างยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองใหม่นาดีโมเดล

ผู้แต่ง

  • ดาศรินทร์พัชร์ สุธรรมดี
  • อุมาวดี เดชธำรงค์
  • ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี -
  • เสกสรรค์ สนวา

คำสำคัญ:

การพัฒนาเครือข่าย, การมีส่วนร่วม, สังคมดีมีสุข, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองใหม่นาดีโมเดล

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองใหม่นาดีโมเดล และ 2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่เข้มแข็งเพื่อสร้างสังคมดีมีสุขอย่างยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองใหม่นาดีโมเดล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองใหม่นาดีโมเดล จำนวน 50 คน ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลลักษณะปฐมภูมิ โดยใช้ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

            พบว่า  ระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองใหม่นาดีโมเดล ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ย 4.98 รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกลุ่ม ค่าเฉลี่ย 4.96  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 4.87 และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ค่าเฉลี่ย 4.79 ตามลำดับ

            ผลการจัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่เข้มแข็งเพื่อสร้างสังคมดีมีสุขอย่างยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองใหม่นาดีโมเดล พบว่า องค์ความรู้ที่นำไปสู่การถ่ายทอดในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่เข้มแข็งเพื่อสร้างสังคมดีมีสุขอย่างยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองใหม่นาดีโมเดล ได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน รูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ปัจจัยและเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ลักษณะการมีส่วนร่วมทั้งหมดใน 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เป็นต้น และ                                      2) แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ประกอบด้วย ความหมายของการสร้างและพัฒนาเครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่าย การก่อเกิดของเครือข่าย การสร้างเครือข่าย (Networking) การรักษาเครือข่าย

            ผลประเมินระดับความพึงพอใจและการนำองค์ความรู้การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่เข้มแข็งเพื่อสร้างสังคมดีมีสุขอย่างยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองใหม่นาดีโมเดลไปใช้ประโยชน์ พบว่า สมาชิกกลุ่มฯมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านที่สมาชิกมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 4.98 อยู่ 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการถ่ายถอดองค์ความรู้ และด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ยที่ 4.98

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-10-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)