การพัฒนาเครือข่ายธุรกิจกับธุรกิจภายในตลาดสดชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนการจำหน่ายผักอินทรีย์

ผู้แต่ง

  • กฤตยา อุทโธ สาขาการจัดการนวัตกรรม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • วีรเวทย์ อุทโธ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • สายฝน อินนาม โครงการวิจัยกลไกความร่วมมือเพื่อสร้างแบบจำลองธุรกิจในระบบนิเวศน์อาหารปลอดภัยและวางแผนกลยุทธ์พัฒนาพื้นที่ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • หทัยพร กัมพวงศ์ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • สุธิตา ภาระสันต์ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

เครือข่ายธุรกิจ , ตลาดสดชุมชน, ธุรกิจกับธุรกิจ , ผักอินทรีย์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจกับธุรกิจในตลาดสดชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการจัดจำหน่ายผักอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม หรือ Participatory guarantee system (PGS) การวิจัยนี้ดำเนินการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพกับผู้ขายอาหารในตลาดก้านเหลือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน  4 ราย การรวบรวมข้อมูลจากผู้ขายใช้การบันทึกข้อมูลและการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ขายอาหารในประเด็นสินค้าที่จำหน่ายและจำนวนเงินที่ซื้อผักและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลการวิจัยแสดงให้ทราบว่าเครือข่ายธุรกิจกับธุรกิจในตลาดสดระหว่างผู้ขายอาหารและผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้จำหน่ายผักอินทรีย์สามารถพัฒนาขึ้นได้ ผู้ขายอาหารซื้อผักอินทรีย์ซ้ำและสม่ำเสมอเพื่อนำไปประกอบอาหารสำหรับจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า ภาพลักษณ์ของร้านช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ขายอาหาร นอกจากนี้ผลจากการวิจัยแสดงให้ทราบว่าการสื่อสารแบบปากต่อปากระหว่างผู้ขายอาหารในตลาดสดส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ ในภาพรวมของข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยที่ดำเนินถึงปัจจุบัน (มิถุนายน - สิงหาคม 2564) ทำให้ทราบว่าเครือข่ายธุรกิจในตลาดสดชุมชนเป็นแนวทางสำคัญของการส่งเสริมการขายผักและสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยความเชื่อมั่นและยอมรับในภาพลักษณ์ของร้านและคุณภาพสินค้าช่วยให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจกับธุรกิจได้ ข้อเสนอแนะในการดำเนินการวิจัยต่อไป คือ การขยายเครือข่ายธุรกิจที่ได้พัฒนาขึ้นไปสู่ลูกค้าในตลาดสดหรือในตลาดออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเติบโตและยั่งยืนของเครือข่ายธุรกิจกับธุรกิจ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-11-22