การป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้แต่ง

  • วาสิฏฐี ศิวกาญจน์ -
  • โสรัตน์ กลับวิลา

คำสำคัญ:

การลักลอบเข้าเมือง, แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า, สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บทคัดย่อ

เนื่องจากชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีมีการลักลอบเข้าเมืองของชาวพม่าอยู่ตลอด ประกอบกับในปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเป็นที่มาของการทำวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และนำเสนอแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งสิ้น 18 นาย ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรียังขาดแคลนเจ้าหน้าที่และงบประมาณในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการผลักดันคนต่างด้าวกลับประเทศพม่านั้นทำได้น้อย อีกทั้งปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การปฏิบัติงานมีความยากลำบากมากขึ้น ดังนั้นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่และงบประมาณให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการทราบเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้อง รวมถึงบทลงโทษต่าง ๆ ในส่วนของกฎหมายควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ และนอกจากนี้ในขั้นตอนการสืบสวน จับกุม และดำเนินคดี ต้องมีการตรวจคัดกรองแยกผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเป็นระบบก่อนผลักดันออกนอกประเทศต่อไป สุดท้ายข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยนี้คือควรจัดสรรกำลังพลให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

16-10-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)