วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 6 ประจำปีพุทธศักราช 2562 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2019-08-23

THE APPLICATION GUIDELINE OF GRATEFULNESS IN THE PRESENT THAI SOCIETY

พระสมพล ถาวโร (ทองรุช), พระครูโกศลอรรถกิจ ., พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล ., สวัสดิ์ อโณทัย

2700-2711

AN ANALYTICAL STUDY WOMEN’S BEHAVIORS IN KUNALA JATAKA

ขวัญตระกูล บุทธิจักร

2728-2745

DHAMMA PRINCIPLES AND OFFENDERS

ธานี วรภัทร์

2746-2765

AN ACADEMIC MANAGEMENT MODEL OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN BANGKOK FOR DEVELOPING EXECUTIVE FUNCTION (EF) OF EARLY CHILDHOOD

ภาณุศักร หงษ์ทอง, สุวพร เซ็มเฮง, พรชุลี ลังกา

2766-2786

THE DEVELOPMENT OF THE PRE-SCHOOL ADMINISTRATION MODEL IN 21ST CENTURY

ราณี ชูขำ, เด่น ชะเนติยัง

2787-2801

A BUDDHIST COMMUNICATION GUIDELINE FOR PEACE IN THAI SOCIETY

BUDDHIST WAY OF COMMUNICATION FOR PEACE IN THAI SOCIETY

พระครูศรีปรีชากร (เลื่อน บุญยงค์)

2802-2820

MODEL OF HAPPINESS MONASTERY DEVELOPMENT BY SUPPAYA BASED ON BUDDHIST PSYCHOLOGY

พระมหาเสงี่ยม สุวโจ (มณีวงษ์), พระครูพิพิธปริยัติกิจ ., กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์

2821-2841

MODEL OF BUDDHIST ETHICAL LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR ELEMENTARY SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION

ภิญโญ ทองมี, สิน งามประโคน, สมศักดิ์ บุญปู่, รัตนา ขุนพรหม

2842-2859

THE MODEL OF EDUCATIONAL MANAGEMENT PROGRAM OF RAJABHAT UNIVERSITY

อำนาจ บุญประเสริฐ, จินดา ศรีญาณลักษณ์

2875-2894

PERSONNEL MANAGEMENT ACCORDING TO BUDDHIST EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA

พระสุวรรณภูมิ ธมฺมรโต(อินทร์รัมย์), สิน งามประโคน, อุทัย สติมั่น

2933-2952

A MODEL OF SERVANT LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR NURSING STUDENTS, COLLEGE OF NURSING MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

อัญชิสา ชูศรี, สิน งามประโคน, อำนาจ บัวศิริ

2953-2970

A MODEL OF POTENTIAL DEVELOPMENT BASED ON BUDDHADHAMMA FOR GRADUATE STUDENTS IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION PROGRAM IN AUTONOMOUS UNIVERSITIES

ธนัช ชูศรี, สิน งามประโคน, อำนาจ บัวศิริ

2971-2987

A MODEL OF CREATIVE LEADERSHIP DEVELOPMENT BASED ON YONISOMANASIKARA FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION INSTITUTIONS UNDER LOCAL GOVERNMENT ORGARNIZATION

มนวิภา พวงลำเจียก, สมศักดิ์ บุญปู่, ระวิง เรืองสังข์, อิษยา สาธรสันติกุล

2988-3006

BUDDHIST PSYCHOLOGY MODEL TO ENHANCE SALES PERSON'S PERFORMANCE

ภาดาภัสสรณ์ ภาดาพิลาสธานันทร์, สิริวัฒน์ ศรีเครือดง, พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท

3025-3043

THE FOUR FOUNDATIONS OF MINDFULNESS (SATIPAÑÑHÀNA) GUIDELINES FOR HEALING PATIENTS FROM DEPRESSION

พระวีรพงศ์ กลฺยาโณ (บรรจงละเอียด), พระครูโกศลอรรถกิจ ., พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล .

3057-3073

AN ANALYTICAL STUDY OF ONTOLOGICAL CONCEPT OF EVIL (PĀPA) IN THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY

พระมหาสาม อคฺคธมฺโม (แสงวงค์)

3074-3091

DEVELOPMENT OF GUIDANCE ACCORDING TO BUDDHIST EDUCATIONAL ADMINISTRATION IN SECONDARY EDUCATION

กฤษณา ประชากุล, อินถา ศิริวรรณ, อำนาจ บัวศิริ

3082-3110

THE INTEGRATION OF HERMENEUTICS ON THE PRINCIPLE OF SĂSANAPAṬṬHĂNA AND THE TRUTH OF PAUL RICOEUR’S NARRATIVE

พระมหานุกูล อริยธรรมวัฒนา, พระมหาพรชัย ศรีภักดี, พระราชปริยัติมุนี .

3124-3137

DISASTER MANAGEMENT INTEGRATION OF PHUKET PROVINCE INTO THAILAND 4.0 CONTEXT

สมศักดิ์ คงทอง, พิภพ วชังเงิน, อติพร เกิดเรือง

3138-3153

BUDDHIST PROPAGATION STRATEGY BASED ON PATISAMBHIDA FOUR FOR THAI MISSIONARIES IN EUROPE

พระมหาบุญทิน ปุญฺญธโช (เทาศิริ)

3154-3171

A MODEL OF BUSINESS ADMINISTRATION OF THE DEPARTMENT STORES IN ACCORDANCE WITH BUDDHIST DOCTRINES

อนงค์ภัทร์ ทรัพย์กนกมาศ, พระโสภณพัฒนบัณฑิต ., พระครูสุธีคัมภีรญาณ .

3172-3187