Published: 2018-04-27

การศึกษาเพลงกันตรึมประยุกต์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร

อร่าม มุลาลินน์, เบญจวรรณ วงษาวดี, คนึงนิตย์ ไสยโสภณ

9-20

การจัดการทรัพยากรมนุษย์วิถีพุทธ

พระสมุห์สมประสงค์ ปริชาโน, ณัชชา ณัฐโชติภคิน, ภานรินทร์ ไชยเอิก, ธิติวุฒิ หมั่นมี

141-158

ความศรัทธา : มหาสถูปบุโรพุทโธสู่ความยั่งยืนพุทธศาสนา

พระมหาปรีชา เขมนนฺโท, อนุวัต กระสังข์

159-172

แรงจูงใจ : พลังผลักดันสู่ความสำเร็จ

พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร (สมเกียรติ วิสุทฺโธ), อนุวัต กระสังข์

173-186