การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ฉัตรแก้ว คละจิตร
วงหทัย ตันชีวะวงศ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภูมิหลังทางประชากร การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ความแตกต่างระหว่างภูมิหลังทางประชากรกับการเปิดรับข่าวสารการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้เกี่ยวกับการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 4) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกของประชากรอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรอายุ 18-60 ปี ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนทั้งสิ้น 400 คน


                  ผลการทดสอบสมมติฐานวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยแบ่งเป็นเปิดรับข่าวสารในระดับมากจากสื่อออนไลน์ ซึ่งเปิดรับข่าวสารจาก Facebook Page มากที่สุด ขณะที่มีการเปิดรับข่าวสารในระดับปานกลางจากสื่อออฟไลน์ และเปิดรับข่าวสารจากป้ายรณรงค์หน้าร้านค้า มากที่สุด 2) การเปิดรับข่าวสารจากสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์ใน
เชิงลบกับความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก 3) การเปิดรับข่าวสารจากสื่อออฟไลน์ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก 4) ความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันปานกลาง และ 5) ทัศนคติมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันปานกลาง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

หนังสือ
กิติมา สุรสนธิ. (2533). ความรู้ทางการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กาญจนา แก้วเทพ. (2541). การวิเคราะห์สื่อ: แนวคิดและเทคนิค. กรุงเทพฯ : อินฟินิตี้เพรส.
ปรมะ สตะเวทิน. (2533). การสื่อสารมวลชน: กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรมะ สตะเวทิน. (2538). หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์.
ปรมะ สตะเวทิน. (2539). การสื่อสารมวลชน: กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ. (2534). การวิเคราะห์ผู้รับสาร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2542). การวิจัยตลาด : ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมสาร จํากัด.
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. (2533). การสื่อสารกับสังคม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.(2542). การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Todd Hunt and Brent d. Ruben. (1993). Mass communication: Producers and consumers. New York : HarperCollins.

บทความในวารสาร
ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์. (2552). การเปิดรับสื่ออินเทอร์เน็ต การใช้และทัศนคติต่อการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 12 (ฉบับที่ 1)

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ไณยณันทร์ นิสสัยสุข. (2559). ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ที่่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
มนชิดา ทองก้อน. (2546). เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงกับความตั้งใจในการใช้ผลิตภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. (วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหิดล, สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา.
มารียัม เจ๊ะเต๊ะ. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น: กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม.

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
กรุงเทพธุรกิจ. (2562). ไทย : หลุมขยะพลาสติกอันดับ 3 ของอาเซียน. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2563, จาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/838523
กรุงเทพธุรกิจ. (2563). เปิดอินไซต์คนไทย เสพคอนเทนต์ออนไลน์ ทั้งอ่าน ทั้งดู. สืบค้น 25 มีนาคม 2563, จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867019
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2562). Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2563, จาก http://www.pcd.go.th/Info_serv/File/Plastic%20Roadmap.pdf
กองสารนิเทศ สป.มท. (2562). มท. ขับเคลื่อน ลด ละ เลิก “การใช้ขยะพลาสติก” อย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://gnews.apps.go.th/news?news=42847
มติชนรายสัปดาห์. (2562). ลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน มาทำให้โลกนี้น่าอยู่กันเถอะ. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www.matichonweekly.com/publicize/article_230964
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า). (2563). งดใช้ถุงพลาสติก. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2563, จาก
http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=703
BBCNews. (2563). งดใช้ถุงพลาสติก : จะเกิดอะไรขึ้นหลังคนไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก. สืบค้น 15 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-50963578
Businesstoday. (2561). สรุปผลการสำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://businesstoday.co/technology/06/12/2019/สรุปผลการสำรวจพฤติกรรม
ETDA. (2561). ETDA เปิดพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 61 คนไทยใช้เน็ตเพิ่ม 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน. สืบค้น 15 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www.etda.or.th/content/etda-reveals-thailand-internet-user-profile-2018.html
Greenpeace. (2563). ‘งดแจกถุงหูหิ้วโดยสมัครใจ’ มันช่วยลดมลพิษพลาสติกได้จริงหรือ!?!. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www.greenpeace.org/thailand/story/11099/plastic-no-single-use-plastic-bag/
Heroprint. (2562). ข้อดี - ข้อเสีย ของป้ายโฆษณา. สืบค้น 24 เมษายน 2563, จาก https://www.hero-print.com/content/4323/ข้อดี-ข้อเสีย-ของป้ายโฆษณา
Positioning. (2560). Facebook เผยโฆษณาบนมือถือ คนดูแค่ 5.7 วินาที ดูถี่ขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลง. สืบค้น 15 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://positioningmag.com/1128764
UNประเทศไทย. (2558). เป้าหมาย. สืบค้น 4 มิถุนายน 2563, จาก https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/