ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1

ผู้แต่ง

  • ชลดา โกสวัสดิ์ -
  • อำนวย ทองโปร่ง

คำสำคัญ:

การบริหารหลักสูตร, สถานศึกษา, โรงเรียนมัธยมศึกษา

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 จำแนกความต่างของระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และขนาดของโรงเรียน  กลุ่มวิจัยในครั้งนี้คือ ครูโรงเรียนกลุ่ม 4  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1  ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 269 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of Variance) และการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ Scheffé (Scheffé’s post hoc comparison) ผลการวิจัยพบว่า

  1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม 4สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า ประสบการณ์การทำงานต่างกัน ครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันทั้งภาพรวมและรายด้านยกเว้นด้านการประชาสัมพันธ์ แตกตต่างกันอย่างมีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และระดับการศึกษา ขนาดของโรงเรียนต่างกัน ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่ม 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1   โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)