การตัดสินใจทางธุรกิจ

Main Article Content

สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
สมยศ อวเกียรติ

Abstract

บทบาทที่สำคัญด้านหนึ่งของผู้บริหารองค์การธุรกิจซึ่งจะต้องใช้ทักษะเป็นอย่างมาก คือ การตัดสินใจ ซึ่งผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจของผู้บริหารที่มีต่อองค์การธุรกิจอาจจะมีมากหรือน้อยแตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจ นับตั้งแต่ประเภทของการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนเทคนิคการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ทั้งการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน เนื่องจากในแต่ละสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกันก็จะมีเทคนิคหรือวิธีการในการตัดสินใจไม่เหมือนกัน ในบางสถานการณ์ การตัดสินใจอาจจะไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการการตัดสินใจที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เนื่องจากการมีข้อจำกัดบางประการทำให้เกิดลักษณะของการตัดสินใจที่แตกต่างกันออกไปจึงอาจจะต้องมีการตัดสินใจโดยใช้เทคนิคอื่นๆ เข้ามาช่วย เช่น การตัดสินใจโดยอาศัยวิจารณญาณหรือประสบการณ์ หรือการตัดสินใจแบบกลุ่มซึ่งมีทั้งเทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) เทคนิคของเดลฟี่ (Delphi Method) เป็นต้น ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการองค์การธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจ จึงจะต้องเข้าใจถึงเทคนิคการตัดสินใจอย่างแท้จริงและสามารถที่จะนำเทคนิคนั้นๆ ไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์

 

BUSINESS DECISION MAKING

An importance role of business organization manager that require highly skill is decision making. The effect of managerial decision on business organization may be different. Therefore, it is essential that the manager or entrepreneur must have knowledge and understanding about the decision making including the types of decision making, decision-making process as well as decision making techniques under the various situations which are decision making under certainty, under risk and under the uncertainty. Decision making techniques and methods are different according to the situations. In some situations, the decision making may not be based on decision making process in a systematic procedures because of the certain limitations that cause the different nature of decision making that may be necessary to decide by using other techniques such as judgment or experience or group decision including brainstorming technique, technique of Delphi (Delphi Method), etc. Thus, manager or entrepreneur who involves and responsible business operations must really understand the decision making techniques and can use those techniques to make decisions accuracy and appropriate to the situations. 

Article Details

How to Cite
ประวัติรุ่งเรือง ส., & อวเกียรติ ส. (2016). การตัดสินใจทางธุรกิจ. Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University, 8(16), 151–159. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/trujournal/article/view/56760
Section
บทความวิชาการ