Vol. 9 No. 2 (2021): July-December 2021

					View Vol. 9 No. 2 (2021): July-December 2021

บทบาทสำคัญประการหนึ่งของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาคือ การเป็นเวทีวิชาการที่ทำหน้าที่เป็น “สนาม” แห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการกับท่านผู้สนใจทั่วไป อันจะทำให้เกิดการพัฒนาและความแตกฉานในวิทยาการด้านต่าง ๆ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 9 ปีวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยกองบรรณาธิการได้คัดสรรบทความคุณภาพที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเฉพาะด้านมานำเสนอเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์แก่วงวิชาการไทย ซึ่งฉบับนี้มีจำนวน 5 เรื่อง อันประกอบด้วยศาสตร์ทางด้านการศึกษา ซึ่งมีทั้งการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ศาสตร์ทางด้านภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา  ศาสตร์ทางด้านกฎหมาย ตลอดจนศาสตร์ทางสังคมที่แสดงวิถีการดำรงชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ของคนในสังคมปัจจุบัน  นอกจากนั้น ยังมีบทความที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัยในอีกมุมมองหนึ่งที่เน้นวิธีการที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมในปัจจุบัน สร้างสรรค์ความรู้ทางวิชาการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ให้แก่ท่านผู้อ่านแล้ว ยังจะทำให้ท่านผู้อ่านเกิดความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภูมิปัญญาของมนุษย์ที่ได้สร้างขึ้นอย่างชาญฉลาดและมีการปรับประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

Published: 2021-12-15

Full Issue

Academic Article

Research Article