กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

เกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความวิจัยบทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสาร

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

Published: 2016-05-13

การเพิ่มผลผลิตกระบวนการชุบเคลือบชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

ยุทธณรงค์ จงจันทร์, กิตติพงษ์ แสงบุดดี, ยอดนภา เกษเมือง, นรา บุริพันธ์

25-38

การประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองในการผสมพอลิพลอลีนกับยางอนุภาคนาโน

ฤทธิชัย สังฆทิพย์, ยุทธณรงค์ จงจันทร์, ยอดนภา เกษเมือง

93-100

การตัดสินใจทางธุรกิจ

สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง, สมยศ อวเกียรติ

151-159