บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการพัฒนางานวิชาการของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1

ผู้แต่ง

  • ภัทรินทร์ สัตย์พงษ์ Ramkhamhaeng University Bangkok
  • อุไร สุทธิแย้ม

คำสำคัญ:

การพัฒนา, งานวิชาการของครู, ผู้บริหารสถานศึกษา

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการพัฒนางานวิชาการของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 กลุ่มตัวอย่างคือครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 158 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) และเทียบสัดส่วนจากเปิดตารางของ Cohen, Manion and Morison จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อการพัฒนางานวิชาการของครูมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ตั้งแต่ 0.6-1.0 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .984 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า t การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว                                                                                      

        ผลของการวิจัย 1) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการพัฒนางานวิชาการของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน 2) ครูที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนางานวิชาการของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยภาพรวมและรายด้านต่างกัน 3) ครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีการพัฒนางานวิชาการของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

14-11-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)