Published: 2018-04-04

อิทธิพลของพระเจนดุริยางค์ที่มีต่อการศึกษาดนตรีตะวันตกในประเทศไทย

บพิตร เค้าหัน, เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, ไพศาล สุวรรณน้อย

85-93

การเปลี่ยนแปลงของวงซายวายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วุฒิสิทธิ์ จีระกมล, เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี, เจริญชัย ชนไพโรจน์

94-102