การพัฒนาการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • สราวุฒิ ทองศรีคำ
  • จิตตินันทน์ ตั้งประเสริฐ
  • ปุณณรัตน์ พิงคานนท์t -

คำสำคัญ:

การพัฒนาการสื่อสาร, กลุ่มเปราะบาง, หน่วยงานภาครัฐ, คุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

          บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย โดยมีการพิจารณาคุณภาพของการประชาสัมพันธ์ของรัฐให้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ อันได้แก่ ผู้ส่งสาร (Sender) เนื้อหาข่าวสาร (Message) ช่องสาร (Channel) และ ผู้รับสาร (Communication Receiver) รวมทั้งให้ความสำคัญข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เผยแพร่ออกไป ควรเน้นน้ำหนักของเนื้อหา และช่องทางการสื่อสารให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะ ความต้องการรัฐสวัสดิการ เพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้มีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพ และการจัดสรรทรัพยากรในทุกมิติ นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องทำงานอย่างบูรณาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การดำเนินนโยบายต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเปราะบางประสบความสำเร็จ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2022

ฉบับ

บท

บทความวิชาการ (Academic Articles)