วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ปรัชญาและศาสนา ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นวารสารที่มีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ (refereed journal) โดยผู้ประเมินจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบผู้ประเมิน (double blind review)  มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

ประกาศปิดรับบทความชั่วคราว

2022-07-01

ปิดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 เนื่องจากมีผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนสำหรับการเผยแพร่จนถึงปี 2567 ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ส่งบทความมาก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - เมษายน 2565

ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 19 ปี โดยเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ภาษา วรรณคดี คติชนวิทยา ปรัชญา ศาสนา ดนตรีและนาฏศิลป์ คณะผู้จัดทำวารสารฯ มีความตั้งใจที่จะนำเสนอบทความทางวิชาการอันเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้อ่านด้วยการควบคุมดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เสมอมา อีกทั้งพร้อมปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันนี้ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังคงเป็นที่สนใจของนักวิชาการด้านภาษา มีความพยายามในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากมาย วารสารฉบับนี้นำเสนอบทความด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 4 บทความ ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาและระดับความวิตกกังวลในการเรียนภาษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3. การวิเคราะห์การแปลโฆษณาภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ และ 4. การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนภาษาร่วมกับรูปแบบการสอนแบบเน้นงานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในสื่อโฆษณา และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน นอกจากนี้ ยังมีบทความด้านภาษาที่วิเคราะห์การใช้ภาษาโดยใช้แนวคิดทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ 1. การปรากฏคำเมืองบนแผ่นป้ายสาธารณะในฐานะการสะท้อนอัตลักษณ์ล้านนา 2. สัญญะที่สื่ออุดมการณ์ในเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และ 3. การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเสียงคำศัพท์ภาษาเขมรถิ่นไทยกับภาษาเขมรกัมพูชา บทความสุดท้ายเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมด้านดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ เรื่องนวัตกรรมเครื่องดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ ประเภทเครื่องดีดและเครื่องตี เพื่อใช้ในกิจกรรมดนตรีผู้สูงอายุ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ท้ายนี้คณะผู้จัดทำวารสารฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากวารสารฯ ไม่มากก็น้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์
บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-30

ดูทุกฉบับ