วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ปรัชญาและศาสนา ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นวารสารที่มีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ (refereed journal) โดยผู้ประเมินจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบผู้ประเมิน (double blind review)  มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

ประกาศแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2020-04-21

 

                                                                       ประกาศแจ้งเพื่อทราบ

                              เรื่อง  การกำหนดค่าธรรมเนียมวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                                      .........................................................................

 

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

ddd.png

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์:

  1. การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบบทความเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่วารสารฯ จะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบก่อน

 

  1. ให้ผู้ส่งบทความส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบ ThaiJo เมื่อกองบรรณาธิการได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการส่งบทความของท่านไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

 

  1. การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บทความของท่านจะต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน และบรรณาธิการก่อน กองบรรณาธิการจึงจะแจ้งผล การพิจารณาไปยังผู้ส่งบทความ

 

  1. ในกรณีที่ผู้ส่งบทความได้ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ แล้ว แต่บทความ  "ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการ หรือผู้ส่งบทความ “จะขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความ” ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมการส่งบทความได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ชำระเป็นค่าดำเนินการประเมินคุณภาพบทความ และการชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ไม่ได้หมายความว่า “บทความที่ชำระค่าธรรมเนียมจะได้รับการตีพิมพ์”

 

 การชำระค่าธรรมเนียม :  กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

          ธนาคาร         กรุงไทย จำกัด     สาขาย่อย  มหาวิทยาลัยนเรศวร

          ชื่อบัญชี         คณะมนุษยศาสตร์                                 

          เลขที่บัญชี      857-0-24154-2

          ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (2021): กันยายน - ธันวาคม 2564

ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

          วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปีที่ 18 ประกอบไปด้วยบทความทางวิชาการหลากหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีบทความทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ และด้านภาษาและวรรณกรรม

          บทความทางวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีทั้งบทความที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ 1. ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะของครูภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก 2. Curriculum Development and Evaluation: An English Training Module for Promoting Sustainable Tourism for Local Tour Guides in Tha Sa La Subdistrict Municipality, Chiang Mai Province 3. Exploring Teacher Agency in Technology-Mediated EFL Instruction in the Lower Northern Region of Thailand และ 4. Error Analysis of English Relative Clauses in Argumentative Essays Written by Thai EFL Learners ด้านภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ 1. การยืมภาษาอังกฤษในหมวดหมุ่คำเรียกชิ้นส่วนรถยนต์ภาษาไทยจากมุมมองเชิงบูรณาการ 2. พยัญชนะเสียงยาวภาษาอาหรับในการอ่านอัลกุรอาน: การวิเคราะห์ทางสัทวิทยาอัตภาค และ 3. ภาพแทนหญิงชาวไทยภูเขาในวรรณกรรมไทยร่วมสมัยปี พ.ศ. 2498-2559 และด้านนาฏศิลป์ ได้แก่ แนวคิดในการแสดงของงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ในปี พ.ศ.2530-2560

          ในปีนี้ วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้การจัดทำวารสารมีประสิทธิภาพและเพื่อการก้าวเข้าสู่การเป็นวารสารออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ หากท่านมีคำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ คณะผู้จัดทำวารสารฯ ยินดีน้อมรับและปรับปรุงเพื่อให้วารสารฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 อย่างมีมาตรฐานดียิ่งขึ้นไป

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-27

ภาพแทนหญิงชาวไทยภูเขาในวรรณกรรมไทยร่วมสมัยปี พ.ศ. 2498-2559

สุพัชริณทร์ นาคคงคำ, กาญจนา วิชญาปกรณ์

52-67

ดูเล่มทุกฉบับ