เผยแพร่แล้ว: 26-12-2019

The Factor Related to Food Consumption Behavior of Tourists Visiting on SroewGround Walking Street, Mueang District, Buriram Province

กิตติศักดิ์ นามวิชา, สุภาพร ชื่นชูจิตร, สุภาพร บุญมี

หน้า 45-58

แนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืนเชิงพุทธบูรณาการ

พระครูพัชรกิตติโสภณ วิเชียร ขันผักแว่น

หน้า 199-214