การศึกษาศักยภาพของธุรกิจการจัดประชุมในจังหวัดนครพนม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น MICE City ของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • บุเรศ แป้นโคตร นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาการโรงแรมภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • กรรณิกา สนพะเนาว์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาการโรงแรมภัตตาคาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • กันตภพ บัวทอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการโรงแรมภัตตาคารและอีเว้นท์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำสำคัญ:

MICE, MICE City, การประชุม , การพัฒนาศักยภาพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจจัดประชุมในจังหวัดนครพนม 2) เพื่อศึกษาความพร้อมของจังหวัดนครพนมสู่การพัฒนาศักยภาพในการเป็น MICE City 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ   การจัดประชุมของจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการเป็น MICE City ของประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ให้บริการในสถานที่จัดงานประชุม ผู้บริหารสถานที่จัดกิจกรรม MICE รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method research) โดยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 8 คน และเก็บแบบสอบถามกับผู้ให้บริการ (พนักงาน) ในสถานที่จัดงานประชุม ทั้งหมด 7 โรงแรม จำนวน 200 ชุด ผลสรุปวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากจะเป็นเพศหญิง มีอายุ 25 - 34 ปี การศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา มีอายุการทำงาน 1 - 5 ปี ได้รายได้ต่อเดือนที่ต่ำกว่า 15,000 บาท เมื่อพิจารณาทราบว่าผู้ให้บริการควรให้ความสำคัญในสถานที่จัดงาน เช่น โต๊ะและเก้าอี้อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานและมีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ใช้บริการ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จังหวัดนครพนมมีศักยภาพในการเป็น MICE City ได้ แต่ยังขาดในเรื่องของสถานที่พักและสถานที่จัดงานไม่เพียงพอ รวมถึงการคมนาคมยังไม่ครอบคลุม เช่น รถขนส่งสาธารณะภายในจังหวัด ต้องมีการวางแผนพัฒนาให้เกิดความสะดวกมากขึ้น ทางหน่วยงานภาครัฐควรสร้างความเชื่อมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดให้ชัดเจนในการเป็น MICE City และมีกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้นในการมีกิจกรรมหรือจัดงานที่เพิ่มมากขึ้น และยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับจังหวัด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-04