ต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หมู่บ้านราชมงคลอีสานในยุคดิจิทัล

ผู้แต่ง

  • อนุชาวดี ไชยทองศรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  • สมพงษ์ วะทันติ สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  • หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  • มานิตย์ สานอก สาขาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

คำสำคัญ:

การขายออนไลน์ , ต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , หมู่บ้านราชมงคลอีสาน

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หมู่บ้านราชมงคลอีสานในยุคดิจิทัล มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่มตัวอย่างได้แก่สมาชิกภายใน กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเชือก และบุคคลทั่วไปทำการทดลองใช้เว็บไซต์ต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 30 คน การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีความสอดคล้อง ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจระดับมาก โดยด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ และด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ตามลำดับ ซึ่งสามารถนำต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พัฒนาต่อในอนาคตได้ และควรจัดหาผู้ดูแลจัดการข้อมูลการซื้อ - ขาย ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เมื่อมีการแจ้งการสั่งซื้อจากลูกค้าไปให้ผู้ประกอบการ

 

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-22