ภาพลักษณ์การลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ของจีน

Main Article Content

วิทยา พานิชล้อเจริญ

บทคัดย่อ

การศึกษา “เรื่องภาพลักษณ์การลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ของจีน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นแหล่งประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในมุมมองจีนที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ของจีน การวิจัยนี้เป็นวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์การลงทุนของทั้งประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ถูกสื่อสารบนสื่อออนไลน์ของประเทศจีนผ่านเนื้อหา 3 ลักษณะ คือ แรงจูงใจการลงทุน ปัจจัยการลงทุน และแนวโน้มเรื่องผลกระทบการลงทุนเช่นเดียวกัน ส่วนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของทั้งประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ถูกสื่อสารบนสื่อออนไลน์ของประเทศจีนผ่านเนื้อหา 3 ลักษณะ คือ ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ ภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ  และภาพลักษณ์ที่มีต่อสถานที่โดยรวมเช่นเดียวกัน    

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

---