ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2022-07-04

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย