การเปิดรับสื่อ ความรู้และทัศนคติ ที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของ กลุ่ม Generation Y

Main Article Content

ชลิดา ตันติจริยา
สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การเปิดรับสื่อ ความรู้และทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของ กลุ่ม Generation Y ที่มีต่อภาวะซึมเศร้า โดยใช้รูปการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลจากกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 23-40 ปี ที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า และเคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า จำนวน 400 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าจากสื่ออออนไลน์บ่อยที่สุด โดยเฉพาะจาก Facebook Page ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวภาวะซึมเศร้าในระดับปานกลาง โดยในประเด็นที่ส่วนใหญ่ตอบถูกต้องมากที่สุดคือ สิ่งกระตุ้นให้เกิดภาวะซึมเศร้า คือ การเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดฝัน วิกฤตของชีวิต ความผิดหวังจากสิ่งที่หวัง นอกจากนี้ส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาวะซึมเศร้าโดยมีความเห็นด้วยกับประเด็นภาวะซึมเศร้าเป็นสิ่งที่ควรได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีมากที่สุดในด้านแนวโน้มพฤติกรรมต่อบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้า พบว่าส่วนใหญ่มีความตั้งใจในระดับมากที่สุด ในประเด็นที่จะแนะนำหรือบอกต่อให้บุคคลที่เป็นภาวะซึมเศร้าเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ยังพบว่า การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อภาวะซึมเศร้า ความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อภาวะซึมเศร้า ทัศนคติที่มีต่อภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมต่อบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าและการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อภาวะซึมเศร้า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

หนังสือ
กรมสุขภาพจิต. (2554).แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด.ปรับปรุงครั้งที่ 2
อุบลราชธานี: หจก.ศริริธรรมออฟเซ็ท.
กิติมา สุรสนธิ. (2544). ความรู้ทางการสื่อสาร (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
กิติมา สุรสนธิ. (2548). ความรู้ทางการสื่อสาร (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: คณะวารสารศาสตร์ และ สื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
กิติมา สุรสนธิ. (2557). ความรู้ทางการสื่อสาร (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักส์ จำกัด.
ขวัญเรือน กิติวัฒน์. (2533). แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมสื่อสาร. หน่วยที่ 1. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.
ดวงใจ กสานติกุล. (2542) โรคซึมเศร้าและโรคอารมณ์ผิดปกติรักษาหายได้ กรุงเทพฯ
นำอักษรการพิมพ์
ดารณี พานทอง พาลุสุข และสุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ. (2548). ทฤษฎีการจูงใจ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ธีระพร อุวรรณโณ. (2535). ทฤษฎีและการวัดเจตคติ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์. (2556). ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้โดนใจผู้รับ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ :
สำนักพิมพ์บุ๊คส์ ทู ยู
ปรมะ สตะเวทิน. (2539). การสื่อสารมวลชน: กระบวนการและทฤษฎี. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
ปรมะ สตะเวทิน. (2546). หลักและทฤษฎีการสื่อสาร (หน่วยที่ 9-15). นนทบุรี: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พีระ จิรโสภณ. (2537). หลักและทฤษฎีการสื่อสารในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎี การ สื่อสาร หน่วยที่ 9-15. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.
มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์. (2550). จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี. (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ บียอนต์ เอ็นเตอร์ไพรซ์.
สุกัญญา บูรณเดชาชัย. (2550). การสื่อสารมวลชน: แนวคิด ทฤษฎี และสถานการณ์ในประเทศไทย. ชลบุรี: ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุรพงษ์โสธนะเสถียร. (2533). การสื่อสารกับสังคม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรุณรัตน ชินวร. (2553). สื่อประชาสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
วารสาร
อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์. (2559). พฤติกรรมการใช้สื่อของกลุ่มเจ็นเนอเรชั่นเอ็กและเจ็นเนอเรชั่นวาย,
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 19(38), น.59-60
นันทิรา หงษ์ศรีสุวรรณ์. (2559). ภาวะซึมเศร้า,วารสารมฉก.วิชาการ, 6(1), น. 105-116.

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ทัชชา สุริโย. (2559). ผลโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มที่มีต่อการเสริมสร้างความฉลาดทางสังคมใน วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า (ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
คณะศึกษาศาสตร์, สาขาจิตวิทยาประยุกต์
ภพธร วุฒิหาร. (2559). การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมต่อโครงการบ้าน ประชารัฐ ของประชาชในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขาสื่อสารมวลชน
รัฐกรณ์ ตีระพงษ์ศักดิ์. (2558). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการใช้จักรยานของประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร (รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย กรุงเทพ, คณะนิเทศศาสตร์, สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
วัลรียา ศิลาหลัก. (2561). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CSR ที่มีผลต่อการยอมรับกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ของชุมชนรอบเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรม (วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, สาขาการ จัดการการสื่อสารองค์กร
อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. (2554). การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : บริษัท วี.พริ้น (1991) จำกัด


เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
กรมสุขภาพจิต. (2563). โรคซึมเศร้ากับเหล่าเซเลป. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563, จาก https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2278.
กรมสุขภาพจิต. (2559). การปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต ผู้มีอาการโรคซึมเศร้า. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563, จาก shorturl.at/hilIL
กรมสุขภาพจิต. (2562). กรมสุขภาพจิต ห่วงวัยรุ่นเยาวชนไทยมีภาวะซึมเศร้า แนะคนรอบข้างรับฟัง อย่างเข้าใจ. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563, จาก shorturl.at/irDS0.
กรุงเทพธุรกิจ. (2560). ซึมเศร้า สอย ดาวดับ. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563, จาก
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/765578
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แบบประเมินโรคซึมเศร้า Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). สืบค้นวันที่ 1 มีนาคม 63, จาก http://www.cumentalhealth.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5399093
เอกสารอื่น ๆ
พยุรี ชาญณรงค์. (2544). ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน ในเอกสารประกอบการบรรยาย วิชา วส.600
ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน
Book and Book Articles
Bockting, C. L., Hollon, S. D., Jarrett, R. B., Kuyken, W., & Dobson, K. (2015). A lifetime approach to major depressive disorder: The contributions of psychological interventions in preventing relapse and recurrence. Clinical Psychology
Review, 41, 16-26.
Cutlip, Scott M., and Center, Allen H. Effective Public Relations 5th ed. Englewood Cliff, N. J.: Prentice - Hall, 1978.
Miller, K. R., ve Washington, K. (2011). Consumer Behavior. Richard K. Miller &Associates
Schramm, Wilbur. (1973). Communication and Change in the Developing Countries. Honolulu: The University Press of Hawai