ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม-สิงหาคม

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม-สิงหาคม
เผยแพร่แล้ว: 01-09-2022

บทความวิจัย (Research Articles)