การบริหารทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ผู้แต่ง

  • สุกฤษฏิ์ สิงห์พริ้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • อำนวย ทองโปร่ง

คำสำคัญ:

การบริหารทั่วไป, การรับรู้, ครู

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการบริหารทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตเบญจสิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตเบญจสิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยจำแนกวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู โรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยา เขตเบญจสิริ จำนวน 241 คน โดยการกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 จากการเปิดตารางของตารางของ Cohen (Cohen, Manion and Morrison, 2011, p.147) ได้กลุ่มตัวอย่าง 241 คน และทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยสุ่มครูแต่ละโรงเรียนตามสัดส่วนแล้วทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) มีค่าความเชื่อมั่นที่ .973 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบค่าที (t-test แบบ Independent) การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One way Anova) การทดสอบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ผลการวิจัยปรากฎดังนี้

  1. การบริหารทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตเบญจสิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตเบญจสิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สหวิทยาเขตเบญจสิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ยกเว้นงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ไม่แตกต่างกัน ตามประสบการณ์ในการทำงานและขนาดของสถานศึกษา และงานประชาสัมพันธ์การศึกษาไม่แตกต่างกันตามประสบการณ์ในการทำงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

31-12-2022

ฉบับ

บท

บทความวิจัย (Research Articles)