วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ปรัชญาและศาสนา ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นวารสารที่มีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ (refereed journal) โดยผู้ประเมินจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบผู้ประเมิน (double blind review)  มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

 

ปิดรับบทความ (ชั่วคราว)

2021-02-18

JHNU6.png    

                                                                              ปิดรับบทความ (ชั่วคราว)

          เนื่องจากในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้สนใจส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนมาก ทำให้ขณะนี้มีบทความที่ได้รับการพิจารณาและตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2564-2565

เต็มจำนวนแล้ว

 

         กองบรรณาธิการจึงขอปิดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารจัดการวารสารฯ เป็น

ไปอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)   หากมีการเปิดรับบทความ

กองบรณาธิการฯ จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการผ่านระบบ ThaiJo

 

         *ทั้งนี้ผู้ที่ส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564 สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตามปกติ*

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vol. 17 No. 3 (2020): September-December 2020

View All Issues