ระบบคำสั่งปฏิบัติราชการออนไลน์ กรณี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • ศุภกร ศรีสุข คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • ภัทร์พิชชา พวงสด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • สุทธิลักษณ์ แก้ววงษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • ธรรมรงค์ เชียวดี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • ลักขณา ช้างแก้ว คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • ศศิชา คงราศี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • ศุภเดช แสนกล้า คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คำสำคัญ:

ความพึงพอใจที่มีต่อระบบ , ระบบปฏิบัติราชการออนไลน์ , วงจรพัฒนาระบบ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำคำสั่งปฏิบัติราชการออนไลน์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานของระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ โดยผู้วิจัยพัฒนาระบบนี้ตามแนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC ใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลและใช้คำสั่ง SQL ในการติดต่อฐานข้อมูล พัฒนาระบบด้วย PHP, HTML, JavaScript กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 125 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ได้ระบบการจัดทำคำสั่งออนไลน์ ซึ่งมีฟังก์ชั่นการทำงานง่าย และสะดวกในการสืบค้น ซึ่งผลการประเมินการใช้ระบบจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับดี 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ด้านความต้องการของผู้ใช้งาน อยู่ในระดับดี ด้านการทำงานได้ของระบบฯ ตามฟังก์ชั่นงาน อยู่ในระดับดี ด้านความง่ายต่อการใช้งาน อยู่ในระดับดี และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล อยู่ในระดับดี เมื่อนำทุกด้านมาสรุปผลในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับดี สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน และมีระบบคำสั่งปฏิบัติราชการออนไลน์ เพื่อใช้งานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31