เผยแพร่แล้ว: 2018-08-09

The Use of the Media of the Buddha's communication

Boonlert Otsu, Bomrung Sukpan, Gamon Wattana, Phrakhrupalad suvattanabanthitathuna Pairau, Kanokwan Karunaritthiyotin

584-594

Land Management of Buddhist Temple

Phrama Kampan Papakaro, Phra Suphapon Tachatharo, Phra Sarit Sumano, Supimon Sonsakdha, Nakhon Jantharach

595-606

Philosophy of Education

Phramaha Khwanchai Kittimethi

831-7-844