📣 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (JHNU)
เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ สำหรับพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2568 (ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป)

✅ ขอบเขตการตีพิมพ์:
วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในด้านภาษา วรรณคดี คติชน ปรัชญาและศาสนา ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป

✅ กำหนดออก:
วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ดังนี้
-  ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
-  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
-  ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

____________________________________________________
ส่งบทความได้แล้ววันนี้ที่
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/submission/wizard 

ดูคำแนะนำผู้แต่ง
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/about/submissions