การบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนกลุ่ม 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ผู้แต่ง

  • ปัทพงษ์ ถนอมรัตน์ Ramkhamhaeng University
  • อำนวย ทองโปร่ง

คำสำคัญ:

บริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ, โรงเรียนในกลุ่ม 4, , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ของครูที่มีต่อการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ของครูในโรงเรียน กลุ่ม 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้คือ ครูในโรงเรียน กลุ่ม 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  จำนวน 269 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประเมินค่า ที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปนปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s post hoc comparison)  ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาการรับรู้ของครูที่มีต่อการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ในโรงเรียน กลุ่ม 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก                           2. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของครูที่มีต่อการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ในโรงเรียน กลุ่ม 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า สถานภาพส่วนบุคคล ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน มีการรับรู้ต่อการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ของครูในโรงเรียน กลุ่ม 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนขนาดสถานศึกษา มีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) ตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน กลุ่ม 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 ยกเว้นด้านการประเมินผลไม่พบความแตกต่าง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

09-11-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)