วารสารการสื่อสารมวลชน ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 ISSN: 1906-2591 (Print) ISSN: 2673-0545 (Online) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่แล้ว: 30-06-2021

ข่าวสืบสวนไทยกับการอยู่รอดในยุควารสารศาสตร์ดิจิทัล

มนตรี จุ้ยม่วงศรี, กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์, พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์

72-101