แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟล์สำนวนคดีการปกครองในมหาวิทยาลัยด้วยระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผู้แต่ง

  • ธัชกร วงษ์คำชัย -
  • ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา

คำสำคัญ:

ประสิทธิภาพ, คดีการปกครอง, ระบบสารสนเทศ, การจัดการไฟล์ข้อมูล

บทคัดย่อ

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟล์สำนวนคดีการปกครองในมหาวิทยาลัยด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ โดยทำการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบข้อสรุปสำคัญ คือ การออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟล์สำนวนคดีการปกครองในมหาวิทยาลัย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การตรวจสอบผู้ใช้งาน การบริหารจัดการข้อมูลระบบ และการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานใช้เป็นแนวทางการออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศให้เหมาะสม ลดความซับซ้อนในกระบวนงานสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2022

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)